RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Diskrimineerimisvastane võitlus

Õigus, vabadus ja turvalisus

Euroopa Liit (EL) võitleb soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse ja seksuaalse sättumuse tõttu diskrimineerimise vastu. Lisaks on kodakondsuse tõttu diskrimineerimine aluslepingute kohaselt keelatud. Mittediskrimineerimise õigust toetab lisaks ka põhiõiguste harta, millel on aluslepingutega võrdne õigusjõud.
ELi mittediskrimineerimise valdkonna õiguslik raamistik sai alguse 2000. aastal. Selle aluseks on kolm põhimõtet: võrdne kohtlemine olenemata rassilisest või etnilisest päritolust, töösuhetes ning meeste ja naiste võrdõiguslikkus väljaspool tööturgu. ELi mittediskrimineerimist käsitlevate õigusaktide kohaldamisel abistab liikmesriike ja liidu institutsioone Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA). Finantsabi annab programm „PROGRESS 2007–2013” .

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles