RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Agenţiile de rating de credit

Agenţiile de rating de credit emit opinii independente cu privire la bonitatea unei entităţi, a unei datorii, a unei obligaţii financiare sau a unui instrument financiar. Prezentul regulament prevede un nou regim juridic pentru controlul acestei activităţi.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agenţiile de rating de credit (Text cu relevanţă pentru SEE).

SINTEZĂ

Prezentul regulament vizează încadrarea activităţii agenţiilor de rating de credit în vederea protejării investitorilor şi a pieţelor financiare europene împotriva riscului de practici necorespunzătoare. Regulamentul stabileşte condiţiile de acordare a ratingurilor de credit, precum şi norme referitoare la înregistrarea şi la supravegherea agenţiilor de rating de credit.

Care sunt ratingurile de credit vizate de regulament?

Prezentul regulament se aplică ratingurilor de credit acordate de agenţiile de rating de credit înregistrate în Uniunea Europeană (UE) care sunt fie publicate, fie distribuite în baza unui abonament.

Cum sunt utilizate ratingurile de credit?

Ratingurile de credit emise de agenţiile de rating de credit stabilite în UE sunt utilizate de către investitori, debitori, emitenţi şi administraţii publice pentru a le ajuta la luarea deciziilor cu privire la investiţii şi la finanţare. Aceste ratinguri pot servi ca referinţă pentru determinarea fondurilor proprii necesare în vederea asigurării solvabilităţii de către bănci sau pentru a-i ajuta pe investitori la evaluarea riscurilor legate de activitatea lor de investiţii.

Două proceduri permit utilizarea în UE a ratingurilor acordate de agenţiile de rating stabilite în ţări terţe. Pe de o parte, agenţiile de rating de credit au posibilitatea de a susţine un rating de credit acordat în afara UE, în special dacă:

 • agenţia de rating a efectuat o verificare prealabilă şi poate demonstra în permanenţă Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (AEVMP) că activităţile de rating de credit corespund cerinţelor legislative care sunt cel puţin la fel de stricte precum cele aplicabile în UE;
 • AEVMP nu este limitată în acţiunile sale de evaluare şi de verificare a respectării cerinţelor impuse;
 • agenţia de rating furnizează AEVMP toate informaţiile de care are nevoie;
 • agenţia de rating de credit stabilită într-o ţară terţă este autorizată sau înregistrată şi face obiectul unei supravegheri în această ţară;
 • s-a încheiat un acord de cooperare între AEVMP şi autoritatea competentă în cauză a agenţiei de rating de credit stabilită în ţara terţă.

Pe de altă parte, ratingurile acordate de o agenţie de rating de credit de mică dimensiune stabilită într-o ţară terţă, dar nestabilită în UE, pot fi utilizate în Uniunea Europeană dacă:

 • agenţia de rating este autorizată sau înregistrată şi face obiectul unei supravegheri în ţara terţă în cauză;
 • Comisia a adoptat o decizie de echivalare privind cadrul juridic şi supravegherea agenţiilor de rating dintr-o ţară terţă;
 • există acorduri de cooperare cu această ţară terţă şi acestea sunt funcţionale;
 • ratingurile acordate de agenţia de rating în cauză şi activităţile sale de rating nu au o importanţă sistemică pentru stabilitatea financiară sau integritatea pieţelor financiare din unul sau mai multe state membre;
 • agenţia de rating este certificată în Uniune.

Agenţiile de rating de credit au posibilitatea de a depune o cerere de certificare la AEVMP.

În ce condiţii se acordă ratingurile de credit?

Acordarea ratingurilor de credit nu trebuie să fie afectată de existenţa unui conflict de interese sau a unei relaţii de afaceri. Pentru aceasta, agenţiile de rating de credit fac subiectul unor cerinţe organizatorice şi operaţionale specifice. Consiliul de administraţie sau de supraveghere al agenţiei asigură independenţa procesului de rating. Consiliul garantează identificarea, gestionarea şi divulgarea în mod adecvat a conflictelor de interese şi, în sfârşit, respectarea de către agenţia de rating a cerinţelor stabilite prin regulament. AEVMP poate totuşi să acorde unei agenţii de rating derogare de la respectarea anumitor cerinţe, ţinând cont de natura, amploarea şi complexitatea activităţii acesteia.

Metodele de rating ale agenţiilor şi descrierile modelelor şi ale principalelor ipoteze de rating, precum ipotezele matematice sau de corelare, fac obiectul unor publicări cu caracter general. Astfel, agenţiile garantează calitatea ratingurilor de credit pe care le acordă, la fel ca şi transparenţa metodelor utilizate.

Agenţiile de rating asigură o monitorizare regulată a ratingurilor de credit, pe care le revizuiesc cel puţin o dată pe an. Agenţiile produc publicaţii generale şi periodice, precum şi un raport de transparenţă. Agenţiile comunică AEVMP datele referitoare la performanţele lor anterioare pentru ca acestea să fie disponibile publicului.

Cum se desfăşoară supravegherea activităţilor de rating de credit?

Agenţiile de rating stabilite în UE trebuie să se înregistreze la AEVMP. Ele îşi depun cererea de înregistrare la AEVMP furnizând, printre altele, informaţii cu privire la sediul lor, la statutul juridic, la metodele de acordare a ratingurilor, precum şi la politicile şi la procedurile lor de gestionare a conflictelor de interese. AEVMP dispune apoi de 45 de zile lucrătoare pentru a examina cererea.

În cazul unei cereri de înregistrare depuse de un grup de agenţii, AEVMP decide dacă acordă sau dacă refuză înregistrarea. În acest caz, AEVMP dispune de 55 de zile lucrătoare pentru a se pronunţa.

AEVMP are sarcina de a formula orientări împreună cu Autoritatea Bancară Europeană (ABE) şi cu Autoritatea Europeană pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (AEAPO). Ea este obligată să publice în fiecare an un raport privind aplicarea prezentului regulament.

AEVMP exercită o supraveghere continuă a agenţiilor de rating de credit, în special a metodelor de rating ale acestora. Ea nu trebuie să intervină în conţinutul ratingurilor de credit sau în metodele utilizate de către agenţiile de rating. La constatarea unei încălcări (lista este enumerată în anexa III), AEVMP desemnează un anchetator independent pentru deschiderea unei anchete la sfârşitul căreia se prezintă un dosar în care sunt menţionate concluziile. AEVMP decide atunci dacă se impune amendarea agenţiei de rating sau dacă o sancţionează după cum urmează:

 • retrage înregistrarea agenţiei de rating de credit;
 • interzice temporar agenţiei să acorde ratinguri de credit;
 • suspendă utilizarea ratingurilor de credit;
 • solicită agenţiei să pună capăt încălcării;
 • emite anunţuri publice.

AEVMP este obligată să coopereze cu ABE, AEAPO, autorităţile competente şi autorităţile competente sectoriale în cadrul schimburilor de informaţii. Ea are dreptul de a transmite informaţii confidenţiale entităţilor următoare:

Context

Criza financiară din 2008 şi absenţa reglementărilor naţionale au dus la stabilirea de către Comisia Europeană a unor norme comune în vederea unei mai bune încadrări a activităţilor agenţiilor de rating de credit. În februarie 2009, grupul de experţi „Larosière” a pus în lumină necesitatea consolidării cadrului de supraveghere a sectorului financiar, ceea ce a permis crearea unui sistem european de supraveghere financiară (SESF) care cuprinde trei autorităţi europene de supraveghere şi un comitet pentru risc sistemic. Rolul AEVMP permite astfel consolidarea supravegherii agenţiilor de rating de credit.

Termeni-cheie ai actului
 • Rating de credit: o opinie, acordată pe baza unui sistem de clasificare bine stabilit şi definit al categoriilor de rating, referitoare la bonitatea unei entităţi, a unei creanţe sau a unei obligaţii financiare, a unui titlu de creanţă sau a unei acţiuni preferenţiale şi a altor instrumente financiare ori a unui emitent de astfel de creanţe sau obligaţii financiare, titluri de creanţă sau acţiuni preferenţiale şi alte instrumente financiare.
 • Agenţie de rating: o persoană juridică a cărei activitate include acordarea, cu titlu profesional, de ratinguri de credit.
 • Categorie de rating: simbol de rating, precum o literă sau un simbol numeric care pot fi însoţite de caractere de identificare, folosit într-un rating de credit pentru a oferi o măsură relativă a riscului, în vederea diferenţierii diverselor caracteristici de risc asociate tipurilor de entităţi, de emitenţi şi de instrumente financiare sau altor active supuse evaluării.

REFERINŢĂ

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Regulamentul nr. 1060/2009

7.12.2009

JO L 302 din 17.11.2009

Act(e) de modificareIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Regulamentul (UE) nr. 513/2011

1.6.2011

JO L 145 din 31.5.2011

Directiva 2011/61/UE

21.7.2011

22.7.2013

JO L 17 din 1.7.2011

Ultima actualizare: 02.09.2011

Consultaţi şi

 • Direcţia Generală Piaţa Internă şi Servicii – Agenţii de rating (DE) (EN) (FR)
 • Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (AEVMP) (EN)
 • Organizaţia Internaţională a Comisiilor de Valori Mobiliare (EN)
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii