RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Az európai ombudsman

Az európai ombudsman 1995 óta vizsgálja azokat az eseteket, amelyek során állítólagos hivatali visszásság merült fel az Európai Unió (EU) intézményei vagy szervei, úgymint az Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament részéről. Ez az európai parlamenti határozat megteremti az európai ombudsman jogállását és tevékenysége gyakorlásának feltételeit.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozata (1994. március 9.) az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről [Hivatalos Lap L 113., 1994.5.4.] [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az európai parlamenti határozat megteremti az európai ombudsman jogállását és tevékenysége gyakorlásának feltételeit.

Harc a hivatali visszásságok ellen

Az európai ombudsman elsődleges célja a közösségi intézmények és szervek eljárásában felmerülő hivatali visszásságok elleni harc. Ennek érdekében az említett szervek és intézmények kötelesek az ombudsman számára megadni minden általa kért információt, és jelezni, ha a megadott információkat már irattárba helyezték. Adott esetben az információkhoz való hozzáférést az érintett szervek és intézmények biztonsági szabályai határozzák meg az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK rendelet értelmében. Az ombudsman a tagállamokat is felszólíthatja információszolgáltatásra. Az ombudsman azonban a titoktartási kötelezettség alatt álló információkat nem hozhatja mások tudomására. Amennyiben az ombudsman a kért segítséget nem kapja meg, erről tájékoztatja az Európai Parlamentet, amely megteszi a megfelelő lépéseket.

Az ombudsman hivatalból és panasz alapján is eljárhat. A panaszt benyújtó személy az Európai parlament egyik képviselőjén keresztül is fordulhat az ombudsmanhoz, ez azonban nem kötelező.

Az igazságszolgáltatási hatáskörében eljáró Bíróság és a Törvényszék nem tartozik az európai ombudsman hatáskörébe. Az ombudsman nem léphet fel a tagállamok nemzeti, regionális és helyi közigazgatásában felmerülő hivatali visszásságok esetében sem. Az ombudsman nem avatkozhat be bíróság előtt folyamatban lévő ügyekbe sem. Nem kérdőjelezheti meg a bírósági határozatok megalapozottságát sem.

Panasz benyújtása az európai ombudsmannak

Azoknak, akik panaszt kívánnak benyújtani az európai ombudsmannak, figyelembe kell venniük bizonyos elfogadhatósági feltételeket, mégpedig:

  • a panaszt benyújtó személy: bármely európai polgár vagy az Unió egyik tagállamában lakóhellyel vagy létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy lehet. A panaszt benyújtó személynek nem szükséges közvetlenül a hivatali visszásság által érintettnek lennie;
  • a panasz tárgya: kizárólag a közösségi intézményekben vagy szerveknél elkövetett hivatali visszásság képezheti. Hivatali visszásságon pl. a hatalommal való visszaélés, az adminisztrációs szabálytalanság vagy a hátrányos megkülönböztetés értendő;
  • a határidő: a hivatali visszásságra irányuló panasz az arra alapot adó tényeknek a panaszt benyújtó személy tudomására jutásától számított két éven belül nyújtható be. Megjegyzendő, hogy az ombudsmanhoz benyújtott panasz nem szakítja meg a bírósági vagy közigazgatási eljárás jogorvoslati határidejét;
  • más fellebbezési lehetőségek kimerítése: a panaszt benyújtó személynek a panasz benyújtása előtt először végig kell járnia a megfelelő hivatali utat az érintett intézményeknél.

Amennyiben az első vizsgálatok alapján az ombudsman úgy ítéli meg, hogy a panasz elfogadható, az ombudsman tájékoztatja az érintett intézményt a panaszról, és felkéri, hogy három hónapon belül részletes véleményt küldjön a részére. Ezután az ombudsman – esetleg ajánlások kíséretében – jelentést küld az Európai Parlamentnek és az érintett intézményeknek. A panaszt benyújtó személy tájékoztatást kap az ombudsmani vizsgálat eredményéről és az esetleg általa megfogalmazott ajánlásokról, valamint az érintett intézmény véleményéről. A panaszt benyújtó személynek ezután egy hónap áll rendelkezésére, hogy esetleges észrevételeit előterjessze.

Amennyiben az ombudsman olyan tényekről szerez tudomást, amelyek a büntetőjog hatálya alá tartoznak, erről haladéktalanul értesíti az illetékes nemzeti hatóságokat vagy azt a közösségi intézményt, amely a csalás elleni harcért felelős vagy amelyhez az érintett tisztviselő vagy alkalmazott tartozik.

Bizonyos körülmények között az ombudsman – amennyiben ezzel eljárása eredményességét fokozhatja, és a hozzá panasszal fordulók jogainak megfelelőbb védelmét elősegítheti – együttműködhet egyes tagállamok hasonló szerveivel. Az ombudsman együttműködhet az alapvető jogok védelmét és elősegítését szolgáló nemzeti intézményekkel is.

Az európai ombudsman kinevezése

Az európai ombudsmant az Európai Parlament nevezi ki saját megbízatási időtartamára, azaz öt évre. Az ombudsman megbízatása megújítható. Az ombudsmant az Unió azon polgárai közül választják ki, akik rendelkeznek a polgári és politikai jogok teljes körével és függetlenségükhöz nem fér kétség. A kiválasztott személynek meg kell felelnie a legmagasabb bírói tisztségek betöltéséhez előírt feltételeknek vagy elismerten rendelkeznie kell az ombudsman megbízatásának ellátásához szükséges szakértelemmel.

Az ombudsman feladatait teljes függetlenséggel látja el és egyetlen kormánytól vagy más szervtől sem fogadhat el utasításokat. Megbízatásának ideje alatt nem vállalhat politikai vagy közigazgatási hivatalt, és nem folytathat semmilyen egyéb – akár kereső, akár ingyenesen végzett – tevékenységet. Feladatai ellátásában titkárság segíti.

Az ombudsmant, ha már nem teljesíti a megbízatásának ellátásához szükséges feltételeket vagy ha súlyos kötelezettségszegést követett el, az Európai Parlament kérelmére az Európai Közösségek Bírósága felmentheti hivatalából.

Az ombudsmani pozíció létrejötte

Az ombudsmani pozíciót az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ, 1992) hozta létre.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
94/262/ESZAK, EK, Euratom európai parlamenti határozat

1994.5.4.

HL L 113., 1994.5.4.

Módosító jogszabály(ok)HatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
2002/262/ESZAK, EK, Euratom európai parlamenti határozat

2002.4.9.
Alkalmazás kezdete: 2000.1.1.

HL L 92., 2002.4.9.

2008/587/EK, Euratom európai parlamenti határozat

2008.7.31.

HL L 189., 2008.7.17.

Ez az összefoglaló kizárólag tájékoztató jellegű. Nem célja, hogy értelmezze a referenciadokumentumot vagy annak helyébe lépjen; továbbra is a referenciadokumentum marad az egyetlen kötelező erejű jogalap.

Utolsó frissítés: 09.11.2005

Lásd még

Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére