RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rösträtt och valbarhet i val till Europaparlamentet

I direktivet fastställs bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för medborgare i Europeiska unionen (EU) som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 93/109/EG av den 6 december 1993 om fastställande av närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare.

SAMMANFATTNING

I direktivet fastställs närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för medborgare i Europeiska unionen (EU) som är bosatta i ett medlemsland där de inte är medborgare.

Direktivet påverkar inte varje enskilt EU-lands bestämmelser om rösträtt och valbarhet vid val av representanter i Europaparlamentet för medborgare i deras eget land , oavsett om de bor i det landet.

I direktivet anges de villkor som ska uppfyllas för att man ska ha rösträtt och vara valbar i bosättningsstaten.

  • Man ska ha unionsmedborgarskap,
  • Man ska vara bosatt i det EU-land som man ska rösta i eller kandidera för,
  • Man ska uppfylla de bestämmelser om rösträtt och valbarhet som gäller för EU-landets egna medborgare (principen om jämlikhet mellan ett medlemslands medborgare och icke-medborgare vid val).

EU-länderna bestämmer själva vilka personer de ska betrakta som medborgare.

EU-medborgare kan utöva sin rösträtt och kandidera antingen i EU-landet där de är bosatta eller i hemstaten. Ingen får rösta mer än en gång vid samma val eller kandidera i mer än ett EU-land vid samma val. EU-länderna ska införa ett system för informationsutbyte för att hindra dubbelröstning och dubbelkandidaturer.

En väljare som har valt att rösta i bosättningslandet avsäger sig rätten att rösta i hemlandet. Om det är obligatoriskt att rösta i bosättningslandet ska också unionsmedborgare som har förts upp på röstlängden där vara tvungna att rösta.

För att en väljare ska bli upptagen i röstlängden ska samma krav på bevis gälla som för landets egna medborgare. Väljaren ska dessutom lägga fram ytterligare uppgifter genom ett intyg.

En kandidat får inte ha förlorat sin rösträtt i sitt bosättningsland eller hemland. När en valbar person ansöker om att kandidera, måste en EU-medborgare lämna bevis från ursprungslandet om sin valbarhet.

Bosättningsstaten bestämmer själv huruvida den ska beakta det faktum att en unionsmedborgare har förlorat rösträtten i sin hemstat.

EU-landet där röstaren är bosatt kan vägra, om det så önskar, att uppta en röstare som har förlorat rösträtten i dennes hemland.

Den som vägras bli upptagen i röstlängden eller att få kandidera och som inte är medborgare, skall ha samma rätt till överprövning som lagstiftningen i bosättningsstaten ger de egna medborgarna.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Direktiv 93/109/EG

30.12.1993

1.2.1994

EGT L 329, 30.12.1993

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen av den 27 oktober om valet av ledamöter i Europaparlamentet (1976 års akt ändrad genom beslut 2002/772/EG, Euratom) och om unionsmedborgarnas deltagande i val till Europaparlamentet i den medlemsstat där de är bosatta (direktiv 93/109/EG) [KOM(2010) 605 slutlig - Ej offentliggjord i EUT].

Som en uppföljning till valet till Europaparlamentet 2009, utvärderar denna rapport hur EU-medborgarnas rättigheter tillvaratogs genom att se till:

  • medborgarnas medvetenhet om valet och de därmed förknippade rättigheterna,
  • utländska EU-medborgares medvetenhet och deltagande i det land de är bosatta och EU-ländernas åtgärder för att uppmuntra detta deltagande,
  • införlivande och genomförande av EU-lagstiftning inom detta område i EU-länderna.

EU-länderna har i allmänhet korrekt införlivat och genomfört direktiv 93/109/EG. Det finns däremot ett fåtal länder som har villkor för utländska EU-medborgare, vilket skapar hinder för dem att utnyttja sin rätt att rösta och att kandidera i det land de bor i. I vissa fall strider detta mot direktivet. Ett antal EU-länder måste också vidta åtgärder för att säkerställa att de uppfyller skyldigheten att tillhandahålla tillräcklig information till medborgare om hur de ska utnyttja sina rättigheter.
Mekanismen i direktivet för att förhindra dubbel röstning och dubbla kandidaturer är fortfarande bristfällig. Kommissionen överväger att ersätta sitt förslag att ändra direktivet för att bättre hantera detta problem.

Kommissionens rapport av den 20 december 2007 till Europaparlamentet och rådet om beviljande av undantag enligt artikel 19.2 i EG-fördraget, framlagd enligt artikel 14.3 i direktiv 93/109/EG rörande unionsmedborgarnas rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet [KOM(2007) 846 slutlig - Ej offentliggjord i EUT].
I enlighet med artikel 14 i direktivet lägger kommissionen inför valen i juni 2009 fram denna rapport om huruvida undantag som beviljats EU-länderna fortfarande bör behållas. Det är för närvarande bara Luxemburg som har ett sådant undantag beviljat av kommissionen (se nedan) som ger detta land rätt att begränsa rösträtten till väljare som har varit bosatta där under en viss minsta tid. Efter prövning anser kommissionen att skälen fortfarande är giltiga och att några anpassningar alltså inte behöver föreslås.

Kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet av den 27 januari 2003 om beviljande av undantag enligt artikel 19.2 i EG-fördraget, framlagd enligt artikel 14.3 i direktiv 93/109/EG om rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet [KOM(2003) 31 slutlig - Ej offentliggjord i EUT].
Enligt artikel 14 i direktiv 93/109/EG har ett EU-land rätt att begära undantag från denna princip om andelen EU-medborgare som uppfyller ålderskravet för rösträtt och som bor i ett EU-land utan att vara medborgare där utgör mer än 20 % av det totala antalet EU-medborgare som uppfyller ålderskravet för rösträtt och som är bosatta i medlemsstaten. Luxemburg har beviljats detta undantag. Kommissionen har i denna rapport dragit slutsatsen att de skäl som åberopas för att bevilja undantaget till Luxemburg fortfarande är motiverade. Det är därför inte nödvändigt att föreslå anpassningar.

Meddelande från kommissionen av den 18 december 2000 om tillämpningen av direktiv 93/109/EG vid val till Europaparlamentet i juni 1999 - Rätt att rösta och kandidera i val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en annan medlemsstat än den där de är medborgare [KOM (2000) 843 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].
Kommissionen anser att tillämpningen av direktiv 93/109/EG hittills inte har varit särskilt tillfredsställande. Man konstaterar att valdeltagandet vid valet till Europaparlamentet 1999 bland unionsmedborgare som inte är medborgare i sin bosättningsstat inte hade ökat nämnvärt. När det gäller möjligheten att ställa upp som kandidat utnyttjas denna rättighet ännu mindre.
Även vid detta val visade sig informationsutbytet mellan medlemsstaterna fungera dåligt. Kommissionen efterlyser ett bättre praktiskt informationsutbyte inom ramen för den nuvarande lagstiftningen. Kommissionen anser inte att direktivet behöver ändras, även om avsaknaden av harmoniserade tidsfrister för registrering i röstlängderna försvårar informationsutbytet.

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 7 januari 1998 om tillämpningen av direktiv 93/109/EG - Rösträtt och valbarhet i val till Europaparlamentet för EU-medborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare [KOM (97) 731 slutlig - Ej offentliggjord i EGT].
Kommissionens rapport om tillämpningen av direktiv 93/109/EG visade att det tillämpades av alla EU-länder under Europaparlamentsvalet i juni 1994. Sverige, Österrike och Finland tillämpade direktivet under de val som anordnades 1995 och 1996 sedan dessa länder anslutits till EU.
I rapporten dras följande två slutsatser om dessa val:

  • Informationen till unionsmedborgarna om deras nya rättigheter var otillräcklig.
  • Kandidater som inte var medborgare i de länder där de ställde upp lyckades mycket dåligt (en enda icke inhemsk kandidat valdes i EU-landet där denne var bosatt), samtidigt som den genomsnittliga andelen icke inhemska väljare uppgick till 5,87 %.

Eftersom EU-länderna på det stora hela införlivat direktivet på ett tillfredsställande sätt ser kommissionen i nuläget inga skäl att ändra direktivet.

Senast ändrat den 27.01.2011

Se även

  • Europeiska kommissionens generaldirektorat för rättvisas webbplats om valrättigheter för EU-medborgare bosatta i en annan medlemsstat (DE) (EN) (FR)
  • Europaparlamentets webbplats
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början