RSS
Werrej alfabetiku
Din il-pagna hija disponibbli fi 23-il lingwa
Lingwi godda disponibbli:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ewropa għaċ-Ċittadini (2007-2013)

Din id-deċiżjoni tistabbilixxi l-programm “Ewropa għaċ-Ċittadini” għall-perjodu 2007–2013. Dan il-programm huwa maħsub li jkompli, b’ċerti innovazzjonijiet proposti, l-attivitajiet li bdew taħt il-programm 2004 – 2006. Sabiex jiġi żgurat li ċ-ċittadini jkunu involuti b’mod attiv fil-proċess ta’ integrazzjoni Ewropea, il-programm jipproponi li jinħolqu l-kundizzjonijiet biex in-nies tal-Ewropa jitlaqqgħu flimkien u biex jiżdied is-sens ta’ identità Ewropea.

ATT

Id-Deċiżjoni Nru 1904/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 li tistabbilixxi l-programm Ewropa għaċ-Ċittadini għall-perjodu 2007–2013 li jippromwovi ċittadinanza Ewropea attiva (ara l-att(i) emendatorju(i)).

SOMMARJU

Bil-ħsieb li jinvolvi attivament lill-pubbliku fil-proċess ta’ integrazzjoni Ewropea, dan il-programm huwa maħsub sabiex iħeġġeġ il-kooperazzjoni bejn iċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet taċ-ċittadini f’diversi pajjiżi. Għaldaqstant iċ-ċittadini jistgħu jingħaqdu flimkien u jieħdu azzjoni f’ambjent Ewropew li jirrispetta d-diversità tagħhom.

Qabel ma ppubblikat din id-deċiżjoni, il-Kummissjoni wettqet konsultazzjoni pubblika estensiva minn Diċembru 2004 sa Frar 2005 u wara organizzat forum konsultattiv fit-3 u l-4 ta’ Frar 2005. Il-konsultazzjoni fuq l-Internet wasslet għal aktar minn elf reazzjoni, li 700 minnhom kienu minn organizzazzjonijiet u madwar 300 minn individwi. Dan il-programm għall-perjodu 2007–2013 huwa t-tkomplija tal-programm ta’ azzjoni Komunitarju li jippromwovi ċittadinanza Ewropea attiva (2004–2006).

Għanijiet

L-għanijiet ġenerali tal-programm huma dawn li ġejjin:

 • li jagħti l-opportunità liċ-ċittadini li jinteraġixxu u jieħdu sehem fil-bini ta’ Ewropa dejjem eqreb tagħhom, li hija miftuħa għad-dinja, magħquda fid-diversità kulturali tagħha u arrikkita minnha;
 • li jiġi żviluppat sens ta’ identità Ewropea fost iċ-ċittadini Ewropej, imsejjes fuq il-valuri, l-istorja u l-kultura komuni rikonoxxuti;
 • li jitrawwem sens ta’ appartenenza mal-Unjoni Ewropea (UE) fost iċ-ċittadini tagħha;
 • li jissaħħu t-tolleranza u l-fehim reċiproku bejn iċ-ċittadini Ewropej b’rispett għad-diversità kulturali u lingwistika u l-promozzjoni tagħha, filwaqt li jkun hemm kontribut għal djalogu interkulturali.

L-għanijiet speċifiċi tiegħu huma li:

 • ilaqqa’ nies minn komunitajiet lokali minn madwar l-Ewropa sabiex jikkondividu u jiskambjaw esperjenzi, opinjonijiet u valuri, sabiex jitgħallmu mill-istorja u jibnu għall-ġejjieni;
 • irawwem azzjoni, dibattitu u riflessjoni relatati maċ-ċittadinanza Ewropea u d-demokrazija, permezz ta’ kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-livell Ewropew;
 • iwassal l-idea ta’ Ewropa aktar tanġibbli għaċ-ċittadini tagħha billi jippromwovi u jiċċelebra l-valuri u l-kisbiet tal-Ewropa, filwaqt li jżomm il-memorja tal-imgħoddi tagħha;
 • iħeġġeġ l-integrazzjoni bbilanċjata bejn iċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili mill-pajjiżi parteċipanti kollha, filwaqt li jikkontribwixxi għad-djalogu interkulturali u jagħti prominenza kemm lid-diversità tal-Ewropa kif ukoll lill-unità tagħha, b’attenzjoni partikolari għall-attivitajiet mal-Istati Membri li li għadhom kif daħlu fl-UE.

L-għanijiet tal-programm għandhom jiġu riflessi f’erba’ tipi ta’ azzjonijiet:

Azzjoni 1: “Ċittadini attivi għall-Ewropa”

Din l-azzjoni tinvolvi liċ-ċittadini direttament permezz ta’ attivitajiet ta’ ġemellaġġi bejn l-ibliet u proġetti taċ-ċittadini sabiex jiddiskutu dwar kwistjonijiet Ewropej u jiżviluppaw fehim reċiproku permezz ta’ parteċipazzjoni diretta. Sabiex il-ġemellaġġi bejn l-ibliet u l-proġetti taċ-ċittadini jitjiebu, jeħtieġ ukoll li jiġu żviluppati miżuri ta’ appoġġ biex jiġu skambjati metodi tal-aħjar prattika, biex jinġabru flimkien l-esperjenzi bejn dawk li għandhom interess fil-livelli lokali u reġjonali u biex jiġu żviluppati ħiliet ġodda, pereżempju, permezz ta’ taħriġ. Bħala indikazzjoni, mill-inqas 45 % tal-baġit totali allokat għall-programm se jkun iddedikat għal din l-azzjoni.

Azzjoni 2: “Soċjetà ċivili attiva fl-Ewropa”

Madwar 31 % tal-baġit totali allokat għall-programm se jkun iddedikat għal din l-azzjoni, li tinkludi:

 • appoġġ strutturali għall-organizzazzjonijiet ta’ riċerka fil-politika pubblika Ewropea (gruppi ta’ riflessjoni);
 • appoġġ strutturali għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fuq livell Ewropew;
 • appoġġ għal proġetti li jinbdew minn organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, fil-livelli lokali, reġjonali u nazzjonali.

Azzjoni 3: “Flimkien għall-Ewropa”

Madwar 10 % tal-baġit totali allokat għall-programm se jkun iddedikat għal din l-azzjoni, li tappoġġja:

 • avvenimenti ta’ profil għoli, bħal kommemorazzjonijiet ta’ avvenimenti storiċi, avvenimenti artistiċi, premjazzjonijiet biex jiġu enfasizzati suċċessi prinċipali u konferenzi madwar l-Ewropa;
 • studji, sondaġġi u stħarriġ tal-opinjoni pubblika;
 • għodod ta’ informazzjoni u ta’ tixrid.

Azzjoni 4: “Tifkira Ewropea Attiva”

Madwar 4 % tal-baġit totali allokat għall-programm se jkun iddedikat għal din l-azzjoni, li tinkludi proġetti li jippreservaw tifkira Ewropea attiva. Dawn huma prinċipalment proġetti maħsuba biex jippreservaw is-siti ewlenin u l-arkivji assoċjati mad-deportazzjonijiet tal-massa u ma’ dawk li kienu kampijiet ta’ konċentrament u biex jikkommemoraw il-vittmi tal-isterminazzjonijiet tal-massa u d-deportazzjonijiet tal-massa li seħħew matul ir-reġim Nażist u Stalinist.

Parteċipazzjoni

Il-pajjiżi li ġejjin jistgħu jieħdu sehem fil-programm, skont il-kundizzjonijiet ġenerali għall-parteċipazzjoni tagħhom fi programmi Komunitarji:

 • l-Istati Membri;
 • l-Istati tal-EFTA li huma parti mill-Ftehim taż-ŻEE;
 • il-pajjiżi kandidati li qegħdin jibbenefikaw minn strateġija ta’ qabel l-adeżjoni;
 • pajjiżi tal-Balkani tal-Punent.

Il-programm japplika għal dawn li ġejjin:

 • awtoritajiet u organizzazzjonijiet lokali;
 • organizzazzjonijiet ta’ riċerka fil-politika pubblika Ewropea (gruppi ta’ riflessjoni);
 • gruppi taċ-ċittadini u organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili oħra bħal organizzazzjonijiet mhux governattivi, pjattaformi, netwerks, assoċjazzjonijiet, federazzjonijiet, trejdjunjins, istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet edukattivi attivi fil-qasam tax-xogħol volontarju jew sport amatorjali.

Ġestjoni, baġit u evalwazzjoni

Il-Kummissjoni hija megħjuna minn kumitat u għandha tadotta ħafna mill-miżuri ta’ implimentazzjoni skont il-proċedura ta’ ġestjoni. Dan jinkludi deċiżjonijiet ta’ għażla relatati ma’ għotjiet operattivi, ftehimiet ta’ ġemellaġġ multi-annwali u avvenimenti ta’ profil għoli. Fir-rigward ta deċiżjonijiet oħra ta’ għażla, il-Kummissjoni għandha l-obbligu li tinforma lill-kumitat u lill-Parlament Ewropew dwar id-deċiżjonijiet adottati. Il-baġit propost għall-implimentazzjoni ta’ dan il-programm huwa ta’ EUR 215 miljun. Madwar 10 % tal-baġit totali allokat ikopri n-nefqa amministrattiva.

Il-Kummissjoni għandha tissottometti rapport ta’ evalwazzjoni interim dwar l-implimentazzjoni tal-programm sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2010. Komunikazzjoni dwar il-kontinwazzjoni tal-programm għandha tiġi ppreżentata sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2011. Ir-rapport ta’ evalwazzjoni ex-post għandu jiġi sottomess sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2015.

REFERENZI

Att Dħul fis-seħħ - Data ta' skadenza Skadenza għat-transpożizzjoni fl-Istati Membri Ġurnal Uffiċjali
Deċiżjoni Nru 1904/2006/KE

1.1.2007 – 31.12.2013

ĠU L 378, 27.12.2006

Att(i) emendatorju(i) Dħul fis-seħħ - Data ta' skadenza Skadenza għat-transpożizzjoni fl-Istati Membri Ġurnal Uffiċjali
Deċiżjoni Nru 1358/2008/KE

31.12.2008 – 31.12.2013

ĠU L 350, 30.12.2008

ATTI RELATATI

Communication from the Commission — Making citizenship Work: fostering European culture and diversity through programmes for Youth, Culture, Audiovisual and Civic Participation [COM(2004) 154 final — Official Journal C 122 of 30.4.2004] (Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tad-9 ta’ Marzu 2004 — Iċ-Ċittadinanza Attiva: naħdmu favur il-kultura u d-diversità Ewropea permezz tal-programmi fil-qasam taż-Żgħażagħ, il-Kultura, l-Awdjoviżwali u s-Sehem Ċiviku).

L-aħħar aġġornament: 27.01.2009

Ara wkoll

 • Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok żur il-websajt tal-Kummissjoni Ewropea: Ċittadinanza (DE) (EN) (FR)
Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna