RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kreditvärderingsinstitut

Kreditvärderingsinstitut avger oberoende yttranden om kreditkvaliteten hos en enhet, en skuld eller finansiell förpliktelse eller hos ett finansiellt instrument. Förordningen föreskriver en ny rättslig ram för att kontrollera sådan verksamhet.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut (Text av betydelse för EES).

SAMMANFATTNING

Förordningen syftar till att rama in kreditvärderingsinstitutens verksamhet för att skydda investerarna och finansmarknaderna i Europa mot risken för dåliga metoder. Den fastställer villkoren för utfärdande av kreditbetyg liksom regler om registrering och övervakning av kreditvärderingsinstitut.

Vilka kreditbetyg avses av förordningen?

Förordningen gäller kreditbetyg som utfärdats av kreditvärderingsinstitut registrerade i Europeiska unionen (EU) och som offentliggjorts eller distribuerats till abonnenter.

Hur används kreditbetyg?

Kreditbetyg som utfärdas av kreditvärderingsinstitut etablerade i EU används av investerare, långivare, emittenter och offentliga förvaltningar för att hjälpa dem att fatta beslut om investeringar och finansiering. Dessa kreditbetyg utgör referenser för banker vid beräkningar av kapitalkrav i solvensavseende eller för att hjälpa investerare att utvärdera riskerna knutna till deras investeringsverksamhet.

Inom EU finns två förfaranden som tillåter användning av kreditbetyg som gjorts av kreditvärderingsinstitut i tredjeländer. Å ena sidan har kreditvärderingsinstituten möjlighet att gå i god för ett kreditbetyg som utfärdats utanför EU, under förutsättning att:

 • kreditvärderingsinstitutet tidigare har verifierat och permanent kan visa för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) att kreditvärderingsverksamheten uppfyller rättsliga krav som är minst lika stränga som EU:s,
 • ESMA inte är begränsad i sin verksamhet för att utvärdera och verifiera att de ställda kraven respekteras,
 • kreditvärderingsinstitutet lämnar till ESMA all dokumentation den kan behöva,
 • kreditvärderingsinstitutet som är etablerat i ett tredjeland är auktoriserat eller registrerat och föremål för tillsyn i det landet,
 • ett samarbetsavtal har slutits mellan ESMA och kreditvärderingsinstitutets relevanta behöriga myndighet i tredjelandet.

Å andra sidan kan kreditbetyg utfärdade av ett litet kreditvärderingsinstitut som är etablerade i ett tredjeland, men inte i ett EU-land, användas i Europeiska unionen under förutsättning att:

 • kreditvärderingsinstitutet är auktoriserat eller registrerat och föremål för tillsyn i tredjelandet,
 • kommissionen fattar ett beslut om likvärdighet som har betydelse för de rättsliga och tillsynsmässiga ramarna för kreditvärderingsinstitut i ett tredjeland,
 • samarbetsavtal med tredjelandet finns och är i funktion,
 • kreditbetyg som utfärdats av kreditvärderingsinstitutet i fråga och dess värderingsverksamhet inte är systemviktiga för den finansiella stabiliteten eller integriteten på finansmarknaderna i en eller flera medlemsstater,
 • kreditvärderingsinstitutet är certifierat i unionen.

Kreditvärderingsinstitut kan ansöka om certifiering hos ESMA.

Under vilka förhållanden utfärdas kreditbetyg?

Utfärdande av kreditbetyg ska inte påverkas av någon intressekonflikt eller av en affärsrelation. För detta ändamål är kreditvärderingsinstitut föremål för särskilda villkor om organisation och verksamhet. Institutets styrelse säkerställer värderingsprocessens oberoende. Den ser till att intressekonflikter identifieras, hanteras och rapporteras på ett korrekt sätt, och till sist, att kreditvärderingsinstitutet uppfyller kraven i förordningen. ESMA kan undanta ett kreditvärderingsinstitut från vissa krav med hänsyn till verksamhetens art, storlek eller komplexitet.

De metoder som kreditvärderingsinstitutet använder och de viktigaste antagandena, som matematiska eller korrelativa antaganden, ska vara föremål för en allmänt hållen redogörelse. På detta sätt säkerställer kreditvärderingsinstituten kvaliteten hos de kreditbetyg de producerar, och är öppna om vilka metoder de använder.

Kreditvärderingsinstituten garanterar en regelbunden övervakning av kreditbetyg och återgranskar dessa minst en gång om året. De producerar allmänna upplysningar och periodisk information samt en rapport om institutets interna organisation. Instituten lämnar till ESMA uppgifter om sin tidigare verksamhet för att dessa ska vara offentliga.

Hur övervakas kreditvärderingsverksamhet?

Kreditvärderingsinstituten som är etablerade i EU ska registrera sig hos ESMA. De lämnar in en ansökan om registrering till ESMA och lämnar, bland annat, uppgifter om sitt säte, sin rättsliga form, sina metoder för utfärdande av kreditbetyg, och sina riktlinjer och förfaranden för hantering av intressekonflikter. ESMA har då 45 dagar på sig att handlägga ansökan.

Ifall en ansökan om registrering lämnas in av en grupp institut, beslutar ESMA om den ska bevilja eller avslå registreringen. Den har i så fall 55 arbetsdagar på sig att uttala sig.

ESMA har till uppdrag att formulera riktlinjer tillsammans med Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA). Den ska varje år publicera en rapport om tillämpningen av förordningen.

ESMA övervakar kontinuerligt kreditvärderingsinstituten, i synnerhet deras värderingsmetoder. Den ska inte lägga sig i innehållet i kreditbetygen eller de metoder som används av kreditvärderingsinstituten. Då den konstaterar en överträdelse (anges i lista i bilaga III), utser ESMA en oberoende utredare som ska undersöka och när undersökningen är färdig ska lägga fram dokumentation om sina slutsatser. ESMA beslutar då att ålägga institutet böter eller en av följande sanktioner:

 • dra tillbaka kreditvärderingsinstitutets registrering,
 • temporärt förbjuda institutet att utfärda kreditbetyg,
 • upphäva användandet av kreditbetyg,
 • kräva att institutet upphör med överträdelsen,
 • utfärda en offentlig underrättelse.

ESMA ska samarbeta med Europeiska bankmyndigheten och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, de behöriga myndigheterna och de sektorsberoende behöriga myndigheterna inom ramen för informationsutbyte. Den har rätt att lämna konfidentiella uppgifter till följande enheter:

Bakgrund

Finanskrisen 2008 och avsaknaden av nationell lagstiftning har lett till att Europakommissionen fastställt gemensamma regler för att på ett bättre sätt rama in verksamheten hos kreditprövningsinstituten. I februari 2009, visade expertgruppen ”Larosière” att det var nödvändigt att förstärka ramverket för övervakning av den finansiella sektorn. Det möjliggjorde skapandet av ett europeiskt system för finansiell övervakning, som innefattar tre europeiska övervakningsmyndigheter och systemriskkommittén. ESMA:s roll gör det sålunda möjligt att förstärka övervakningen av kreditvärderingsinstituten.

Rättsaktens nyckelbegrepp
 • Kreditbetyg en bedömning av kreditvärdigheten hos en enhet, en skuld eller finansiell förpliktelse, räntebärande värdepapper, preferensaktier eller andra finansiella instrument, eller en emittent av en skuld eller finansiell förpliktelse, räntebärande värdepapper, preferensaktier eller andra finansiella instrument, som genomförts med hjälp av ett etablerat och definierat rangordningssystem med olika betygskategorier.
 • Kreditvärderingsinstitut: en juridisk person vars verksamhet inbegriper yrkesmässigt utfärdande av kreditbetyg.
 • Betygskategori: symbol, i form av en bokstav eller en siffra, eventuellt åtföljd av ytterligare särskiljande tecken, som används i ett kreditbetyg för att ange ett relativt riskmått för att särskilja de olika riskegenskaperna hos kreditvärderade enheter, emittenter och finansiella instrument eller andra tillgångar.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 1060/2009

7.12.2009

-

EUT L 302, 17.11.2009

Anknytande rättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 513/2011

1.6.2011

-

EUT L 145, 31.5.2011

Direktiv 2011/61/EU

21.7.2011

22.7.2013

EUT L 17, 1.7.2011

Senast ändrat den 02.09.2011

Se även

 • Generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster - Kreditvärderingsinstitut (DE) (EN) (FR)
 • Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) (EN)
 • Internationella organisationen för värdepapperstillsyn (EN)
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början