RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie

De informatie- en communicatietechnologieën (ICT), met name het internet en de elektronische maildiensten, vergen specifieke voorschriften om de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te waarborgen. Deze richtlijn bevat daarom essentiële regelgeving die de gebruikers vertrouwen moet bieden in die nieuwe elektronische diensten en technologieën. Daaronder valt het verbod op “spam”, het stelsel van voorafgaande toestemming van de gebruiker (“opt-in”) en een regeling inzake de installatie van “cookies”.

BESLUIT

Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn “privacy en elektronische communicatie”) [Zie wijzigingsmaatregelen].

SAMENVATTING

Richtlijn 2002/58/EG maakt deel uit van het zogenaamde “telecompakket”, dat het nieuwe regelgevingskader voor de sector van de elektronische communicatie vormt en de bestaande regelgeving voor de telecommunicatiesector wijzigt. Het “telecompakket” omvat vier andere richtlijnen, namelijk over het algemeen kader, de toegang tot en de interconnectie van netwerken, machtigingen en licenties en de universele dienst.

Het “telecompakket” is in december 2009 gewijzigd bij de beterregelgevenrichtlijn en de burgerrechtenrichtlijn. Tevens werd een orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) opgericht.

Deze richtlijn heeft hoofdzakelijk betrekking op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de verlening van communicatiediensten.

Veiligheid bij de verwerking van gegevens

Aanbieders van elektronische-communicatiediensten moeten hun diensten beveiligen door:

  • ervoor te zorgen dat uitsluitend daartoe gemachtigde personen toegang hebben tot de persoonsgegevens;
  • de persoonsgegevens tegen accidentele vernietiging, verlies of wijziging te beschermen;
  • een veiligheidsbeleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens uit te werken.

In geval van een inbreuk op de beveiliging van de persoonsgegevens, dient de aanbieder van de diensten zowel de betrokken persoon als de nationale regelgevende instantie (NRI) daarvan op de hoogte te brengen.

Vertrouwelijk karakter van de communicatie

In de richtlijn wordt het basisbeginsel in herinnering gebracht dat de lidstaten door hun nationale wetgeving het vertrouwelijke karakter van de communicatie via openbare elektronische-communicatie­netwerken moeten garanderen. Zij moeten met name afluisteren, aftappen en opslaan van communicatie verbieden, indien de betrokken gebruikers hiervoor geen toestemming hebben verleend. De abonnee of de gebruiker die zijn informatie opslaat, moet vooraf in kennis zijn gesteld van de doeleinden waarvoor zijn eigen gegevens worden verwerkt. Hij heeft de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van de verkeersgegevens in te trekken.

Opslag van gegevens

Volgens de bepalingen van de richtlijn moeten verkeers- en locatiegegevens worden gewist of anoniem gemaakt wanneer zij niet meer nodig zijn voor het overbrengen van communicatie noch voor facturatie, tenzij de abonnee toestemming heeft gegeven voor een ander gebruik ervan. Wat het gevoelige punt van het bijhouden van gegevens betreft, wordt in de richtlijn bepaald dat de lidstaten de gegevensbescherming slechts mogen opheffen om het onderzoek van strafbare feiten mogelijk te maken of de openbare veiligheid, de landsverdediging en de staatsveiligheid te waarborgen. Een dergelijke maatregel mag pas worden genomen wanneer dat “in een democratische samenleving noodzakelijk, redelijk en proportioneel is”.

De richtlijn voorziet in een regeling voor de opslag van gegevens teneinde de beschikbaarheid van de communicatiegegevens voor het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten te garanderen.

Ongevraagde communicatie (“spamming”)

In de richtlijn wordt gekozen voor een “opt-in”-aanpak met betrekking tot ongevraagde elektronische communicatie om commerciële doeleinden, wat inhoudt dat de gebruikers van te voren met de ontvangst van dergelijke communicatie moeten hebben ingestemd. Een dergelijk “opt-in”-systeem geldt ook voor SMS-berichten en andere elektronische berichten die op om het even welke vaste of mobiele eindapparatuur worden ontvangen. Er zijn evenwel uitzonderingen voorzien.

Cookies

Overeenkomstig de richtlijn dienen gebruikers toestemming te geven voor de opslag van informatie op hun eindapparatuur of voor toegang tot dergelijke informatie. Gebruikers dienen daartoe duidelijk en precies te worden geïnformeerd over het doel van de opslag of de toegang. Deze bepalingen beschermen de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers tegen kwaadaardige software als virussen en spyware, maar gelden ook voor cookies.

Cookies zijn verborgen gegevens die worden uitgewisseld tussen een internetgebruiker en de webserver en die worden bewaard op de harde schijf van de gebruiker. Dergelijke gegevens waren oorspronkelijk bedoeld om gemakkelijk informatie over twee verbindingen te bewaren. Zij zijn echter ook een vaak bekritiseerd instrument waarmee de activiteit van een internaut kan worden bespioneerd.

De richtlijn moedigt het gebruik van de meest gebruikersvriendelijke methodes en zelfs van doeltreffende technische instrumenten aan.

Openbare abonneelijsten

De Europese burgers moeten van te voren toestemming verlenen voor opname van hun telefoonnummer (vast dan wel mobiel), hun e-mailadres en hun postadres in een openbare abonneelijst.

Controle

De lidstaten stellen het stelsel van sancties vast, met inbegrip van strafrechtelijke sancties, voor inbreuken op de bepalingen van deze richtlijn. Zij dienen er ook voor te zorgen dat de bevoegde nationale autoriteiten over de nodige bevoegdheden en middelen beschikken voor het toezicht op en de controle van de naleving van de nationale bepalingen die zijn aangenomen naar aanleiding van de omzetting van de richtlijn in nationaal recht.

REFERENTIES

Besluit Datum van inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht Publicatieblad

Richtlijn 2002/58/EG

30.7.2002

31.10.2003

L 201 van 31.7.2002

Wijzigingsbesluit Datum van inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht Publicatieblad

Richtlijn 2006/24/EG

3.5.2006

15.9.2007

L 105 van 13.4.2006

Richtlijn 2009/136/EG

19.12.2009

25.5.2011

L 337 van 18.12.2009

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens [Publicatieblad L 281 van 23.11.1995].
Deze richtlijn is, op Europees niveau de referentietekst op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Hierbij wordt een regelgevingskader opgezet dat een goed evenwicht beoogt tussen een hoog niveau van bescherming van het privéleven van personen en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de EU.

Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens [Publicatieblad L 8 van 12.1.2001].
Met deze verordening wordt de bescherming van persoonsgegevens in het kader van de instellingen en organen van de EU beoogd. De tekst voorziet in bepalingen voor het waarborgen van een hoog niveau van bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt binnen de communautaire instellingen en organen de oprichting van een onafhankelijke toezichthoudende autoriteit die wordt belast met het toezicht op de naleving van deze bepalingen.

Laatste wijziging: 19.05.2010
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven