RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ochrana údajů v odvětví elektronických komunikací

Informační a komunikační technologie (IKT), zejména Internet a elektronická pošta, s sebou přinášejí zvláštní požadavky na ochranu práva na soukromí. Tato směrnice proto obsahuje základní pravidla, která mají zajistit důvěru uživatelů v služby a technologie elektronických komunikací. Tato pravidla se týkají především zákazu tzv. spamů, systému předchozího souhlasu uživatele („opt-in“) a instalace tzv. cookies.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Viz pozměňovací akty).

PŘEHLED

Směrnice 2002/58/ES je součástí tzv. telekomunikačního balíčku, který je novým legislativním nástrojem sloužícím k právní úpravě odvětví elektronických komunikací a ke změně stávajících právních předpisů, jež se vztahují na odvětví telekomunikací. Telekomunikační balíček zahrnuje další čtyři směrnice, které upravují obecný rámec, přístup a propojení, povolení a licence a univerzální službu.
Telekomunikační balíček byl v prosinci 2009 pozměněn dvěma směrnicemi „Zlepšení tvorby právních předpisů“ a „Práva občanů“; další změnou bylo zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC).
Tato směrnice se týká především zpracování osobních údajů při poskytování komunikačních služeb.

Bezpečnost zpracování

Poskytovatel služeb elektronických komunikací je povinen chránit bezpečnost svých služeb následujícím způsobem:

  • zajistí, že přístup k osobním údajům má pouze oprávněný personál;
  • chrání osobní údaje před náhodným zničením a náhodnou ztrátou či změnou;
  • zajistí provádění bezpečnostní politiky týkající se zpracování osobních údajů.

V případě narušení bezpečnosti osobních údajů musí příslušný poskytovatel služeb toto narušení oznámit dotčené osobě a vnitrostátnímu regulačnímu orgánu.

Důvěrný charakter sdělení

Směrnice připomíná základní princip, podle nějž členské státy musejí zajistit prostřednictvím vnitrostátních právních předpisů důvěrný charakter sdělení přenášených pomocí veřejné elektronické komunikační sítě. Zejména musejí zakázat příposlech, odposlech a uchovávání sdělení osobami jinými než uživateli bez souhlasu dotčených uživatelů. Účastník či uživatel, který ukládá své informace, musí být předem informován o účelu zpracování jeho údajů. V případě zpracování provozních údajů může svůj souhlas vzít zpět.

Uchovávání údajů

Směrnice stanoví, že provozní údaje a lokalizační údaje musí být vymazány nebo anonymizovány, jakmile již nejsou potřebné pro přenos sdělení nebo pro účtování, s výjimkou případů, kdy dal účastník souhlas s jiným použitím údajů. Co se týče citlivé otázky uchovávání údajů, směrnice předepisuje, že členské státy mohou omezit ochranu údajů pouze v případě, kdy je to nezbytné pro vyšetřování trestné činnosti nebo pro ochranu národní bezpečnosti, obrany a veřejné bezpečnosti. Takovéto omezení je možné přijmout pouze tehdy, jedná-li se o „v demokratické společnosti nezbytné, přiměřené a úměrné opatření“.

Směrnice zavádí systém zadržování údajů, který slouží k zajištění dostupnosti komunikačních údajů pro vyšetřování, odhalování a stíhání závažných trestných činů.

Nevyžádaná sdělení („spamming“)

Směrnice zavádí ve věci nevyžádaných obchodních elektronických sdělení tzv. opt-in přístup, tj. uživatelé musí se zasíláním takových sdělení předem vyjádřit souhlas. Tento „opt-in“ systém se vztahuje rovněž na SMS zprávy a na ostatní elektronické zprávy bez ohledu na to, zda jsou zasílány na pevné nebo mobilní koncové zařízení. Směrnice nicméně zavádí i určité odchylky.

„Cookies“

Směrnice uvádí, že ukládání informací na koncovém zařízení uživatele nebo přístup k takovým informacím není možný bez předchozího souhlasu uživatele. Před udělením souhlasu musí uživatel obdržet jasné a přesné informace o účelu ukládání nebo přístupu. Tato ustanovení chrání soukromí uživatelů před škodlivými softwary, např. viry a špionážními softwary („spyware“), vztahují se však také na cookies.

Cookies jsou skryté informace, které si uživatel Internetu vyměňuje s webovým serverem, uložené v souboru na pevném disku uživatele. Tyto informace původně sloužily k zachování informací mezi dvěma spojeními. Jsou ale i často kritizovaným nástrojem ke sledování činnosti uživatele Internetu.

Směrnice vyzývá k používání metod co možná nejvíce vstřícných k uživateli, zejména k užívání účinných technických nástrojů.

Veřejné seznamy

Telefonní číslo (pevná nebo mobilní linka), adresa elektronické pošty či běžná poštovní adresa evropských občanů nemohou být zveřejněny ve veřejném seznamu bez předchozího souhlasu dotyčného.

Kontroly

Členské státy musí stanovit sankce, včetně případných trestních sankcí, za porušení ustanovení této směrnice a zajistit, že příslušné vnitrostátní orgány budou mít pravomoci a zdroje nezbytné ke sledování a prosazování vnitrostátních předpisů přijatých podle této směrnice.

ODKAZY

Akt Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník

Směrnice 2002/58/ES

30. 7. 2002

31. 10. 2003

Úř. věst. L 201

ze dne 31. 7. 2002

Pozměňovací akt(y) Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník

Směrnice 2006/24/ES

3. 5. 2006

15. 9. 2007

Úř. věst. L 105

ze dne 13. 4. 2006

Směrnice 2009/136/ES

19. 12. 2009

25. 5. 2011

Úř. věst. L 337

ze dne 18. 12. 2009

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úřední věstník L 281 ze dne 23.11.1995).
Tato směrnice představuje na evropské úrovni referenční normu v oblasti ochrany osobních údajů. Zavádí právní rámec, jehož cílem je ustavení rovnováhy mezi vysokou úrovní ochrany soukromí jednotlivců a volným pohybem osobních údajů v rámci Evropské unie (EU).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 45/2001/ES ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úřední věstník L 8 ze dne 12.1.2001).
Cílem tohoto nařízení je zajistit ochranu osobních údajů v rámci orgánů a institucí EU. Text obsahuje ustanovení zajišťující vysokou úroveň ochrany osobních údajů zpracovávaných orgány a institucemi Společenství a předpokládá zřízení nezávislého orgánu dozoru, jenž bude kontrolovat používání těchto ustanovení.

Poslední aktualizace: 19.05.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky