RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Hitelminősítő intézetek

A hitelminősítő intézetek független véleményt adnak egy szervezet hitelképességéről, adósságáról vagy pénzügyi kötelezettségéről, vagy pénzügyi eszközről. E rendelet új jogi rendszert határoz meg e tevékenység szabályozására.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1060/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a hitelminősítő intézetekről (EGT-vonatkozású szöveg).

ÖSSZEFOGLALÓ

E rendelet célja, hogy védelmet nyújtson a befektetők és az európai pénzügyi piacok számára a jogellenes gyakorlatok kockázatával szemben azáltal, hogy meghatározza a hitelminősítő intézetek tevékenységének kereteit. A rendelet meghatározza a hitelminősítések kiadásának feltételeit, valamint a hitelminősítő intézetek nyilvántartásba vételére és felügyeletére vonatkozó szabályokat.

Mely hitelminősítések tartoznak a rendelet hatálya alá?

E rendelet azokra a hitelminősítésekre alkalmazandó, amelyeket az Európai Unióban nyilvántartásba vett hitelminősítő intézetek adnak ki, és amelyeket a nyilvánosság számára hozzáférhető módon közzétesznek, vagy előfizetés útján terjesztenek.

Hogyan használják fel a hitelminősítéseket?

Az Unióban székhellyel rendelkező hitelminősítő intézetek által kiadott hitelminősítéseket a befektetők, hitelfelvevők, kibocsátók és kormányok használják befektetési és finanszírozási döntéseik meghozatala során. E minősítések hivatkozási alapul szolgálhatnak a bankok számára a tőkekövetelményüknek a fizetőképesség biztosítása céljából történő kiszámításához, vagy segítséget nyújthatnak a befektetők számára a befektetési tevékenységükhöz kapcsolódó kockázatok értékelésében.

Az Unióban két eljárás szerint alkalmazhatók a harmadik országokban székhellyel rendelkező hitelminősítő intézetek által kiadott minősítések. A hitelminősítő intézetek egyrészt befogadhatják az Unión kívül kiadott hitelminősítést, a következő feltételek mellett:

 • a hitelminősítő intézet előzetesen ellenőrizte, és az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (EÉPH) előtt folyamatosan igazolni képes azt, hogy a hitelminősítési tevékenységek legalább annyira szigorú jogszabályi követelményeket teljesítenek, mint az Unióban alkalmazandó követelmények;
 • az EÉPH korlátozás nélkül értékelni tudja és nyomon tudja követni a meghatározott előírások betartását;
 • a hitelminősítő intézet az EÉPH rendelkezésére bocsát minden szükséges információt;
 • a harmadik országban székhellyel rendelkező hitelminősítő intézet engedéllyel rendelkezik vagy nyilvántartásba vették, és felügyelet alatt áll ebben az országban;
 • együttműködési szabályok léteznek az EÉPH és a harmadik országban székhellyel rendelkező hitelminősítő intézet megfelelő illetékes hatósága között.

Másfelől a harmadik országban székhellyel rendelkező, azonban az Unióban székhellyel nem rendelkező kisebb hitelminősítő intézetek által kiadott hitelminősítések is felhasználhatók az Európai Unióban a következő feltételek mellett:

 • a harmadik országban székhellyel rendelkező hitelminősítő intézet engedéllyel rendelkezik vagy nyilvántartásba vették, és felügyelet alatt áll az adott harmadik országban;
 • a Bizottság egyenértékűségi határozatot fogadott el a harmadik ország hitelminősítő intézeteinek jogi és felügyeleti keretrendszeréről;
 • az adott harmadik ország vonatkozásában együttműködési szabályok vannak hatályban;
 • a szóban forgó hitelminősítő intézet által kiadott minősítéseknek és az általa végzett minősítési tevékenységeknek nincs rendszerszintű jelentőségük egy vagy több tagállam pénzügyi piacainak pénzügyi stabilitása vagy integritása szempontjából;
 • a hitelminősítő intézetet hitelesítették az Unióban.

A hitelminősítő intézetek az EÉPH-nál kérhetik hitelesítésüket.

Milyen feltételek mellett adják ki a hitelminősítéseket?

A hitelminősítések kiadását nem befolyásolhatja összeférhetetlenség vagy üzleti kapcsolat. Ennek érdekében a hitelminősítő intézeteknek különleges szervezeti és működési előírásoknak kell megfelelniük. Az igazgatótanács vagy felügyelőbizottság biztosítja a hitelminősítési folyamat függetlenségét. Az említett szerv biztosítja továbbá az összeférhetetlenségek megfelelő feltárását, kezelését és közzétételét, és végül azt, hogy a hitelminősítő intézet megfeleljen a rendeletben foglalt követelményeknek. Az EÉPH ugyanakkor a tevékenységük jellegének, nagyságrendjének és összetettségének figyelembevétele mellett mentesítheti a hitelminősítő intézeteket bizonyos előírások betartása alól.

Az intézetek által alkalmazott módszereket, valamint a minősítés modelljeinek és fő – például matematikai vagy korrelációs – feltevéseinek leírását az általános áttekintés érdekében közzé kell tenni. Az intézetek ezzel biztosítják az általuk kiadott hitelminősítések minőségét, valamint az alkalmazott módszerek átláthatóságát.

A hitelminősítő intézetek biztosítják a hitelminősítések rendszeres nyomon követését, és azokat évente legalább egyszer felülvizsgálják. Az intézeteknek meg kell felelniük az általános és időszakos közzétételekre, valamint az átláthatósági jelentésre vonatkozó előírásoknak. Az intézetek megküldik az EÉPH-nak a múltbeli teljesítményükre vonatkozó adatokat, amelyek így hozzáférhetőek a nyilvánosság számára.

Hogyan látják el a hitelminősítési tevékenységek felügyeletét?

Az Európai Unióban székhellyel rendelkező hitelminősítő intézeteknek nyilvántartásba vételüket kell kérniük az EÉPH-nál. Az EÉPH-hoz benyújtott, nyilvántartásba vétel iránti kérelmük mellé csatolniuk kell többek között a székhelyükre, jogi helyzetükre, a hitelminősítések kiadásának módszereire, valamint a politikáikra és az összeférhetetlenség kezelésével kapcsolatos eljárásaikra vonatkozó információkat. Az EÉPH-nak ettől számítva 45 nap áll rendelkezésére a kérelem megvizsgálására.

A hitelminősítő intézetek csoportja által benyújtott nyilvántartásba vétel iránti kérelem esetében az EÉPH határoz arról, hogy a csoportot nyilvántartásba veszi, vagy elutasítja a kérelmet. Ebben az esetben 55 nap áll rendelkezésére a döntés meghozatalára.

Az EÉPH feladata, hogy az Európai Bankhatósággal (EBH) és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal (EBFH) együttműködve iránymutatásokat állapítson meg. Az EÉPH köteles évente jelentést közzétenni e rendelet alkalmazásáról.

Az EÉPH folyamatos felügyeletet gyakorol a hitelminősítő intézetek felett, különösen a hitelminősítési módszereik tekintetében. A szervezet nem vizsgálhatja a hitelminősítések tartalmát vagy a hitelminősítő intézetek által alkalmazott eljárásokat. Jogsértés (ezek felsorolását a III. melléklet tartalmazza) megállapítása esetén az EÉPH független vizsgálati tisztviselőt jelöl ki az ügy kivizsgálására, amelynek befejezésekor a tisztviselő a megállapításait tartalmazó ügyiratot nyújt be. Ekkor az EÉPH határoz arról, hogy a minősítő intézetre szabjon-e ki pénzbírságot, vagy alkalmazza-e a következő szankciók valamelyikét:

 • a hitelminősítő intézetet törli a nyilvántartásból;
 • a hitelminősítő intézetet átmeneti időszakra eltiltja hitelminősítések kiadásától;
 • felfüggeszti a hitelminősítő intézet által kiadott hitelminősítések használatát;
 • felszólítja a hitelminősítő intézetet a jogsértés megszüntetésére;
 • nyilvános közleményt ad ki.

Az EÉPH az információcsere keretében köteles együttműködni az EBH-val, az EBFH-val, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal és a hatáskörrel rendelkező ágazati hatóságokkal. Az EÉPH jogosult bizalmas információkat átadni a következő szervezetek számára:

Háttér

A 2008. évi pénzügyi válság és a nemzeti szabályozások hiánya miatt az Európai Bizottság közös szabályokat alakított ki a hitelminősítő intézetek tevékenységének szigorúbb keretek közé szorítása érdekében. 2009 februárjában a Larosière-féle szakértői csoport rámutatott arra, hogy meg kell erősíteni a pénzügyi ágazat felügyeletének keretrendszerét, aminek köszönhetően létrejött a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere (SESF), amely három európai felügyeleti hatóságot és az Európai Rendszerkockázati Testületet foglalja magában. Az EÉPH így fontos szerepet játszik a hitelminősítő intézetek felügyeletének megerősítésében.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
 • Hitelminősítés: egy szervezet hitelképességéről, adósságról vagy pénzügyi kötelezettségről, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokról, elsőbbségi részvényekről és egyéb pénzügyi eszközökről, vagy az ilyen adósság, pénzügyi kötelezettség, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, elsőbbségi részvény és egyéb pénzügyi eszköz kibocsátójáról kiadott vélemény, amelyet a minősítési kategóriák elfogadott és meghatározott besorolási rendszerének felhasználásával adnak ki.
 • Hitelminősítő intézet: az a jogi személy, amelynek tevékenysége magában foglalja a hitelminősítések szakmai alapon történő kiadását.
 • Minősítési kategória: minősítési szimbólum, például betű- vagy számszimbólum, amelyhez kiegészítő azonosító karakterek társulhatnak, és amelyet a hitelminősítés során a relatív kockázati érték megadásához használnak azzal a céllal, hogy megkülönböztessék a minősített szervezetek, kibocsátók és pénzügyi eszközök vagy egyéb eszközök típusainak különböző kockázati jellemzőit.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

Az 1060/2009/EK rendelet

2009.12.7.

HL L 302., 2009.11.17.

Módosító jogszabály(ok)HatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

Az 513/2011/EK rendelet

2011.6.1.

HL L 145., 2011.5.31.

A 2011/61/EU irányelv

2011.7.21.

2013.7.22.

HL L 17., 2011.7.1.

Utolsó frissítés: 02.09.2011

Lásd még

 • Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság – Rating Agencies (Hitelminősítő intézetek) (DE) (EN) (FR).
 • Európai Értékpapírpiaci Hatóság (EÉPH) (EN).
 • Értékpapírfelügyeletek Nemzetközi Szervezete (EN).
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére