RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Luottoluokituslaitokset

Luottoluokituslaitokset antavat riippumattomia lausuntoja yhteisön, velan tai rahoitusvelvoitteen taikka muun rahoitusvälineen luottokelpoisuudesta. Tässä asetuksessa annetaan säännöksiä uudesta oikeudellisesta asemasta tämän toiminnan valvomiseksi.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1060/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, luottoluokituslaitoksista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

TIIVISTELMÄ

Tällä asetuksella säännellään luottoluokituslaitosten toimintaa sijoittajien ja Euroopan rahoitusmarkkinoiden suojelemiseksi huonoilta käytännöiltä. Asetuksessa vahvistetaan luottokelpoisuusluokitusten antamisen edellytykset sekä luottoluokituslaitosten rekisteröitymiseen ja valvontaan liittyvät säännöt.

Mitä luottoluokituslaitoksia asetus koskee?

Tätä asetusta sovelletaan Euroopan unionissa (EU) rekisteröityjen luottoluokituslaitosten antamiin luottokelpoisuusluokituksiin, joista ilmoitetaan julkisesti tai joita jaetaan tilauksesta.

Miten luottokelpoisuusluokituksia hyödynnetään?

Sijoittajat, lainanottajat, liikkeeseenlaskijat ja valtiot käyttävät EU:n alueen luottoluokituslaitosten luottokelpoisuusluokituksia apuna sijoitus- ja rahoituspäätösten tekemisessä. Pankit voivat käyttää luottokelpoisuusluokituksia viitteenä laskiessaan pääomavaatimuksia vakavaraisuustarkoituksiin tai sijoittajat arvioidessaan omaan sijoitustoimintaansa liittyviä riskejä.

EU:ssa voidaan kahden toimenpiteen avulla hyödyntää kolmansiin maihin sijoittautuneiden luottoluokituslaitosten antamia luottokelpoisuusluokituksia. Ensinnäkin luottoluokituslaitoksilla on mahdollisuus vahvistaa EU:n ulkopuolella annettu luottokelpoisuusluokitus, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

 • luottoluokituslaitos on aiemmin tarkistanut ja pystyy jatkuvasti osoittamaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (EAMV), että luottoluokitustoiminnassa noudatetaan vähintään yhtä tiukkoja lainvoimaisia vaatimuksia kuin EU:ssa
 • EAMV:n arviointitoimintaa ja vaatimusten noudattamisen valvontaa ei ole rajoitettu
 • luottoluokituslaitos antaa EAMV:lle kaikki sen tarvitsemat tiedot
 • kolmanteen maahan sijoittautuneella luottoluokituslaitoksella on toimilupa tai se on rekisteröity, ja se on valvonnan alainen kyseisessä maassa
 • EAMV:n ja kolmanteen maahan sijoittautuneen luottoluokituslaitoksen asiaankuuluvan toimivaltaisen viranomaisen välillä on voimassa yhteistyöjärjestely.

Lisäksi kolmanteen maahan mutta ei EU:hun sijoittuneen pienen luottoluokituslaitoksen antamia luokituksia voidaan hyödyntää Euroopan unionin alueella, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

 • luottoluokituslaitoksella on toimilupa tai se on rekisteröity, ja se on valvonnan alainen kyseisessä kolmannessa maassa
 • komissio on tehnyt vastaavuuspäätöksen tämän kolmannen maan luottoluokituslaitoksen oikeudellisesta kehyksestä ja valvontakehyksestä
 • kyseisen kolmannen maan kanssa on olemassa yhteistyöjärjestelyjä ja ne ovat käytössä
 • kyseisen luottolukituslaitoksen antamat luottokelpoisuusluokitukset ja sen luottoluokitustoiminta eivät ole systeemisesti merkittäviä yhden tai useamman jäsenvaltion rahoitusmarkkinoiden vakauden tai luotettavuuden kannalta
 • luottoluokituslaitos on sertifioitu Euroopan unionissa.

Luottoluokituslaitokset voivat hakea sertifiointia EAMV:ltä.

Millä edellytyksillä luottokelpoisuusluokituksia annetaan?

Eturistiriidat tai liikesuhteet eivät saa vaikuttaa luottokelpoisuusluokituksen antamiseen. Siksi luottoluokituslaitosten on noudatettava tiettyjä toiminnan järjestämistä ja toimintaa koskevia vaatimuksia. Luottoluokituslaitoksen hallinto- tai valvontaelin varmistaa, että luottoluokitusprosessi on riippumaton. Se valvoo, että eturistiriidat havaitaan, niitä hallitaan ja niistä ilmoitetaan asianmukaisesti, ja että luottoluokituslaitos täyttää muut tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset. EAMV voi kuitenkin vapauttaa luottoluokituslaitoksen tiettyjen vaatimusten noudattamisesta sen liiketoiminnan luonteen, laajuuden ja monimutkaisuuden perusteella.

Luottoluokituslaitosten luottoluokitusmenetelmät sekä kuvaus malleista ja luottoluokitustoiminnassa käytetyistä olennaisista luokitusoletuksista, kuten matemaattisista oletuksista tai korrelaatio-oletuksista, ovat julkistettavia yleisiä tietoja. Näin laitokset takaavat antamiensa luottokelpoisuusluokitusten laadun sekä käyttämiensä menetelmien avoimuuden.

