RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zwalczanie dyskryminacji

Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo

Unia Europejska (UE) zwalcza dyskryminację ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną. Ponadto wszelka dyskryminacja ze względu na narodowość jest zabroniona przez Traktaty. Prawo do niedyskryminacji zostało jeszcze umocnione przez kartę praw podstawowych, która ma taką samą wartość prawną co Traktaty.
Ramy prawne UE w zakresie niedyskryminacji mają swój początek w 2000 r. Obejmują one trzy dyrektywy, dotyczące mianowicie równego traktowania bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, w obrębie zatrudnienia oraz między kobietami a mężczyznami poza rynkiem pracy. Państwa członkowskie oraz unijne instytucje i organy wspierane są przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (APP) podczas wdrażania prawa UE w zakresie niedyskryminacji. Pomoc finansowa zapewniana jest w ramach programu Progress 2007–2013.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony