RSS
Abecedný register
Táto lokalita je k dispozícii v 23 jazykoch
Nové jazyky k dispozícii:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Európa pre občanov (2007 – 2013)

Týmto rozhodnutím sa ustanovuje program Európa pre občanov na obdobie rokov 2007 – 2013. Tento program má za cieľ pokračovať – s istými navrhovanými inováciami – v činnostiach, ktoré sa začali v rámci programu na roky 2004 – 2006. S cieľom zabezpečiť aktívnu účasť občanov v procese európskej integrácie navrhuje vytvoriť podmienky, ktoré umožnia spojiť obyvateľov Európy a zvýšiť pocit európskej identity.

AKT

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1904/2006/ES z 12. decembra 2006, ktorým sa na obdobie rokov 2007 – 2013 ustanovuje program Európa pre občanov na podporu aktívneho európskeho občianstva [pozri pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)].

SÚHRN

Tento program je určený na podporu spolupráce medzi občanmi a občianskymi organizáciami v rôznych krajinách s cieľom aktívne zapájať verejnosť do procesu európskej integrácie. Občania sa tak môžu stretávať a pôsobiť v európskom prostredí, ktoré rešpektuje ich rozmanitosť.

Komisia pred uverejnením tohto rozhodnutia podnikla rozsiahle verejné konzultácie trvajúce od decembra 2004 do februára 2005 a následne usporiadala poradné fórum, ktoré sa konalo 3. až 4. februára 2005. Konzultácie online priniesli viac ako tisíc ohlasov, 700 z nich pochádzalo od organizácií a približne 300 od jednotlivcov. Tento program na obdobie rokov 2007 – 2013 nadväzuje na akčný program Spoločenstva na podporu aktívneho európskeho občianstva (2004 – 2006).

Ciele

Všeobecné ciele programu sú:

 • poskytovať občanom príležitosť spolupodieľať sa a zúčastňovať sa na budovaní čoraz viac vzájomne prepojenej Európy, ktorá je orientovaná na svet a ktorú spája a obohacuje jej kultúrna rozmanitosť;
 • rozvíjať európsku identitu medzi európskymi občanmi na základe spoločných hodnôt, histórie a kultúry;
 • podporovať pocit zodpovednosti občanov za Európsku úniu (EÚ);
 • rešpektovať toleranciu a podporovať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť, a tým zvýšiť vzájomné porozumenie medzi občanmi Európy, a zároveň prispievať k dialógu medzi kultúrami.

Osobitné ciele programu sú:

 • spájať ľudí z miestnych komunít po celej Európe, aby sa delili o skúsenosti, názory a hodnoty a vymieňali si ich, poučili sa z minulosti a budovali budúcnosť;
 • prostredníctvom spolupráce v rámci organizácií občianskej spoločnosti na európskej úrovni podporovať činnosti, diskusie a úvahy týkajúce sa európskeho občianstva a demokracie;
 • zhmotniť pre občanov ideu Európy prostredníctvom podpory a oslavy európskych hodnôt a úspechov pri súčasnom zachovaní pamiatky jej minulosti;
 • podporovať vyváženú integráciu občanov a organizácií občianskej spoločnosti zo všetkých účastníckych krajín, prispievať k medzikultúrnemu dialógu a zdôrazňovať európsku rozmanitosť a jednotu s osobitnou pozornosťou venovanou činnostiam členských štátov, ktoré len nedávno vstúpili do EÚ.

Ciele programu sa musia premietnuť do štyroch typov akcií:

Akcia 1: Aktívni občania pre Európu

Táto akcia sa týka priamo občanov prostredníctvom partnerstva miest a občianskych projektov umožňujúcich debatovať o európskych témach a rozvíjať vzájomné porozumenie formou priamej účasti. S cieľom zlepšiť družobné partnerstvo miest a občianske projekty je tiež potrebné rozvíjať opatrenia podporujúce výmenu osvedčených postupov, zhromažďovať skúsenosti zainteresovaných strán na miestnej a regionálnej úrovni a rozvíjať nové schopnosti napríklad prostredníctvom odborného vzdelávania. Na túto akciu sa orientačne použije najmenej 45 % z celkového rozpočtu vyčleneného na program.

Akcia 2: Aktívna občianska spoločnosť v Európe

Na túto akciu sa použije približne 31 % z celkového rozpočtu vyčleneného na program. Akcia zahŕňa:

 • štrukturálnu podporu organizácií pre výskum európskej verejnej politiky (think-tankov);
 • štrukturálnu podporu organizácií občianskej spoločnosti na európskej úrovni;
 • podporu projektov organizácií občianskej spoločnosti na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni.

Akcia 3: Spoločne pre Európu

Na túto akciu sa použije približne 10 % z celkového rozpočtu vyčleneného na program. Akcia podporuje:

 • vysokoprofilové udalosti, ako napríklad oslavy historických udalostí, umelecké podujatia, ocenenia s cieľom zdôrazniť významné úspechy, celoeurópske konferencie;
 • štúdie, výskumy a prieskumy verejnej mienky;
 • informácie a nástroje ich šírenia.

Akcia 4: Aktívna európska pamiatka

Na túto akciu sa orientačne použijú približne 4 % z celkového rozpočtu vyčleneného na program. Akcia zahŕňa projekty zamerané na zachovanie aktívnej európskej pamiatky. Ide najmä o projekty určené na ochranu významných lokalít a archívov spojených s masovými deportáciami a bývalými koncentračnými tábormi a projekty na pamiatku obetí masového vyhladzovania a masových deportácií, ktoré sa odohrali počas nacistického a stalinistického režimu.

Účasť

V súlade so všeobecnými zmluvnými podmienkami účasti na programoch Spoločenstva sa

na tomto programe môžu zúčastniť nasledujúce krajiny:

 • členské štáty;
 • štáty EZVO, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o EHP;
 • kandidátske krajiny využívajúce predvstupovú stratégiu;
 • krajiny západného Balkánu.

Program sa vzťahuje na nasledujúce subjekty:

 • miestne orgány a organizácie;
 • organizácie pre výskum európskej verejnej politiky (think-tanky);
 • občianske skupiny a ostatné organizácie občianskej spoločnosti, ako napríklad mimovládne organizácie, platformy, siete, združenia, federácie, odborové zväzy, vzdelávacie inštitúcie a organizácie pôsobiace v oblasti dobrovoľníckej práce alebo amatérskeho športu.

Riadenie, rozpočet a hodnotenie

Komisii pomáha výbor a väčšinu vykonávacích opatrení musí prijať v súlade s riadiacim postupom. To zahŕňa rozhodnutia o výbere v súvislosti s grantmi na prevádzku, viacročnými dohodami o družobnom partnerstve a významnými podujatiami. Pokiaľ ide o ďalšie rozhodnutia o výbere, Komisia je povinná informovať výbor a Európsky parlament o prijatých rozhodnutiach. Rozpočet na realizáciu tohto programu je navrhnutý v objeme 215 miliónov EUR. Administratívne náklady pokryje približne 10 % z celkového rozpočtu.

Komisia predloží predbežnú hodnotiacu správu o plnení programu najneskôr do 31. decembra 2010. Oznámenie o pokračovaní programu podá najneskôr do 31. decembra 2011. Správu o následnom hodnotení predloží najneskôr do 31. decembra 2015.

REFERENCIE

Akt Nadobudnutie účinnosti –
dátum ukončenia účinnosti
Termín transpozície v členských štátoch Úradný vestník
Rozhodnutie č. 1904/2006/ES

1.1.2007 – 31.12.2013

Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y) Nadobudnutie účinnosti –
dátum ukončenia účinnosti
Termín transpozície v členských štátoch Úradný vestník
Rozhodnutie č. 1358/2008/ES

31.12.2008 – 31.12.2013

Ú. v. EÚ L 350, 30.12.2008

SÚVISIACE AKTY

Communication from the Commission - Making citizenship Work: fostering European culture and diversity through programmes for Youth, Culture, Audiovisual and Civic Participation [COM(2004) 154 final – Official Journal C 122 of 30.4.2004] (oznámenie Komisie z 9. marca 2004 – Aby občianstvo fungovalo: podpora európskej kultúry a rozmanitosti prostredníctvom programov pre mládež, kultúru, audiovizuálnu tvorbu a oblasť účasti občanov).

Posledná aktualizácia: 27.01.2009

Pozrite tiež:

 • Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Európskej komisie: Občianstvo (DE) (EN) (FR).
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok