RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Борба срещу дискриминацията

Правосъдие, свобода и сигурност

Европейският съюз (ЕС) се бори с дискриминацията, обусловена от пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждания, възраст и сексуална ориентация. Освен това Договорите забраняват цялата дискриминация на база на националната принадлежност. Правото на недискриминация е допълнително подсилено от Хартата за основните права, която има същата правна стойност като Договорите.
Началото на юридическата рамка на ЕС по антидискриминацията бе поставено през 2000 г. Тя съдържа три директиви, а именно за равно третиране независимо от расовия или етническия произход, за заетостта и между мъжете и жените извън трудовия пазар. Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) подпомага държавите-членки и институциите и органите на Съюза при прилагането на правото на ЕС относно антидискриминацията. Финансовото съдействие е осигурено от програмата „Прогрес 2007-2013".

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата