RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 23 jazycích
Nové jazyky:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Listina základních práv

Listina základních práv uznává řadu osobních, občanských, politických, ekonomických a sociálních práv občanů a rezidentů EU a promítá je do práva EU.

V červnu 1999 Evropská rada na zasedání v Kolíně nad Rýnem dospěla k závěru, že základní práva platná na úrovni Evropské unie (EU) by se měla sumarizovat do listiny, aby se o nich více vědělo. Hlavy států či vlád usilovaly o to, aby do listiny byly zahrnuty všeobecné zásady stanovené v Evropské úmluvě o lidských právech z roku 1950 a zásady převzaté z ústavních tradic zemí EU. Listina kromě toho měla obsahovat základní práva, která se vztahují na občany EU a také ekonomická a sociální práva obsažená v Sociální chartě Rady Evropy a Chartě Společenství základních sociálních práv pracovníků. Měla také odrážet zásady odvozené z judikatur Soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva.

Listinu vypracoval konvent tvořený zástupcem z každé země EU a Evropské komise a také poslanci Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů. Listina byla formálně vyhlášena v Nice v prosinci 2000 Evropským parlamentem, Radou a Komisí.

V prosinci 2009, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, získala listina stejný závazný právní účinek, jako mají Smlouvy. Za tímto účelem byla listina pozměněna a vyhlášena podruhé v prosinci 2007.

Obsah

Listina v jednom dokumentu uvádí práva, která byla dříve obsažena v různých legislativních nástrojích, jako jsou vnitrostátní zákony a zákony EU a také mezinárodní úmluvy Rady Evropy, Organizace spojených národů (OSN) a Mezinárodní organizace práce (ILO). Díky tomu, že lépe objasňuje základní práva a upozorňuje na ně, vytváří v EU právní jistotu.

Listina základních práv obsahuje preambuli a 54 článků seskupených do sedmi kapitol:

  • kapitola I: důstojnost (lidská důstojnost, právo na život, právo na nedotknutelnost lidské osobnosti, zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení anebo trestu, zákaz otroctví a nucené práce);
  • kapitola II: svobody (právo na svobodu a bezpečnost, respektování soukromého a rodinného života, ochrana osobních údajů, právo uzavřít manželství a právo založit rodinu, svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání, svoboda projevu a informací, svoboda shromažďování a sdružování, svoboda umění a věd, právo na vzdělání, právo svobodné volby povolání a právo pracovat, svoboda podnikání, právo na vlastnictví, právo na azyl, ochrana v případě vystěhování, vyhoštění nebo vydání);
  • kapitola III: rovnost (rovnost před zákonem, zákaz diskriminace, kulturní, náboženská a jazyková rozmanitost, rovnost žen a mužů, práva dítěte, práva starších osob, začlenění osob se zdravotním postižením);
  • kapitola IV: solidarita (právo pracovníka na informování a na projednávání v podniku, právo na kolektivní vyjednávání a akce, právo na přístup ke službám zaměstnanosti, ochrana v případě neoprávněného propuštění, slušné a spravedlivé pracovní podmínky, zákaz dětské práce a ochrana mladých lidí při práci, rodinný a pracovní život, sociální zabezpečení a sociální pomoc, zdravotní péče, přístup ke službám obecného hospodářského zájmu, ochrana životního prostředí, ochrana spotřebitele);
  • kapitola V: občanská práva (právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu a v obecních volbách, právo na řádnou správu, právo na přístup k dokumentům, evropský veřejný ochránce práv, petiční právo, volný pohyb a pobyt, diplomatická a konzulární ochrana);
  • kapitola VI: soudnictví (právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces, presumpce neviny a právo na obhajobu, zásady zákonnosti a přiměřenosti trestných činů a trestů, právo nebýt dvakrát trestně stíhán nebo trestán za stejný trestný čin);
  • kapitola VII: obecná ustanovení.

Oblast působnosti

Listina se při dodržení zásady subsidiarity vztahuje na evropské instituce a za žádných okolností nemůže rozšířit pravomoci a úkoly, které jim jsou svěřeny ve Smlouvách. Listina se také vztahuje na země EU, pokud uplatňují právo EU.

Pokud tato listina obsahuje práva odpovídající právům zaručeným Evropskou úmluvou o lidských právech, jsou smysl a rozsah těchto práv stejné jako ty, které jim přikládá uvedená úmluva. Toto ustanovení nebrání tomu, aby právo EU poskytovalo širší ochranu. Jakákoli práva, která vyplývají z ústavních tradic společných zemím EU, musí být tato práva vykládána v souladu s těmito tradicemi.

Protokol č. 30 ke Smlouvám o uplatňování listiny na Polsko a Spojené království omezuje interpretaci listiny Soudním dvorem a vnitrostátními soudy v těchto dvou zemích, zejména v souvislosti s právy týkajícími se solidarity (kapitola IV).

Poslední aktualizace: 06.05.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky