RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bekämpning av diskriminering

Rättvisa, frihet och säkerhet

Europeiska unionen (EU) bekämpar diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder och sexuell läggning. Diskriminering på grund av nationalitet är dessutom förbjudet enligt fördragen. Antidiskrimineringsrätten stärks vidare genom stadgan om de grundläggande rättigheterna som har samma rättsliga värde som fördragen.
EU:s rättsliga ram för icke-diskriminering lanserades år 2000. Den innehåller tre direktiv, nämligen direktivet om likabehandling oavsett ras eller etniskt ursprung, likabehandling i fråga om sysselsättning och arbete samt likabehandling för kvinnor och män utanför arbetsmarknaden. Medlemsstaternas och EU:s institutioner och myndigheter bistås av EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) vid genomförandet av EU:s antidiskrimineringslagstiftning. Ekonomiskt stöd tillhandahålls genom Progressprogrammet 2007-2013.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början