RSS
Abecedný register
Táto lokalita je k dispozícii v 23 jazykoch
Nové jazyky k dispozícii:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Právo občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov

Európska únia prijala smernicu o práve občanov Únie voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá zlučuje čiastkové opatrenia nachádzajúce sa v komplexnom súbore právnych predpisov, ktoré v súčasnosti upravujú danú problematiku. Nové opatrenia majú okrem iného povzbudiť občanov Únie uplatňovať svoje právo slobodného pohybu a pobytu na území členských štátov, zredukovať administratívne formality na to najnutnejšie, lepšie zadefinovať postavenie rodinných príslušníkov, obmedziť rozsah odopretia vstupu alebo ukončenia práva na pobyt a zaviesť nové právo na trvalý pobyt.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.

SÚHRN

Smernica zlučuje do jedného nástroja všetky právne predpisy týkajúce sa práva vstupu a pobytu pre občanov Únie, ktoré tvorili dve nariadenia a deväť smerníc (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV). Cieľom tohto zjednodušenia je uľahčiť uplatňovanie práv nielen pre širokú verejnosť, ale aj pre štátne orgány. Smernica zároveň okresala na úplné minimum formality, ktoré občania Únie a ich rodiny musia splniť, aby mohli využiť svoje právo na pobyt.

Všeobecné ustanovenia

Tento návrh upravuje:

 • podmienky, za akých občania Únie * a ich rodinní príslušníci * uplatňujú právo na voľný pohyb a zdržiavanie sa na území členských štátov;
 • právo trvalého pobytu;
 • obmedzenia uvedených práv z dôvodov verejnej politiky, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia.

Právo pohybu a právo pobytu do troch mesiacov

Všetci občania Únie majú právo vstúpiť na územie iného členského štátu na základe toho, že sú držiteľmi preukazu totožnosti alebo platného cestovného pasu. Za žiadnych okolností nemožno vyžadovať vstupné alebo výstupné vízum. Ak dotyčný občan nemá cestovné doklady, hostiteľský členský štát mu musí poskytnúť všetky primerané prostriedky na získanie alebo zaslanie požadovaných dokladov.

Rodinní príslušníci, ktorí nemajú štátnu príslušnosť členského štátu, majú rovnaké práva ako občan, ktorého sprevádzajú. Môže sa na nich vzťahovať podmienka získania krátkodobého víza (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) v zmysle nariadenia (ES) č. 539/2001. Povolenia na pobyt sa považujú za ekvivalent krátkodobých víz.

V prípade pobytu kratšieho ako tri mesiace sa na občanov Únie vzťahuje jediná podmienka, a to mať platný preukaz totožnosti alebo cestovný pas. Hostiteľský členský štát môže vyžadovať, aby príslušné osoby v primeranej a nediskriminačnej lehote nahlásili svoju prítomnosť v krajine.

Právo pobytu na viac ako tri mesiace

Právo pobytu na viac ako tri mesiace naďalej podlieha istým podmienkam. Žiadateľ:

 • musí vykonávať hospodársku činnosť (byť zamestnaný alebo byť samostatne zárobkovo činný);
 • alebo musí mať dostatočné zdroje (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) a nemocenské poistenie, aby sa počas svojho pobytu nestal záťažou pre sociálne služby hostiteľského členského štátu. Členské štáty nemusia stanoviť minimálnu sumu, ktorú považujú za dostatočnú, ale môžu brať do úvahy osobnú situáciu;
 • alebo sa musí zúčastňovať

  na odbornej príprave ako študent a mať nemocenské poistenie, aby sa počas svojho pobytu nestal záťažou pre sociálne služby hostiteľského členského štátu;

 • alebo musí byť rodinným príslušníkom občana Únie, ktorý patrí do niektorej z uvedených kategórií.

Povolenia na pobyt pre občanov Únie sú zrušené. Členské štáty však od nich môžu vyžadovať, aby sa v lehote do troch mesiacov od príchodu zaregistrovali na príslušných úradoch. Doklad o registrácii sa vystaví ihneď po predložení:

 • preukazu totožnosti alebo platného cestovného pasu;
 • dokladu preukazujúceho splnenie uvedených podmienok (pozri článok 9 smernice o dokladoch vyžadovaných pre jednotlivé kategórie občanov). Občania Únie, ktorí sa na odbornej príprave, prípravy, musia formou vyhlásenia alebo inými prostriedkami preukázať, že majú dostatočné zdroje pre seba a pre svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestali záťažou pre sociálne služby hostiteľského členského štátu. Stačí preukázať, že spĺňajú podmienku zdrojov.

Rodinní príslušníci občana Únie, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu, musia požiadať o povolenie na pobyt pre rodinných príslušníkov občanov Únie. Tieto povolenia platia päť rokov odo dňa vystavenia.

Smrť občana Únie, jeho odchod z hostiteľského členského štátu, rozvod, anulovanie manželstva alebo ukončenie registrovaného partnerstva za istých podmienok nemá vplyv na právo rodinných príslušníkov, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu, zdržiavať sa i naďalej v danom členskom štáte.

Právo trvalého pobytu

Občania Únie nadobúdajú právo trvalého pobytu v hostiteľskom členskom štáte po piatich rokov nepretržitého legálneho pobytu, pokiaľ proti nim nebolo vydané rozhodnutie o vyhostení. Na právo trvalého pobytu sa už nevzťahujú žiadne iné podmienky. Rovnaké pravidlo sa uplatňuje aj na rodinných príslušníkov, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu a ktorí žili s občanom Únie päť rokov. Právo trvalého pobytu zaniká len v prípade neprítomnosti v hostiteľskom členskom štáte počas viac ako dvoch po sebe idúcich rokov.

Občan Únie, ktorý o to požiada, dostane doklad potvrdzujúci právo na trvalý pobyt. Členské štáty vydajú rodinným príslušníkom z tretej krajiny povolenie na pobyt s platnosťou na dobu neurčitú s možnosťou automatického obnovenia každých desať rokov najneskôr do šiestich mesiacov od podania žiadosti. Na preukázanie nepretržitého pobytu môže občan použiť akúkoľvek formu dokladu všeobecne prijímaného v hostiteľskom členskom štáte.

Spoločné ustanovenia o práve pobytu a práve trvalého pobytu

Občania Únie, ktorí spĺňajú podmienky práva pobytu alebo práva trvalého pobytu, a ich rodinní príslušníci využívajú rovnaké zaobchádzanie ako štátni príslušníci hostiteľského členského štátu v rámci pôsobnosti zmluvy. Hostiteľský členský štát však nie je povinný priznať nárok na sociálne zabezpečenie počas prvých troch mesiacov pobytu osobám, ktoré nie sú zamestnané ani samostatne zárobkovo činné, ani ich rodinným príslušníkom. Podobne pred nadobudnutím práva trvalého pobytu nie je hostiteľský členský štát povinný udeliť pomoc vo forme príspevku na výživu počas štúdia, vrátane odborného vzdelávania, vo forme štipendií alebo pôžičiek. Rodinní príslušníci majú bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť právo vykonávať hospodársku činnosť formou zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti.

Obmedzenia práva vstupu a práva pobytu z dôvodov verejnej politiky, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia

Občana Únie a jeho rodinných príslušníkov možno vyhostiť z hostiteľského členského štátu z dôvodu verejnej politiky, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia. Rozhodnutie o vyhostení sa za žiadnych okolností nesmie prijať z ekonomických dôvodov. Opatrenia týkajúce sa slobody pohybu a pobytu musia byť v súlade so zásadou proporcionality a vychádzať výlučne z osobného správania sa daného jednotlivca. Takéto správanie musí predstavovať dostatočne závažnú a skutočnú hrozbu ovplyvňujúcu základné záujmy štátu.

Odsúdenie za trestný čin v minulosti nie je automaticky dôvodom na vyhostenie. Samotná skutočnosť uplynutia platnosti dokumentov, ktoré daný jednotlivec použil pri vstupe, nie je dôvodom pre takéto opatrenie.

V každom prípade musí členský štát pred prijatím rozhodnutia o vyhostení posúdiť niekoľko faktorov, ako napríklad dĺžku pobytu daného jednotlivca, jeho vek, stupeň integrácie a rodinnú situáciu v hostiteľskom členskom štáte, ako aj väzby na krajinu pôvodu. Príkaz na vyhostenie občana Únie, ktorý sa v hostiteľskej krajine zdržiava desať rokov alebo ktorý je maloletou osobou, možno vydať iba vo výnimočných prípadoch z naliehavých dôvodov verejnej bezpečnosti.

