RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rammebestemmelser for elektronisk kommunikation

Åbningen af telemarkedet har haft en katalysatoreffekt på et område, som tidligere var forbeholdt oligopolier. For at holde sig på højde med udviklingen har de europæiske institutioner vedtaget lovgivning i tråd med det teknologiske fremskridt og markedets behov. Denne udvikling afspejles af vedtagelsen af nye rammebestemmelser for elektronisk kommunikation, hvis hovedformål er at styrke konkurrencen, samtidig med at der gives lettere markedsadgang til nye aktører, og nye investeringer i sektoren lettes.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester ("rammedirektivet") [Se ændringsretsakter].

RESUMÉ

Rammedirektivet udgør del af den “telepakke”, som sigter mod ændre den nuværende rammelovgivning på teleområdet, så telekommunikationssektoren bliver mere konkurrencedygtig. Den nye lovramme består af rammedirektivet og fire særdirektiver:

Til denne liste skal også føjes beslutningen om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab ("frekvenspolitikbeslutningen").
”Telelovpakken” blev i december 2009 ændret ved de to direktiver ”Bedre lovgivning” og ”Borgernes rettigheder” samt ved oprettelsen af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC).

ANVENDELSESOMRÅDE, MÅL OG DEFINITIONER

Direktivet tager sigte på at fastsætte harmoniserede rammebestemmelser for reguleringen af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Det omhandler endvidere visse aspekter vedrørende terminaludstyr med henblik på at sikre adgang for handicappede brugere. Direktivet indeholder horisontale bestemmelser, som understøtter de andre foranstaltninger: anvendelsesområde og generelle principper, grundlæggende definitioner, generelle bestemmelser vedrørende nationale tilsynsmyndigheder, en ny opfattelse af stærk markedsposition og regler for tildelingen af visse absolut nødvendige ressourcer som radiofrekvenser, numre og anlægsrettigheder.

På baggrund af den teknologiske konvergens og behovet for horisontale regler for al infrastruktur er de nye rammebestemmelser ikke længere begrænset til telenet og -tjenester, men dækker alle elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Det omfatter bl.a. taletelefoni via fastnet, kommunikation via mobil og bredbånd og tv via kabel eller satellit. Derimod er indholdet af de elektroniske kommunikationstjenester, som leveres via disse net, f.eks. indholdet af radio- og tv-udsendelser eller finansielle tjenester, ikke omfattet. Teleterminaludstyr beregnet for handicappede er heller ikke omfattet.

Nærværende direktiv stiller krav om vedtagelse af nationale foranstaltninger vedrørende adgang til elektronisk kommunikation med henblik på at respektere fysiske personers frihedsrettigheder og grundlæggende rettigheder.

Nationale tilsynsmyndigheder

Uafhængighed

Medlemsstaterne garanterer de nationale tilsynsmyndigheders uafhængighed, således at de er retligt adskilt fra og funktionelt uafhængige af alle organisationer, der udbyder elektroniske kommunikationsnet, elektronisk kommunikationsudstyr eller elektroniske kommunikationstjenester. De nationale tilsynsmyndigheder med ansvar for ex ante regulering af markederne må ikke acceptere instrukser fra andre organer.

Klageadgang

Nationalt skal der være en mekanisme, som sikrer, at enhver bruger eller leverandør af elektroniske kommunikationstjenester og -net, der involveres i en tvist med den nationale tilsynsmyndighed, kan appellere dennes afgørelse til et uafhængigt organ. EU-landene tilvejebringer oplysninger vedrørende appelsagen til Kommissionen og BEREC.

Upartiskhed og gennemsigtighed

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale tilsynsmyndigheder udøver deres beføjelser upartisk og transparent. De sikrer ligeledes, at de nationale tilsynsmyndigheder gennemfører konsultation af interesserede parter, hvis medlemsstaterne påtænker at gennemføre foranstaltninger med potentielt stor indvirkning på markedet. De nationale tilsynsmyndigheder er ansvarlige for offentliggørelse af høringsresultaterne.

Konsolidering af det indre marked

De nationale tilsynsmyndigheder, Kommissionen og BEREC skal i samarbejde fastlægge instrumenter samt de mest effektive løsninger til at tage højde for enhver situation, der kan opstå på EU's indre marked for elektronisk kommunikation. I visse tilfælde kan Kommissionen afvise foranstaltninger forslået af de nationale tilsynsmyndigheder.

DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDERS OPGAVER OG PLIGTER

Generelle opgaver

Med henblik på at sikre reel konkurrence inden for levering af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, skal de nationale tilsynsmyndigheder først og fremmest:

 • sikre, at brugerne får maksimalt udbytte for så vidt angår valgmuligheder, pris og kvalitet
 • tilskynde til investering i infrastruktur og støtte innovation.

De nationale tilsynsmyndigheder bidrager endvidere til udviklingen af det indre marked først og fremmest ved at:

 • anspore til etablering og udvikling af transeuropæiske net og paneuropæiske tjenesters interoperabilitet
 • samarbejde indbyrdes og med Kommissionen og BEREC for at sikre udviklingen af en ensartet reguleringspraksis og en ensartet anvendelse af rammebestemmelserne for telesektoren.

Endelig fremmer de nationale tilsynsmyndigheder EU-borgernes interesser ved at:

 • sikre, at alle borgere har adgang til en forsyningspligtydelse som defineret i ("forsyningspligtdirektivet")
 • alle borgere har adgang til enkle og billige procedurer til bilæggelse af tvister
 • bidrage til sikring af et højt beskyttelsesniveau for så vidt angår personoplysninger og privatlivets fred ("personoplysningsdirektivet").

Medlemsstaterne samarbejder indbyrdes samt med Kommissionen om at udarbejde en strategiplan for samt koordinering og harmonisering af frekvensbåndene i EU.

Forvaltning af radiofrekvenser

De nationale tilsynsmyndigheder har ansvaret for forvaltningen af radiofrekvenser til elektroniske kommunikationstjenester. Allokering og tildeling af sådanne radiofrekvenser skal ske efter objektive, transparente, ikke-diskriminerende og forholdsmæssige kriterier. Bl.a. skal en virksomhed, der har planer om at overdrage brugsrettigheder til radiofrekvenser, meddele dette til den nationale tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for frekvenstildelingen. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at konkurrencen ikke forvrides som følge af en sådan overdragelse.

Medlemsstaterne kan dog benytte visse restriktioner om nødvendigt med henblik på at:

 • undgå skadelig interferens,
 • beskytte mod elektromagnetiske felter af hensyn til folkesundheden,
 • sikre den tekniske kvalitet i tjenesterne,
 • optimere fordelingen af radiofrekvenser,
 • bevare effektiviteten i frekvensbåndene,
 • indfri en overordnet målsætning (navnlig sikkerhed for menneskeliv eller fremme af social samhørighed).

I en periode på fem år kan indehavere af brugsretten til radiofrekvenser indgive en anmodning til de nationale tilsynsmyndigheder om revurdering af restriktioner på deres rettigheder.

Virksomhederne har mulighed for at afhænde eller udleje deres individuelle brugsrettigheder til radiofrekvensområder.

Numre, navne og adresser

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale tilsynsmyndigheder kontrollerer tildelingen af alle nationale nummerressourcer og disponeringen af de nationale nummerplaner. Der skal stilles tilstrækkelig mange numre og nummerserier til rådighed for alle elektroniske kommunikationstjenester. Med dette mål for øje fastlægger de nationale tilsynsmyndigheder objektive, transparente og ikke-diskriminerende procedurer for tildeling af brugsrettigheder.

Tilladelse til at installere faciliteter

En tilladelse til at installere faciliteter betyder at en virksomhed kan installere faciliteter på, over eller under offentlig eller privat ejendom. Ved behandlingen af ansøgninger om tilladelse til at installere faciliteter skal den kompetente myndighed handle på grundlag af transparente og offentligt tilgængelige procedurer, som anvendes uden diskrimination og uden forsinkelse inden for 6 måneder.

Samhusning og delt brug af netværkselementer og tilhørende faciliteter for udbydere af elektroniske kommunikationsnet

Medlemsstaterne kan i tilfælde af ressourceknaphed og af hensyn til miljø, folkesundhed eller den offentlige sikkerhed samt i tilfælde, hvor det ikke er muligt at duplikere infrastrukturen, pålægge en virksomhed, som driver et elektronisk kommunikationsnet, delt brug af faciliteter eller ejendom. Disse aftaler om deling og koordinering kan omfatte bestemmelser vedrørende fordeling af omkostninger i forbindelse med delt brug af faciliteter eller ejendom eventuelt afstemt efter risikoomfang.

SIKKERHED OG INTEGRITET I NETVÆRK OG TJENESTER

Virksomheder, der leverer offentlige kommunikationsnet eller elektroniske kommunikationstjenester skal garantere sikkerheden i netværkene. Ethvert angreb på sikkerheden eller netværkenes integritet skal meddeles til de kompetente nationale tilsynsmyndigheder, som informerer de ansvarlige tilsynsmyndigheder i de andre medlemslande.

For at beskytte netværkenes sikkerhed skal de nationale tilsynsmyndigheder have mulighed for at stille ufravigelige betingelser til de virksomheder, der leverer kommunikationsnettene.

OVERVÅGNING AF VIRKSOMHEDER MED STÆRK MARKEDSPOSITION

En virksomhed anses for at have en stærk markedsposition, hvis den har en dominerende stilling, der giver den magt til i betragtelig grad at kunne handle uafhængigt af konkurrenter, kunder og i sidste ende forbrugerne.

Procedure for kvantificering og afgrænsning af markeder

Kommissionen skal vedtage en henstilling om relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor under hensyntagen til meddelelse fra BEREC. I henstillingen udpeges de markeder, hvor forholdene kan være af en sådan art, at det vil være berettiget at indføre regulerende forpligtelser som omhandlet i særdirektiverne.

Efter at have rådført sig med de nationale tilsynsmyndigheder og BEREC kan Kommissionen vedtage en beslutning til kvantificering af de tværnationale markeder.

Markedsanalyseprocedure

De nationale tilsynsmyndigheder analyserer de relevante markeder under nøje iagttagelse af retningslinjer, der er fastsat af Kommissionen. Når en national tilsynsmyndighed fastslår, at der ikke er reel konkurrence på et relevant marked, udpeger den virksomheder med en stærk markedsposition på det pågældende marked og pålægger dem passende specifikke forpligtelser.

Normalisering
Kommissionen offentliggør en liste over fravigelige standarder i Den Europæiske Unions Tidende. Standarderne skal fremme harmonisering inden for sektoren for elektronisk kommunikation, elektroniske kommunikationstjenester samt faciliteter og tilknyttede tjenester. I den henseende skal medlemsstaterne opfordre til anvendelse af standarderne.

Kommissionen har imidlertid mulighed for at ophøje visse standarder til ufravigelige ved offentliggørelse af en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Interoperabilitet mellem digitale interaktive tv-tjenester

For at fremme den fri informationsstrøm, mediepluralismen og adgangen til kulturel mangfoldighed opmuntres udbydere af digitale interaktive tv-transmissioner til at anvende en åben API-grænseflade. Udbydere af enhanced digitalt tv-udstyr opfordres ligeledes til at tilbyde en åben API-grænseflade i overensstemmelse med minimumskravene i de relevante standarder eller specifikationer. API er software-grænsefladen mellem applikationer og udstyr til enhanced digitalt tv beregnet til levering af digitale radio- og tv-tjenester. Udbyderne tilskyndes ligeledes til at tilpasse deres tjeneste til handicappede personers særlige behov.

Tvistbilæggelse

Opstår der en tvist mellem virksomheder, der udbyder elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester i samme medlemsstat samt mellem disse virksomheder og andre virksomheder, der har forpligtelser samt adgang og/eller tilslutning hertil, træffer den pågældende medlemsstats nationale tilsynsmyndighed en bindende afgørelse for at bilægge tvisten inden fire måneder. Ved uenighed mellem parter i forskellige medlemsstater kan alle parter forelægge tvisten for BEREC, som offentliggør en meddelelse vedrørende de foranstaltninger, der skal træffes for at finde en løsning på tvisten.

Kommissionen har mulighed for at offentliggøre en anbefaling eller en beslutning vedrørende en harmoniseret anvendelse af bestemmelserne i nærværende direktiv, hvis der konstateres uenighed vedrørende regelfastsættelsen.

Sanktioner

Medlemsstaterne skal definere sanktioner, der kan anvendes i tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne i nærværende direktiv.

De skal indgive meddelelse herom til Kommissionen senest den 25. maj 2011.

REFERENCER

Retsakt Ikrafttræden Overtagelse i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2002/21/EF

24.4.2002

24.7.2003

EFT L 108 af 24.4.2002

Ændringsretsakter Ikrafttræden Overtagelse i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 717/2007

30.6.2007

30.8.2007

EUT L 171 af 29.6.2007

Forordning (EF) nr. 544/2009

2.7.2009

-

EUT L 167 af 29.6.2009

Direktiv 2009/140/EF

19.12.2009

25.5.2011

EUT L 337 af 18.12.2009

ÆNDRING AF BILAG

Bilag II – Kriterier der anvendes af nationale tilsynsmyndigheder ved vurdering af kollektivt dominerende stilling, jf. artikel 14, stk. 2, andet afsnit.
Direktiv 2009/140/EF [Den Europæiske Unions Tidende L 337 af 18.12.2009].

TILHØRENDE DOKUMENTER

FORORDNINGER OG DIREKTIVER:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1211/2009 af 25. november 2009 om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og dens støttekontor (EØS-relevant tekst).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF af 25. november 2009 om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, direktiv 2002/58/EF om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor og forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse EØS-relevant tekst.

MEDDELELSER:

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, Statusrapport om det indre europæiske marked for elektronisk kommunikation i 2009 (15. rapport) [KOM(2010) 253 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].
Meddelelsen vedrører den markeds- og reguleringsmæssige udvikling i sektoren for elektronisk kommunikation i 2009. Selvom sektoren har klaret sig igennem den økonomiske krise i 2009, ser man en nedgang i væksten på de traditionelle markeder for fastnet- og mobiltelefoni. Det forklares ved en nedgang i forbruget. Konkurrencen har ligeledes været aftagende.
Kommissionen ønsker at iværksætte tiltag, der sigter mod at løse problemerne affødt af forskellene i lovgivningen og sikre, at BEREC fungerer effektivt for dermed at sikre en effektiv implementering af de reguleringsmæssige rammer.

Meddelelse fra Kommissionen af 24. marts 2009 til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Statusrapport om det indre europæiske marked for elektronisk kommunikation i 2008 (14. rapport) » [KOM(2009) 140 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].
Meddelelsen indeholder en status over situationen i sektoren for elektronisk kommunikation for 2008. I løbet af året har sektoren oplevet en vis vækst og formået at tilpasse sig til de økonomiske vanskeligheder.
Indtægterne fra telekommunikation har udgjort mere end 52% af indtægterne i informations- og kommunikationsteknologisektoren. Mobiltelefonimarkedet udviser stadig den største udvikling grundet en vækst i opkaldsvolumen og adoption af mobilbredbånd. Markedet for mobile internettjenester er ligeledes i ekspansion og bidrager til væksten i sektoren. Derimod udviser indtægterne fra fastnettelefoni et fald på 5% i forhold til 2007, og internettelefoni har fordoblet sin andel af markedet. Den digitale kløft mindskes, og brugen af frekvenser er blevet samordnet.
Globalt er konkurrencesituationen forbedret. Der mangler fortsat ensartethed i reguleringsmetoderne.

Kommissionens meddelelse af 19. marts 2008 til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – Statusrapport om det indre europæiske marked for elektronisk kommunikation i 2007 (13. rapport) [KOM(2008) 153 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].
Kommissionen gør status over det indre marked for telekommunikation pr. december 2007 baseret på fakta og tal fra de nationale tilsynsmyndigheder og markedets aktører. Ifølge rapporten udgør markedet en stadigt større andel af den europæiske økonomi med en vækstrate på 1,9% og estimerede indtægter på 293 milliarder euro mod 289 milliarder euro i 2006. Investeringerne er i fortsat vækst og overstiger 50 milliarder euro i 2007. Mobiltelefoni er den sektor, der udviser størst vækst med en omsætningsstigning på 3,8%, der bringer omsætningen op på 137 milliarder euro. 3G telefoni har næsten fordoblet sin udbredelse. Trods en fortsat vækst (62 milliarder euro mod 58,5 milliarder i 2006) og en europæisk penetrationsrate, der er steget fra 16,3% i januar 2007 til 20% i januar 2008, er potentialet for mobilbredbånd endnu ikke fuldt udnyttet på grund af de store forskelle i dækning mellem de bedst udbyggede medlemsstater og de øvrige eller mellem byzoner og landområder.
Forbrugerne har ifølge rapporten haft fordel af den øgede konkurrence enten i form af prisfald, bedre forbrugerbeskyttelse eller kvaliteten i de leverede basistjenester.
Endelig påpeger Kommissionen en manglende sammenhæng i regelværket samt barrierer, der hindrer den fulde gennemførelse af det indre marked for telekommunikation. Den henviser til reformforslagene fremlagt i november 2007.

Meddelelse af 13. november 2007 fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Rapport om resultatet af den i direktiv 2002/21/EF foreskrevne revision af EU's regelsæt for elektroniske kommunikationsnet og tjenester samt resumé af 2007-reformforslagene [KOM(2007) 696 endelig – Ikke offentliggjort i EUT].
Kommissionen foreslår i denne meddelelse at begrænse usammenhængende regler og konkurrencefordrejning med henblik på bedre lovgivning, og foreslår, at reformforslagene fra 2007 iværksættes inden udgangen af 2009. Disse forslag orienterer sig omkring følgende hovedemner:

 • Bedre regulering med henblik på konkurrencebaseret elektronisk kommunikation. Kommissionen foreslår en forbedring af den eksisterende lovgivningsmæssige ramme gennem bibeholdelse af de eksisterende bestemmelser, hvor markedsudviklingen gør det muligt. Den foreslår endvidere at forenkle adgangen til radiofrekvenser med henblik på at øge konkurrencen inden for trådløse tjenester og frigøre det økonomiske potentiale, der ligger i frekvensspektret.
 • Fuld gennemførelse af det indre marked for elektronisk kommunikation, der på nuværende tidspunkt er stærkt segmenteret og lider af en komplet mangel på sammenhæng. Kommissionen foreslår, at der oprettes en uafhængig europæisk myndighed for markedet for elektronisk kommunikation, som kan trække på den samlede ekspertise hos de nationale tilsynsmyndigheder og forbedre de eksisterende koordineringsmekanismer.
 • Forbedre forbrugerbeskyttelsen og skabe lettere adgang til og anvendelse af elektroniske kommunikationstjenester, herunder også for handicappede brugere. Kommissionens forslag tager i særlig grad sigte på at forbedre sikkerheden og beskyttelsen af privatlivets fred, at højne tjenesternes kvalitet og skabe uhindret adgang til digitalt indhold. Kommissionen foreslår samtidig at styrke de nationale myndigheders uafhængighed af de historiske operatører for derigennem at sikre konkurrence og beskyttelse af forbrugernes rettigheder.

HENSTILLIGNER:

Kommissionens henstilling af 17. december 2007 om relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor, som er underlagt forhåndsregulering i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og –tjenester [EUT L 344 af 28.12.2007].
Kommissionen fremlægger i denne meddelelse en liste over syv nye markeder, der skal analyseres af de nationale myndigheder. I forhold til meddelelsen fra 2003 er en række markeder fjernet fra listen på grund af en effektiv regulering af engrosmarkederne og udvikling af reel konkurrence på detailmarkederne.

Seneste ajourføring: 20.05.2010
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top