RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad

Formålet med denne rammeafgørelse er at sikre, at racisme og fremmedhad kan straffes i Den Europæiske Union (EU) med sanktioner, der er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning. Derudover skal rammeafgørelsen forbedre og fremme det retlige samarbejde på området.

DOKUMENT

Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA af 28. november 2008 om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen.

RESUMÉ

Ifølge denne rammeafgørelse, som ligger i forlængelse af fælles aktion96/443/RIA, skal der ske en tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning og administrative bestemmelser vedrørende racistiske og fremmedfjendske lovovertrædelser. Racistiske og fremmedfjendske handlinger skal udgøre en overtrædelse i alle medlemsstaterne og skal kunne straffes med sanktioner, der er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning og med en maksimumsstraf på mindst 1 til 3 års fængsel.

Denne rammeafgørelse finder anvendelse på alle lovovertrædelser, der begås:

 • på Den Europæiske Unions (EU) område, herunder også via informationssystemer,
 • af personer, der er statsborgere i en medlemsstat, eller til gavn for en juridisk person med hjemsted i en medlemsstat. I den forbindelse fastlægger rammeafgørelsen kriterier for juridiske personers ansvar.

Visse handlinger med racistisk eller fremmedfjendsk sigte vil blive betragtet som strafbare, herunder:

 • offentlig tilskyndelse til vold eller had rettet mod en gruppe af personer eller et medlem af en sådan gruppe, der er defineret under henvisning til race, hudfarve, herkomst, religion eller tro eller national eller etnisk oprindelse
 • offentlig udbredelse eller distribution af skrifter, billeder eller andet materiale, der indeholder racistiske eller fremmedfjendske tilkendegivelser
 • offentligt forsvar for eller benægtelse eller grov bagatellisering af folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser som defineret i Statutten for Den Internationale Straffedomstol (artikel 6, 7 og 8) samt forbrydelser, der er defineret i artikel 6 i chartret for den internationale militærdomstol, hvis denne adfærd kan opfordre til vold eller had mod en sådan gruppe eller et medlem af en sådan gruppe.

Anstiftelse af samt hjælp eller tilskyndelse til at begå ovennævnte handlinger er også en strafbar handling.

For racistiske handlinger nævnt i artikel 1 skal medlemsstaterne fastsætte:

 • sanktioner, der er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning
 • frihedsstraffe med et strafmaksimum på mindst et til tre år.

Under alle omstændigheder skal racistiske og fremmedfjendske motiver betragtes som en skærpende omstændighed eller alternativt skal motiver af den art tages i betragtning ved strafudmålingen for en lovovertrædelse.

Juridiske personer straffes med sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til lovovertrædelsen og har afskrækkende virkning, herunder bødestraf eller administrativt pålagte bøder, og som kan omfatte andre sanktioner som f.eks.:

 • udelukkelse fra offentlige ydelser eller tilskud
 • midlertidigt eller varigt forbud mod at udøve kommerciel virksomhed
 • anbringelse under retsligt tilsyn
 • likvidation efter retskendelse.

Iværksættelse af efterforskning og retsforfølgning af racistisk og fremmedfjendsk adfærd må ikke afhænge af en anmeldelse eller anklage fra et offer.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelseGennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Rammeafgørelse 2008/913/RIA

6.12.2008

28.11.2010

EUT L 328 af 6.12.2008

Seneste ajourføring: 23.03.2009
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top