Osoba, ktorej sa týka rozhodnutie o zamietnutí povolenia na vstup alebo pobyt v členskom štáte, musí byť informovaná o tomto rozhodnutí za podmienok, ktoré jej umožnia pochopiť obsah a dôsledky rozhodnutia. Rozhodnutie musí byť odôvodnené a dotknutá osoba musí byť informovaná o odvolacích postupoch, ktoré má k dispozícii. S výnimkou naliehavých prípadov sa osobe dotknutej takýmto rozhodnutím musí poskytnúť najmenej jeden mesiac na opustenie členského štátu.

Za žiadnych okolností sa nesmie vydať príkaz na celoživotné vylúčenie. Osoby, ktorých sa týka príkaz na vylúčenie, môžu po troch rokoch požiadať o preskúmanie situácie. Smernica ustanovuje aj rad procesných záruk. Dotknuté osoby majú predovšetkým prístup k súdnemu preskúmaniu, prípadne aj k správnemu preskúmaniu v hostiteľskom členskom štáte.

Záverečné ustanovenia

V prípade zneužitia práv alebo podvodu, ako napríklad v prípade účelového manželstva, môžu členské štáty prijať potrebné opatrenia týkajúce sa odmietnutia, ukončenia alebo odobratia akéhokoľvek práva vyplývajúceho z tejto smernice.

Táto smernica nebráni použitiu vnútroštátnych právnych predpisov ani administratívnych opatrení ustanovujúcich priaznivejšie zaobchádzanie.

Články 10 a 11 nariadenia (EHS) č. 1612/68, smernice 64/221/EHS, smernice 68/360/EHS, smernice 72/194/EHS, smernice 73/148/EHS, smernice 75/34/EHS, smernice 75/35/EHS, smernice 90/364/EHS, smernice 90/365/EHS a smernice 93/96/EEC sa rušia s účinnosťou od 30. apríla 2006. Nariadením Komisie (ES) č. 635/2006 z 25. apríla 2006 sa ruší aj nariadenie (DE) (EN) (ES) (FR)

nariadenie (EHS) č. 1251/70 vzhľadom na nahradenie obsahu zrušeného nariadenia novými ustanoveniami tejto smernice.

Táto smernica zároveň ruší a nahrádza nariadenie Komisie (EHS) č. 1251/70.

Dňa 10. decembra 2008 Komisia predložila Rade a Európskemu parlamentu správu o uplatňovaní smernice.

Kľúčové slová
 • Občan Únie: každá osoba, ktorá má štátnu príslušnosť členského štátu.
 • Rodinný príslušník: manželský partner; partner v prípade registrovaného partnerstva, ak legislatíva hostiteľského členského štátu považuje registrované partnerstvá za rovnocenné s manželstvom; priami potomkovia, ktorí sú mladší ako 21 rokov alebo sú nezaopatrenými osobami, a takéto osoby manželského partnera alebo partnera, ako je definovaný vyššie; závislí priami príbuzní po vzostupnej línii a takéto osoby manželského partnera alebo partnera.

REFERENCIE

Akt Nadobudnutie účinnosti Termín transpozície v členských štátoch Úradný vestník
Smernica 2004/38/ES

30.4.2004

29.4.2006

Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004

SÚVISIACE AKTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 2. júla 2009 o usmernení na lepšiu transpozíciu a uplatňovanie smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov [KOM(2009) 313 v konečnom znení – neuverejnené v Úradnom vestníku].
Toto oznámenie poskytuje členským štátom usmernenie týkajúce sa lepšieho uplatňovania smernice 2004/38/ES.

V usmernení sú objasnené práva občanov a ich rodinných príslušníkov a ozrejmené opatrenia, ktoré členské štáty môžu prijať, a to najmä v boji proti zneužívaniu práv a proti účelovým manželstvám.

S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie smernice 2004/38/ES sa Komisia zaväzuje zrealizovať nasledujúce iniciatívy:

 • aktualizáciu sprievodcu pre občanov, aby lepšie chápali svoje práva;

 • usporiadanie dvojstranných schôdzí s členskými štátmi.
Posledná aktualizácia: 28.11.2009
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok