RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 23 sprog
Nye sprog:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Fri bevægelighed og opholdsret for unionsborgerne og deres familiemedlemmer

EU har udstedt et direktiv om de europæiske borgeres ret til frit at færdes og tage ophold i alle EU’s lande og har til dette formål samlet alle de foranstaltninger, der er spredt over det omfattende lovkompleks, der hidtil har reguleret dette område. Blandt andet er formålet med de nye foranstaltninger: at fremme EU-borgernes udøvelse af deres ret til frit at færdes og tage ophold, at reducere de administrative formaliteter til det strengt nødvendige; at opstille en klarere definition af status af familiemedlem; at afgrænse muligheden for at afvise ophold eller gøre en ende på ophold; at indføre en ny permanent opholdstilladelse.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EF, 90/364/EF, 90/365/EØF og 93/96/EF.

RESUMÉ

Direktivet samler de komplekse retsregler om unionsborgernes ret til indrejse og ophold, som tidligere bestod af to forordninger og ni direktiver, i en enkelt retsakt. Denne forenkling skal ikke blot hjælpe borgerne, men også de nationale administrationer i udøvelsen af disse rettigheder. Desuden forenkler direktivet i så vid mulig udstrækning formaliteterne i forbindelse med unionsborgernes og deres families udøvelse af deres opholdsret.

Generelle bestemmelser

Direktivet tager sigte på at regulere følgende:

 • betingelserne for udøvelse af retten til frit at færdes og tage ophold for unionsborgere * og deres familiemedlemmer *
 • permanent opholdsret
 • begrænsningerne for udøvelse af disse rettigheder ud fra hensynet til den offentlige orden, sikkerhed og sundhed.

Retten til at færdes og tage ophold på indtil tre måneder

Enhver EU-borger har ret til at rejse til en anden medlemsstat, hvis vedkommende er i besiddelse af et gyldigt identitetskort eller pas. Under alle omstændigheder kan der ikke kræves noget udrejse- eller indrejsevisum. Hvis den pågældende borger ikke er i besiddelse af rejsedokumenter, skal værtslandet give personen alle rimelige midler til at opnå eller fremskaffe de nødvendige dokumenter.

Familiemedlemmer, der ikke er statsborgere i en medlemsstat, har samme ret, som den borger, de ledsager. De kan pålægges pligt til at være i besiddelse af et visum til kortvarigt ophold i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 539/2001. En opholdstilladelse vil blive betragtet som svarende til et visum til kortvarigt ophold.

Den eneste formalitet, der kan pålægges en EU-borger for ophold på indtil tre måneder, er besiddelse af et identitetskort eller et gyldigt pas. Værtslandet kan kræve, at den pågældende person anmelder sin tilstedeværelse på området inden for en rimelig og ikke-diskriminerende frist.

Ret til ophold af mere end tre måneders varighed

Ret til ophold af mere end tre måneders varighed underlægges fortsat en række betingelser:

 • enten skal personen udøve erhvervsmæssig beskæftigelse som lønmodtager eller selvstændig
 • eller vedkommende skal råde over tilstrækkelige midler og være dækket af en sygeforsikring for ikke at belaste socialsikringen i værtslandet under sit ophold. I denne henseende må medlemsstaterne ikke fastsætte et beløb, som kan anses for at være tilstrækkelige midler, men de skal tage hensyn til den pågældendes personlige forhold.
 • eller være studerende og følge en uddannelse og råde over tilstrækkelige midler og være dækket af en sygeforsikring for ikke at belaste socialsikringen i værtslandet under sit ophold
 • eller være familiemedlem til en unionsborger, der er omfattet af en af ovennævnte kategorier.

Opholdstilladelse for unionsborgere fjernes. Medlemsstaterne vil dog kunne anmode borgeren om at lade sig registrere hos de kompetente myndigheder inden for en frist, der skal være mindst tre måneder at regne fra ankomstdatoen. Der udstedes med det samme et bevis for registrering ved fremvisning af:

 • identitetskort eller gyldigt pas
 • bevis for, at ovennævnte betingelser er opfyldt (se artikel 9 i direktivet, hvilke former for bevis der kræves for hver kategori af borgere). Unionsborgere, der følger en uddannelse, skal i form af en erklæring eller på anden måde efter eget valg godtgøre, at de råder over tilstrækkelige midler til sig selv og deres familiemedlemmer, så de undgår at belaste socialsikringen i værtslandet. Dette er nok til at bevise, at de opfylder betingelsen om at råde over tilstrækkelige midler.

En unionsborgers familiemedlemmer, der ikke er statsborgere i en medlemsstat, skal anmode om en "opholdstilladelse for familiemedlemmer til en unionsborger", og denne har en gyldighed på fem år at regne fra udstedelsesdatoen.

Unionsborgerens død eller udrejse fra værtslandet samt skilsmisse eller ophævelse af ægteskab og registreret partnerskabs ophør påvirker ikke opholdsretten for familiemedlemmer, der ikke er statsborgere i en medlemsstat, såfremt visse betingelser er opfyldt.

Permanent opholdsret

Enhver unionsborger erhverver en permanent opholdsret i værtslandet efter at have haft lovlig, fast bopæl i fem år i træk i værtslandet, forudsat at de ikke har været underkastet en afgørelse om udsendelse. Permanent opholdsret underlægges ikke længere nogen betingelser. Samme regel skal gælde for familiemedlemmer, der ikke er statsborgere i en medlemsstat, og som har haft bopæl med en unionsborger i fem år. Permanent opholdsret fortabes først ved fravær fra værtslandet i mere end to år i træk.

Unionsborgere, der anmoder om det, kan få udstedt et dokument, der giver dem permanent opholdsret. Medlemsstaterne udsteder en permanent opholdstilladelse, der er tidsubegrænset og fornys automatisk hvert tiende år til familiemedlemmer fra tredjelande. Den udstedes senest seks måneder efter ansøgningens indgivelse. Opholdets kontinuitet kan attesteres med ethvert bevismiddel, der anvendes i værtslandet.

Fælles bestemmelser for opholdsret og permanent opholdsret

Traktatens bestemmelser anvendes uden forskelsbehandling på unionsborgere, der har opholdsret eller permanent opholdsret samt hans familiemedlemmer, og på medlemsstatens egne statsborgere. Værtslandet er dog ikke forpligtet til at give andre personer end arbejdstagere eller selvstændige og deres familiemedlemmer ret til sociale ydelser under de første tre måneder af opholdet. Medlemsstaterne er heller ikke forpligtede til at yde støtte til studier, herunder faglig uddannelse, i form af legater eller lån til disse personer, før de har opnået permanent opholdstilladelse. Familiemedlemmer får uanset statsborgerskab ret til at udøve erhvervsmæssig beskæftigelse som lønmodtager eller selvstændig.

Begrænsninger i retten til indrejse og ophold af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed og sundhed

En unionsborger eller et af hans familiemedlemmer kan sendes ud landet af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed. En sådan beslutning kan under ingen omstændigheder begrundes i økonomiske hensyn. Enhver foranstaltning vedrørende retten til frit at færdes og tage ophold bør overholde proportionalitetsprincippet og udelukkende være begrundet i den pågældendes personlige adfærd. Adfærden skal udgøre en umiddelbar og alvorlig trussel, der påvirker en grundlæggende interesse for staten.

En tidligere straffedom kan ikke alene uden videre begrunde en udsendelse. Udløbet af det identitetspapir, der har muliggjort den pågældendes indrejse, kan ikke begrunde anvendelsen af en sådan foranstaltning.

Værtslandet skal under alle omstændigheder, før der træffes afgørelse om udsendelse, tage hensyn til varigheden af den pågældendes ophold, dennes alder, sundhedstilstand, sociale integration, familiemæssige situation i værtslandet og bånd til hjemlandet. Kun under ganske særlige omstændigheder kan der, hvis den offentlige sikkerhed absolut tilsiger dette, træffes en afgørelse om udsendelse rettet mod en unionsborger, hvis vedkommende har opholdt sig i værtslandet i de foregående ti år, eller hvis vedkommende er mindreårig.

En beslutning om at afvise indrejse eller om udsendelse skal meddeles den pågældende under forhold, der gør det muligt for vedkommende at forstå indhold og virkning. Den skal begrundes og indeholde en beskrivelse af klagemidler og frister herfor. Medmindre der er tale om hastetilfælde, kan fristen for at forlade landet ikke være mindre end en måned fra meddelelsen af beslutningen.

Indrejseforbud kan under ingen omstændigheder udstedes for livstid. Den pågældende kan allerede efter tre år indgive en anmodning om fornyet vurdering af sine forhold. Direktivet indeholder endvidere en række proceduremæssige garantier. Især har de pågældende personer adgang til at få prøvet deres sag ad retlig eller eventuelt administrativ vej.

Afsluttende bestemmelser

Medlemsstaterne kan vedtage de nødvendige foranstaltninger til at afvise, annullere eller tilbagetrække enhver rettighed, der følger af dette direktiv, hvis rettigheden misbruges, eller der er tale om bedrageri, såsom proformaægteskaber.

Direktivet skal finde anvendelse, uden at det berører nationale love og administrative bestemmelser, der er mere gunstige.

Med virkning fra den 30. april 2006 udgår artikel 10 og 11 i forordning (EØF) nr. 1612/68 ligesom direktiv 64/221/EF, direktiv 68/360/EF, direktiv 72/194/EØF, direktiv 73/148/EØF, direktiv 75/34/EØF, direktiv 75/35/EØF, direktiv 90/364/EØF, direktiv 90/365/EØF og direktiv 93/96/EØF. Kommissionens forordning nr. 635/2006 af 25. april 2006 ophæver ligeledes forordning nr. 1251/701 (EN Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) ) med henblik på at erstatte dennes indhold med dette direktivs nye bestemmelser.

Kommissionens forordning 1251/70 er ophævet af Kommissionen og erstattes ligeledes af dette direktiv.

Den 10. december 2008 forelagde Kommissionen en Rapport om anvendelsen af direktivet for Rådet og Europa-Parlamentet.

Dokumentets nøglebegreber
 • Unionsborger: enhver borger, der er statsborger i en medlemsstat.
 • Familiemedlem: ægtefælle, registreret partner, hvis værtslandet betragter registreret partnerskab som ligestillet med ægteskab, slægtninge i lige nedstigende linje, som er under 21 år, eller over for hvem der består forsørgerpligt, ægtefællens eller den registrerede partners slægtninge i lige nedstigende linje, som er under 21 år, eller over for hvem der består forsørgerpligt, samt slægtninge i lige opstigende linje, herunder også ægtefællens eller den registrerede partners slægtninge, over for hvem der består forsørgerpligt.

REFERENCER

Retsakt Ikrafttrædelse Gennemførelse i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende
Direktiv 2004/38/EF

30.4.2004

29.4.2006

EUT L 158 af 30.4.2004

TILHØRENDE RETSAKTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 2. juli 2009 om retningslinjer for en bedre gennemførelse og anvendelse af direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område [KOM(2009) 313 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].
Meddelelsen vejleder medlemsstaterne om anvendelsen af direktiv 2004/38/CE.

Retningslinjerne redegør for borgernes og deres familiemedlemmers rettigheder og redegør over for medlemsstaterne for de tiltag, de kan gennemføre, især for at modvirke misbrug af rettighederne og proformaægteskaber.

Med henblik på at sikre en korrekt anvendelse af direktiv 2004/38/EF forpligter Kommissionen sig til at iværksætte følgende initiativer:

 • udarbejdelse af en vejledning til borgerne, for at sikre et bedre kendskab til deres rettigheder
 • afholdelse af bilaterale møder med medlemsstaterne.
Seneste ajourføring: 28.11.2009
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top