Luottoluokituslaitokset takaavat luottokelpoisuusluokitusten säännöllisen seurannan ja tarkistavat niitä vähintään vuosittain. Ne laativat yleisiä ja säännöllisiä ilmoituksia sekä avoimuusraportin. Laitokset välittävät EAMV:lle tiedot aikaisemmasta toiminnastaan, ja tämä asettaa kyseiset tiedot julkisesti saataville.

Miten luottoluokitustoimintaa valvotaan?

EU:n alueelle sijoittuneiden luottoluokituslaitosten on rekisteröidyttävä EAMV:lle. Rekisteröintihakemus osoitetaan EAMV:lle ja siinä olevista tiedoista on käytävä ilmi muun muassa kotipaikan osoite, yhtiömuoto, luottokelpoisuusluokitusten antamisessa käytetyt menetelmät ja eturistiriitojen hallitsemisessa noudatettavat toimintatavat ja menettelyt. EAMV:llä on 45 työpäivää aikaa käsitellä hakemusta.

Jos rekisteröintihakemuksen tekee luottoluokituslaitosten ryhmä, EAMV päättää, hyväksyykö vai evääkö se hakemuksen. Tällöin sillä on 55 työpäivää aikaa ilmoittaa päätöksestään.

EAMV:n on luotava suuntaviivoja yhteistyössä Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) sekä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EVLEV) kanssa. Se julkaisee vuosittain raportin tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

EAMV harjoittaa luottoluokituslaitosten jatkuvaa valvontaa etenkin niiden luottoluokitusmenetelmien osalta. Se ei saa puuttua luottokelpoisuusluokitusten sisältöön eikä luottoluokituslaitosten käyttämiin menetelmiin. Mikäli EAMV havaitsee rikkomuksen (liitteessä III esitetty luettelo), se nimeää riippumattoman tutkivan virkamiehen käynnistämään tutkimuksen, jonka päätyttyä tuloksista raportoidaan. EAMV päättää tällöin joko määrätä luottoluokituslaitokselle sakon tai yhden seuraavista seuraamuksista:

 • peruuttaa luottoluokituslaitoksen rekisteröinnin
 • kieltää tilapäisesti kyseistä luottoluokituslaitosta antamasta luottokelpoisuusluokituksia
 • määrätä luottokelpoisuusluokitusten käytön keskeytettäväksi
 • vaatia laitosta lopettamaan rikkomisen
 • antaa julkisen ilmoituksen.

EAMV tekee tietojenvaihtoon liittyvää yhteistyötä EPV:n, EVLEVin, toimivaltaisten viranomaisten sekä alakohtaisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Sillä on oikeus välittää luottamuksellisia tietoja seuraaville yhteisöille:

Taustaa

Vuoden 2008 rahoituskriisi ja kansallisen lainsäädännön puute saivat Euroopan komission laatimaan yhteisiä sääntöjä, jotta luottoluokituslaitosten toimintaa voitaisiin valvoa paremmin. Helmikuussa 2009 asiantuntijoista koostuva ”Larosière”-ryhmä nosti esiin tarpeen vahvistaa rahoitussektorin valvontapuitteita, minkä seurauksena luotiin Euroopan finanssivalvojien järjestelmä, joka koostuu kolmesta eurooppalaisesta valvontaviranomaisesta ja Euroopan järjestelmäriskikomiteasta. EAMV:n aseman ansiosta luottoluokituslaitosten valvontaa voidaan vahvistaa.

Keskeiset termit
 • Luottokelpoisuusluokittelu: yhteisön, velan tai rahoitusvelvoitteen, velkapaperin, etuosakkeiden ja muiden rahoitusvälineiden luottokelpoisuutta taikka kyseessä olevan velan tai rahoitusvelvoitteen, velkapaperin, etuosakkeiden tai muun rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuutta koskeva lausunto, joka on annettu käyttäen vakiintunutta ja määritettyä luottoluokitusjärjestelmää.
 • Luottoluokituslaitos: oikeushenkilö, jonka toimintaan kuuluu ammattimainen luottokelpoisuusluokitusten antaminen.
 • Luottoluokituskategoria: luokitussymboli, kuten kirjain- tai numerosymboli, jonka yhteydessä voi olla yksilöiviä merkkejä, ja jota käytetään luottokelpoisuusluokituksessa suhteellisen riskin tunnistamiseen eri luottoluokitusluokkien erottamiseksi, jotta voidaan erottaa luottoluokiteltujen yhteisöjen, liikkeeseenlaskijoiden ja rahoitusvälineiden tyyppien ja muiden kohde-etuuksien erilaiset riskiominaisuudet.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Asetus (EY) N:o 1060/2009

7.12.2009

EUVL L 302, 17.11.2009

MuutossäädöksetVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Asetus (EU) N:o 513/2011

1.6.2011

EUVL L 145, 31.5.2011

Direktiivi 2011/61/EU

21.7.2011

22.7.2013

EUVL L 17, 1.7.2011

Viimeisin päivitys 02.09.2011

Katso myös

 • Sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto – Luottoluokituslaitokset (DE) (EN) (FR)
 • Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) (EN)
 • Kansainvälinen arvopaperimarkkinavalvojien yhteisö (EN)
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun