RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Alapvető jogok és polgárság (2007–2013)

Ez a határozat létrehozza a 2007. január 1-től 2013. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó „Alapvető jogok és polgárság” programot. Az „Alapvető jogok és jogérvényesülés” általános program részeként a program célja, hogy előmozdítsa az alapvető jogok tiszteletben tartásán alapuló európai társadalom kialakítását, erősítse a polgári társadalmat és ösztönözze a nyitott és átlátható párbeszédet, küzdjön a rasszizmus és az idegengyűlölet ellen, valamint javítsa az igazságügyi és közigazgatási hatóságok és a jogi szakmák közötti kölcsönös megértést.

JOGI AKTUS

A Tanács 2007/252/IB rendelete (2007. április 19.) az „Alapvető jogok és jogérvényesülés” általános program keretében a 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó „Alapvető jogok és polgárság” egyedi program létrehozásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A határozat létrehozza az „Alapvető jogok és polgárság” programot, amelynek célja, hogy előmozdítsa az alapvető jogok tiszteletben tartásán alapuló európai társadalom kialakítását. Ennek érdekében a program az Európai Bizottság, az Európai Unió (EU) tagállamai és nem kormányzati szervezetek által végrehajtandó intézkedéseket helyez kilátásba.

Az alapvető jogok tiszteletben tartásán alapuló európai társadalom

A program támogatja az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkében elismert alapvető jogok – köztük az uniós polgárságból származó jogok – tiszteletben tartásán alapuló európai társadalom kialakítását. Ennek érdekében a program a következő célokat tűzi ki:

 • a civil társadalom erősítése és az alapvető jogokkal kapcsolatos, nyitott, átlátható, rendszeres párbeszéd ösztönzése;
 • a rasszizmus, az idegengyűlölet és az antiszemitizmus elleni küzdelem;
 • a vallások és kultúrák közötti jobb megértés előmozdítása;
 • nagyobb mértékű tolerancia előmozdítása az EU egész területén;
 • az igazságügyi és közigazgatási hatóságok és a jogi szakmák közötti kapcsolatok, információcsere és hálózatok erősítése;
 • az igazságügyi képzés ösztönzése a fent említett hatóságok és szakmák közötti kölcsönös megértés javítására.

Emellett a program konkrét célkitűzései:

 • az alapvető jogok előmozdítása, valamint a minden polgárra kiterjedő tájékoztatás az őt megillető jogokról, beleértve az uniós polgárságból származó jogokat is;
 • az EU polgárainak ösztönzése az Unió demokratikus életében történő aktív részvételre;
 • annak vizsgálata, hogy az uniós jog végrehajtása során tiszteletben tartják-e az EU-ban és tagállamaiban az alapvető jogokat;
 • a nem kormányzati szervezeteknek és a civil társadalom egyéb intézményeinek támogatása abból a célból, hogy aktívan részt tudjanak venni az alapvető jogok, a jogállamiság és a demokrácia előmozdításában;
 • a megfelelő struktúrák létrehozása a vallások és kultúrák közti uniós szintű párbeszéd előmozdítására.

A program célkitűzéseinek elérésére tett konkrét intézkedések

A program az Európai Bizottság, az EU tagállamainak hatóságai és nem kormányzati szervezetek által végrehajtandó intézkedéseket helyez kilátásba. Biztosít továbbá pályázati felhívásokat követően nyújtandó vissza nem térítendő támogatásokat is.

Az intézkedések típusai az alábbiak lehetnek:

 • a Bizottság által végrehajtott konkrét intézkedések (tanulmányok és kutatások, közvélemény-kutatások és felmérések, konferenciák és szakértői találkozók, nyilvános kampányok és események szervezése, weboldalak létrehozása és fenntartása, tájékoztató anyagok készítése és terjesztése stb.);
 • uniós érdekű transznacionális projektek, amelyeket valamely EU-tagállam hatósága vagy szerve, illetve nemzetközi vagy nem kormányzati szervezet terjeszt elő. Ezekben a projektekben legalább két EU-tagállamnak, illetve egy EU-tagállamnak és egy tagjelölt vagy csatlakozó országnak kell részt vennie;
 • olyan nem kormányzati szervezetek támogatása vagy egyéb olyan szervek támogatása, amelyek a program által lefedett általános európai érdekű célkitűzéseket követnek;
 • működési támogatás az Európai Alkotmánybíróságok Konferenciájának és az Európai Unió Államtanácsainak és Legfelső Közigazgatási Bíróságainak Szövetségének állandó munkaprogramjával kapcsolatos kiadások társfinanszírozásához. Ezek a szervek számos, az uniós jog végrehajtásához kapcsolódó nemzeti határozatokat összegyűjtő adatbázist tartanak fenn. A kiadások általános európai érdekű célkitűzések nyomán merülhetnek fel.

Program a polgárokért

A program az EU állampolgárait és az Unió területén jogszerűen tartózkodó nem uniós állampolgárokat célozza meg. Vonatkozik továbbá a résztvevő országok polgáraira (csatlakozó országok, tagjelölt országok, valamint azok a nyugat-balkáni országok, amelyek részesei a stabilizációs és társulási folyamatnak). A célcsoportok közé tartoznak még a civil szervezetek és a program célkitűzéseit tevékenyen támogató egyéb csoportok.

Feltéve, hogy székhelyük az EU-ban vagy valamely a programban részt vevő EU-n kívüli országban van, az alábbi intézmények és szervek férhetnek hozzá a programhoz:

 • állami vagy magánintézmények és szervek;
 • egyetemek;
 • kutatóintézetek;
 • nem kormányzati szervezetek;
 • nemzeti, regionális vagy helyi hatóságok;
 • nemzetközi szervezetek;
 • egyéb nonprofit szervezetek.

A program lehetővé teszi az alapvető jogok területén illetékes nemzetközi szervezetekkel, például az Európa Tanáccsal való együttes fellépéseket.

A program nyomon követése és végrehajtása

A Bizottság minden évben közzéteszi az e program keretében finanszírozott intézkedések listáját. A rendelkezésre álló költségvetési forrásokat minden évben feltüntetik az EU általános költségvetésében. Az évente rendelkezésre álló előirányzatokat a költségvetési hatóság (az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa) hagyja jóvá a pénzügyi keret korlátain belül.

A Bizottság biztosítja, hogy a kedvezményezett technikai és pénzügyi jelentéseket nyújtson be a munka előrehaladtáról a program által finanszírozott minden intézkedés tekintetében, valamint a tevékenység befejezésétől számított három hónapon belül zárójelentést nyújtson be. A Bizottság gondoskodik továbbá az EU pénzügyi érdekeinek védelméről a csalás, a korrupció és egyéb illegális tevékenységek elleni megelőző intézkedések által.

A Bizottság évente értékeli a program végrehajtását, az elért eredményekről időközi jelentést nyújt be (legkésőbb 2011. március 31-ig), közleményt ad ki a program folytatásáról (legkésőbb 2012. augusztus 30-ig) és a program befejezése után értékelő jelentést nyújt be (legkésőbb 2014. december 31-ig).

Egyéb EU-s programokkal való kiegészítő jelleg

A program törekszik az egyéb közösségi eszközökkel való összhangra és kiegészítő jellegre, különösen a „Biztonság és a szabadságjogok védelme” és a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” című keretprogramokkal, valamint a PROGRESS programmal.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
A Tanács 2007/252/EK határozata

2007.4.28.

HL L 110., 2007.4.27.

Utolsó frissítés: 05.04.2011

Lásd még

Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére