RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Agencje ratingowe

Agencje ratingowe dostarczają niezależnych opinii dotyczących zdolności kredytowej danego podmiotu, długu lub obligacji finansowej czy instrumentu finansowego. Niniejsze rozporządzenie przewiduje nowy system prawny do kontroli ich działalności.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (Tekst mający znaczenie dla EOG).

STRESZCZENIE

Rozporządzenie to ma na celu uregulowanie działalności agencji ratingowych w celu ochrony europejskich inwestorów i rynków finansowych przed ryzykiem nadużyć. Określa ono warunki wystawiania ratingów kredytowych oraz zasady odnoszące się do rejestracji agencji ratingowych i nadzoru nad nimi.

Jakich ratingów kredytowych dotyczy rozporządzenie?

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do ratingów kredytowych wystawianych przez agencje ratingowe zarejestrowane w Unii Europejskiej (UE), które są podawane do wiadomości publicznej lub rozpowszechniane w ramach subskrypcji.

W jaki sposób są używane ratingi kredytowe?

Ratingi kredytowe wystawiane przez agencje ratingowe z siedzibą w UE są wykorzystywane przez inwestorów, kredytobiorców, emitentów i rządy jako element procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych i finansowych. Oceny te mogą służyć jako punkt odniesienia do obliczania swoich wymogów kapitałowych na potrzeby wypłacalności w przypadku banków lub, w przypadku inwestorów, do obliczania ryzyka swojej działalności inwestycyjnej.

Obie procedury umożliwiają stosowanie w UE ocen wystawianych przez agencje ratingowe mające siedziby w krajach trzecich. Agencje ratingowe mają możliwość zatwierdzenia ocen ratingowych wydanych poza UE pod warunkiem, że:

 • agencja ratingowa przeprowadziła uprzednią weryfikację i może w każdej chwili udowodnić przed Europejskim Organem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), że jej działalność ratingowa jest zgodna z wymogami prawnymi co najmniej tak rygorystycznymi jak wymogi obowiązujące w Unii Europejskiej,
 • zdolność ESMA do oceny i monitorowania przestrzegania wymogów nie jest ograniczona,
 • agencja ratingowa udostępnia ESMA wszystkie potrzebne informacje,
 • agencja ratingowa mająca siedzibę w państwie trzecim uzyskała zezwolenie lub została zarejestrowana i podlega nadzorowi w tym państwie trzecim,
 • istnieją odpowiednie ustalenia dotyczące współpracy między ESMA i właściwym organem agencji ratingowej z siedzibą w kraju trzecim.

Ponadto ratingi wystawiane przez agencję ratingową prowadzącą działalność na małą skalę z siedzibą w kraju trzecim, ale nie mającą siedziby w UE, mogą być stosowane w Unii Europejskiej pod warunkiem, że:

 • agencja ratingowa uzyskała zezwolenie lub została zarejestrowana i podlega nadzorowi w tym państwie trzecim,
 • Komisja przyjęła decyzję w sprawie równoważności, uznając ramy prawne i nadzorcze państwa trzeciego dla agencji ratingowych za równoważne,
 • ustalenia dotyczące współpracy z krajami trzecimi istnieją i są operacyjne,
 • ratingi kredytowe wystawiane przez tę agencję ratingową i jej działalność w zakresie ratingu kredytowego nie mają znaczenia systemowego dla stabilności finansowej lub integralności rynków finansowych w państwie członkowskim lub państwach członkowskich,
 • agencja ratingowa jest certyfikowana w Unii.

Agencje ratingowe mogą złożyć wniosek o certyfikację w Europejskim Organie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

W jakich warunkach są wystawiane ratingi kredytowe?

Na wystawianie ratingów kredytowych nie powinien mieć wpływu żaden konflikt interesów ani stosunki handlowe. W tym celu agencje ratingowe podlegają szczególnym wymaganiom operacyjnym i organizacyjnym. Niezależność procesu oceny zapewnia zarząd lub rada nadzorcza agencji. Zapewniają one, że konflikty interesów są odpowiednio wskazywane, zarządzane i ujawniane i że agencja ratingowa spełnia wymogi określone w rozporządzeniu. ESMA może jednak zwolnić agencję ratingową z przestrzegania niektórych wymogów, uwzględniając charakter, zakres i złożoność jej działalności.

Metody działania agencji ratingowych oraz opisy modeli i kluczowych założeń ratingowych, takich jak założenia matematyczne lub korelacyjne, są przedmiotem publikacji ogólnych. W ten sposób agencje zapewniają jakość wystawianych ratingów kredytowych, a także przejrzystość stosowanych metod.

Agencje ratingowe zapewniają regularne monitorowanie ratingów kredytowych i wykonują ich przegląd co najmniej raz w roku. Agencje przedstawiają publikacje ogólne i okresowe oraz sprawozdanie w sprawie przejrzystości. Agencje przekazują ESMA dane dotyczące ich wyników w przeszłości w celu ich upublicznienia.

W jaki sposób sprawowany jest nadzór nad działalnością agencji ratingowych?

Agencje ratingowe z siedzibą w UE muszą zarejestrować się w ESMA. Kierują wniosek o rejestrację do ESMA, przedstawiając w nim m.in. informacje o swojej siedzibie, statusie prawnym, metodach wystawiania zawiadomień oraz zasadach i procedurach zarządzania konfliktami interesów. ESMA ma następnie 45 dni roboczych na rozpatrzenie wniosku.

W przypadku wniosków o rejestrację złożonych przez grupę agencji ESMA decyduje o przyznaniu lub odmowie rejestracji. W tym przypadku ma 55 dni na podjęcie decyzji.

ESMA jest odpowiedzialna za formułowanie wytycznych w porozumieniu z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego (EBA) i Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA). ESMA jest zobowiązana publikować roczne sprawozdanie z wykonania niniejszego rozporządzenia.

ESMA prowadzi ciągły nadzór nad agencjami ratingowymi, w szczególności nadzór nad ich metodami oceny. ESMA nie powinna ingerować w treść ratingów kredytowych ani w metodologie stosowane przez agencje ratingowe. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów (wykaz w załączniku III) ESMA wyznacza niezależnego inspektora w celu przeprowadzenia dochodzenia, w wyniku którego zostaje przedstawiony dokument zawierający ustalenia inspektora. Na jego podstawie ESMA decyduje o nałożeniu na agencję ratingową kary pieniężnej lub jednej z następujących sankcji:

 • wycofanie rejestracji agencji ratingowej,
 • czasowy zakaz wystawiania ratingów kredytowych przez agencję,
 • zawieszenie wykorzystywania ratingów kredytowych,
 • wymaganie od agencji, aby zaprzestała naruszania przepisów,
 • wydanie publicznych ogłoszeń.

ESMA jest zobowiązana do współpracy z EBA, EIOPA oraz właściwymi władzami i właściwymi organami sektorowymi w zakresie wymiany informacji. ESMA ma prawo przekazywać poufne informacje następującym podmiotom:

Kontekst

Kryzys finansowy z 2008 r. oraz brak przepisów krajowych sprawiły, że Komisja Europejska ustanowiła wspólne zasady w celu lepszego regulowania działalności agencji ratingowych. W lutym 2009 r. „zespół Larosière’a” zwrócił uwagę na potrzebę wzmocnienia ram nadzoru w sektorze finansowym, co umożliwiło stworzenie Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESFS) obejmującego trzy europejskie organy nadzorcze oraz radę ds. ryzyka systemowego. Rola ESMA pozwala w ten sposób wzmocnić nadzór nad agencjami ratingowymi.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie
 • Rating kredytowy: opinia na temat zdolności kredytowej danego podmiotu, długu lub zobowiązania finansowego, dłużnych papierów wartościowych, akcji uprzywilejowanych lub innych instrumentów finansowych lub emitenta takich długów lub zobowiązań finansowych, dłużnych papierów wartościowych, akcji uprzywilejowanych lub innych instrumentów finansowych, wystawiona przy wykorzystaniu uznanego i zdefiniowanego systemu rankingowego kategorii ratingowych.
 • Agencja ratingowa: osoba prawna, której działalność zawodowa obejmuje wystawianie ratingów kredytowych.
 • Kategoria ratingowa: symbol ratingowy, taki jak litera lub symbol liczbowy, ewentualnie z dodatkowymi znakami identyfikacyjnymi, stosowany w ratingu kredytowym w celu przedstawienia względnej miary ryzyka, służący do rozróżnienia poszczególnych charakterystyk ryzyka różnych rodzajów ocenianych podmiotów, emitentów i instrumentów finansowych lub innych aktywów.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1060/2009

7.12.2009

Dz.U. L 302 z 17.11.2009

Akt(-y) zmieniający(-e)Wejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Rozporządzenie (UE) nr 513/2011

1.6.2011

Dz.U. L 145 z 31.5.2011

Dyrektywa 2011/61/UE

21.7.2011

22.7.2013

Dz.U. L 17 z 1.7.2011

Ostatnia aktualizacja: 02.09.2011

Zobacz także

 • Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego i Usług – Agencje ratingowe
 • Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (EN)
 • Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (EN)
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony