RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Nový evropský závazek ohledně služeb obecného zájmu

Komise sestaví bilanci evropského závazku týkajícího se služeb obecného zájmu. Představí také konkrétní činnosti, jež budou provedeny za účelem konsolidace regulačního rámce EU, jako odpověď na dohodu o protokolu, jež musí být připojena k Lisabonské smlouvě.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 20. listopadu 2007 doprovázející sdělení „Jednotný trh pro Evropu ve 21. století“ - Služby obecného zájmu, včetně sociálních služeb obecného zájmu: nový evropský závazek (KOM(2007) 725 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Komise vymezuje základní zásady platné pro služby obecného zájmu (SOZ) v celé Evropské unii (EU). Toto sdělení vytváří referenční rámec pro řízení a pro respektování zvláštních rysů SOZ, a to předtím, než vstoupí v platnost Lisabonská smlouva a její protokol o službách obecného zájmu.

Rozdílnost služeb obecného zájmu

SOZ podléhají závazkům veřejné služby. Určení jejich povahy a působnosti přísluší orgánům veřejné moci na státní, regionální a místní úrovni. Orgány veřejné moci mohou tyto služby poskytovat samy nebo jejich poskytování svěřit veřejným nebo soukromým subjektům.

Pokud jde o EU, ta si uchovává sdílenou zodpovědnost, jež jí umožňuje upravovat a vymezovat podmínky fungování SOZ s celoevropským rozměrem.

SOZ se dělí na dvě kategorie, které se řídí rozdílnými evropskými pravidly:

  • služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ), jež jsou poskytovány za úplatu, podléhají evropským pravidlům vnitřního trhu a hospodářské soutěže. Mohou však být povoleny odchylky od těchto pravidel, aby se zajistilo respektování obecného zájmu. Některé SOHZ mají celoevropský rozměr, zejména rozsáhlá síťová odvětví (poštovní služby, telekomunikace, doprava, dodávky elektřiny či plynu), a jsou regulovány zvláštními evropskými pravidly. Navíc se na ně mohou vztahovat evropská pravidla pro oblast zadávání veřejných zakázek, ochrany životního prostředí a ochrany spotřebitele;
  • nehospodářské služby, jako policie, soudnictví a zákonné systémy sociálního zabezpečení, se neřídí zvláštními evropskými právními předpisy, ani nejsou ošetřeny pravidly vnitřního trhu a hospodářské soutěže.

V praxi se často fungování těchto služeb v jednotlivých členských státech liší. Pro stanovení rozdílu mezi službami hospodářskými a nehospodářskými potřebujeme analýzu jednotlivých případů každé činnosti.

Sociální služby obecného zájmu

Sociální služby obecného zájmu (SSOZ) jsou obecně poskytovány individualizovaným způsobem, aby mohly řešit potřeby ohrožených uživatelů, a řídí se zásadou solidarity a rovného přístupu.

Mohou být hospodářské či nehospodářské povahy, a to i v případě neziskových subjektů. Označení za hospodářskou činnost totiž závisí hlavně na způsobu poskytování, organizace a financování činnosti, a ne na právním statutu jejího poskytovatele.

Jedná se především o:

  • zákonné a doplňkové systémy sociálního zabezpečení, které pokrývají hlavní životní rizika (zdraví, stárnutí, pracovní úrazy, nezaměstnanost, odchod do důchodu a zdravotní postižení);
  • sociální služby poskytované přímo dotyčné osobě, jako služby sociální pomoci, služby v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání, sociální bydlení a dlouhodobá péče.

Modernizace evropských pravidel

Komise se zavazuje přijmout řadu opatření na základě protokolu o službách obecného zájmu Lisabonské smlouvy. Tato opatření by měla umožnit konsolidaci evropského regulačního rámce vztahujícího se na SOZ. Opatření proběhnou na následujících osách:

  • zlepšení přístupu k informacím a vyvinutí komunikačních nástrojů, jako například vytvoření interaktivní informační služby nebo asistenční služby jednotného trhu;
  • přijetí odvětvových iniciativ, zejména v oblasti energetiky, dopravy, elektronické komunikace, poštovních, sociálních a zdravotnických služeb;
  • provedení následných opatření za účelem zajištění kvality, transparentnosti a pokroku.

Kontext

Toto sdělení vychází z bílé knihy Komise z roku 2004 a ze stanoviska Parlamentu z roku 2006, které přispěly k debatě a ke sjednocení názorů na roli a přístup EU ohledně SOZ. Vychází také z veřejných konzultací o sociálních službách obecného zájmu, (DE) (EN) (FR) které byly zahájeny v roce 2006.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Pracovní dokument útvarů Komise - Příručka o používání pravidel Evropské unie pro státní podpory, veřejné zakázky a vnitřní trh v oblasti služeb obecného hospodářského zájmu, zejména sociálních služeb obecného zájmu (SEC(2010) 1545  – nebyl zveřejněn v Úředním věstníku).
Komise zveřejní příručku k vyjasnění evropských pravidel platných pro služby obecného hospodářského zájmu a pro sociální služby obecného zájmu. Komise tak určí pravidla pro svobodu usazování a volný pohyb v rámci vnitřního trhu, pro hospodářskou soutěž a pro směrnici o službách, pro státní podporu, pro zadávání veřejných zakázek a pro koncese na služby veřejné správy.

Poslední aktualizace: 03.05.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky