RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Den gemensamma marknaden för tjänster

Inre marknaden

Tjänstesektorn svarar för mer än 70 % av ekonomin i EU:s medlemsstater och en ungefär lika stor andel av sysselsättningen. Etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster (artiklarna 49 och 56 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF)) är därför viktiga förutsättningar för EU:s inre marknad. Tack vare dessa principer kan ett företag bedriva kontinuerlig verksamhet i en eller flera medlemsstater, och samtidigt erbjuda tillfälliga tjänster i en annan medlemsstat utan att vara etablerat där. EU-bestämmelserna syftar alltså till att lagfästa dessa två rättigheter så att den inre marknaden för tjänster, särskilt över nationsgränserna, fungerar på avsett sätt. EU har gjort betydande framsteg inom området för vissa tjänster. EU har också under 2006 antagit ”tjänstedirektivet” som avser att undanröja hindren för tjänsteutbyte, och att underlätta operationer över gränserna.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början