RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kreditvurderingsbureauer

Kreditvurderingsbureauerne leverer uafhængige udtalelser om kvaliteten af en enhed, en gæld eller en finansiel forpligtelse eller et finansielt instrument. Nærværende forordning fastsætter et nyt retligt system til kontrol af denne aktivitet.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer (EØS-relevant tekst).

RESUMÉ

Denne forordning har til hensigt at sætte en ramme for kreditvurderingsbureauernes aktiviteter med det formål at beskytte investorer og de europæiske finansmarkeder mod risikoen ved dårlige praksis. Forordningen fastsætter betingelserne for udstedelse af kreditvurderinger samt regler vedrørende registrering af og tilsyn med kreditvurderingsbureauerne.

Hvilke kreditvurderinger sigter forordningen på?

Denne forordning gælder for kreditvurderinger, som udstedes af kreditvurderingsbureauer, som er indregistreret i Den Europæiske Union (EU), og som meddeles til offentligheden eller udsendes i abonnement.

Hvad bruges kreditvurderinger til?

Kreditvurderinger udstedt af kreditvurderingsbureauer i EU bruges af investorer, udlånere, emittenter og regeringer som hjælp til at træffe investerings- og finansieringsbeslutninger. Disse vurderinger kan tjene som grundlag for beregningen af egenkapitalkrav til sikring af bankers solvens eller for at hjælpe investorer med at vurdere risici i forbindelse med deres investeringer.

I EU er der to procedurer, der gør det muligt at bruge vurderinger udstedt af kreditvurderingsbureauer etableret i tredjelande. Den ene er, at kreditvurderingsbureauerne har mulighed for at give deres validering med hensyn til en kreditvurdering udstedt uden for EU forudsat blandt andet, at:

 • kreditvurderingsbureauet har foretaget en forhåndskontrol og kan til stadighed bevise over for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, at kreditvurderingsvirksomheden opfylder lovgivningskrav, som er mindst lige så strenge som de, der gælder i EU
 • Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed ikke bliver hæmmet i dens vurdering og kontrol af, at kravene overholdes
 • kreditvurderingsbureauet leverer alle nødvendige oplysninger til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed
 • kreditvurderingsbureauet etableret i et tredjeland er godkendt eller indregistreret og underkastet tilsyn i dette land
 • en samarbejdsaftale er indgået mellem Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed og den pågældende kompetente myndighed i det tredjeland, hvor kreditvurderingsbureauet er etableret.

Den anden mulighed er, at kreditvurderingerne udstedt af et mindre kreditvurderingsbureau, som er etableret i et tredjeland, men ikke i EU, kan benyttes i EU på den betingelse, at:

 • kreditvurderingsbureauet er godkendt eller indregistreret og underkastet tilsyn i tredjelandet
 • Kommissionen har vedtaget en afgørelse om ækvivalens af de retlige og tilsynsmæssige rammer for kreditvurderingsbureauer i tredjelandet
 • der eksisterer fungerende samarbejdsaftaler med tredjelandet
 • kreditvurderingerne udstedt af kreditvurderingsbureauet og dets vurderingsaktiviteter ikke har systemisk betydning for den finansielle stabilitet eller for finansmarkedernes integritet i en eller flere medlemsstater
 • kreditvurderingsbureauet er godkendt i Unionen.

Kreditvurderingsbureauerne kan ansøge om godkendelse hos Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed.

På hvilke betingelser kan kreditvurderinger udstedes?

Udstedelse af kreditvurderinger må ikke være påvirket af nogen interessekonflikt og ej heller af forretningsmæssige relationer. For at sørge for dette er kreditvurderingsbureauer underkastet særlige krav til organisation og drift. Bureauets bestyrelse eller repræsentantskab har ansvaret for vurderingsprocessens uafhængighed. Den/det sørger for at interessekonflikter identificeres, behandles og meddeles fyldestgørende, og, kort sagt, at kreditvurderingsbureauet overholder de krav, som er fastsat i forordningen. Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed kan dog fritage et kreditvurderingsbureau for visse krav i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af dets virksomhed.

Bureauernes vurderingsmetoder og beskrivelser af modellerne og de vigtigste forudsætninger for vurderingerne, som for eksempel matematiske eller korrelationsmæssige antagelser, skal offentliggøres i hovedtræk. På denne måde tilsikrer bureauerne kvaliteten af kreditvurderingerne, som de producerer samt gennemskueligheden af de benyttede metoder.

Kreditvurderingsbureauerne sørger for en regelmæssig opfølgning på kreditvurderingerne og tager dem op til nyvurdering mindst én gang om året. De offentliggør generelle periodiske publikationer såvel som en gennemskuelighedsrapport. Bureauerne fremsender data om deres tidligere resultater til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, således at de bliver tilgængelige for offentligheden.

Hvordan udøves tilsynet med kreditvurderingsbureauernes virksomhed?

De i EU etablerede kreditvurderingsbureauer skal registreres hos Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed. De skal fremsende deres ansøgning om registrering til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed med bilag af blandt andet oplysninger om deres hjemsted, deres retlige status, deres metoder til udstedelse af vurderinger samt deres politikker og procedurer for behandling af interessekonflikter. Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har 45 arbejdsdage til at behandle ansøgningen.

Hvis en ansøgning om registrering indgives af en gruppe af bureauer, kan Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed vælge at bevillige eller nægte registrering. Den har i dette tilfælde 55 arbejdsdage til at udtale sig.

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har til opgave at udarbejde orienteringer i samråd med Den Europæiske Bankmyndighed (EBA) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA). Den pålægges at offentliggøre en årlig rapport om gennemførelsen af denne forordning.

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed fører løbende tilsyn med kreditvurderingsbureauerne og især med deres vurderingsmetoder. Den må ikke blande sig i indholdet af kreditvurderingerne eller i de metoder, som kreditvurderingsbureauerne benytter. Når Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed konstaterer en overtrædelse (fortegnelse i bilag III), skal den udpege en uafhængig undersøgelsesleder til at åbne en undersøgelse, som afsluttes med fremlæggelse af et sagsmateriale, som gør status over undersøgelsens konklusioner. Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed beslutter dernæst at idømme kreditvurderingsbureauet en bøde eller en af følgende sanktioner:

 • tilbagekaldelse af kreditvurderingsbureauets registrering
 • midlertidigt forbud mod at bureauet udsteder kreditvurderinger
 • suspension af anvendelsen af kreditvurderinger
 • krav om at bureauet hører op med overtrædelsen
 • udstedelse af en meddelelse til offentligheden

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed pålægges at samarbejde gennem informationsudveksling med Den Europæiske Bankmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, de kompetente myndigheder samt de kompetente sektormyndigheder. Den har ret til at sende fortrolige oplysninger til følgende enheder:

Kontekst

Finanskrisen af 2008 og fraværet af nationale forordninger har fået Europa-Kommissionen til at etablere fælles regler for at danne bedre rammer for kreditvurderingsbureauernes virksomhed. I februar 2009 satte "Larosière-ekspertgruppen" lys på nødvendigheden af at styrke tilsynet med finanssektoren, hvilket muliggjorde oprettelsen af Det Europæiske Finanstilsynssystem (ESFS), som består af tre europæiske tilsynsmyndigheder og et Udvalg for Systemiske Risici. Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds rolle gør det således muligt at styrke tilsynet med kreditvurderingsbureauerne.

Retsaktens nøglebegreber
 • Kreditvurdering: en udtalelse om kreditværdigheden af en enhed, en gælds- eller finansiel forpligtelse, obligation, præferenceaktie eller andet finansielt instrument eller af en udsteder af en sådan gælds- eller finansiel forpligtelse, obligation, præferenceaktie eller et sådant finansielt instrument, der udstedes ved brug af et etableret og defineret klassificeringssystem af kreditvurderingskategorier
 • Kreditvurderingsbureau: en juridisk person, hvis aktivitet omfatter udstedelse af kreditvurderinger på et professionelt grundlag
 • Kreditvurderingskategori: et symbol, som f.eks. et bogstav- eller talsymbol, der kan ledsages af vedføjede identifikationskarakterer, som anvendes ved en kreditvurdering til at angive et relativt mål af risiko for at sondre mellem de risikokarakteristika, der kendetegner de forskellige typer af kreditvurderede enheder, udstedere og finansielle instrumenter eller andre aktiver.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoFrist for gennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Forordning nr. 1060/2009

7.12.2009

-

EUT L 302 af 17.11.2009

Ændringsretsakt(er)IkrafttrædelsesdatoFrist for gennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 513/2011

1.6.2011

-

EUT L 145 af 31.5.2011

Direktiv 2011/61/UE

21.7.2011

22.7.2013

EUT L 17 af 1.7.2011

Seneste ajourføring: 02.09.2011

Se endvidere

 • Generaldirektoratet for det Indre Marked og Tjenesteydelser - Kreditvurderingsbureauer (DE) (EN) (FR)
 • Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (EN)
 • Den Internationale Organisation af Værdipapirkommissioner (IOSCO) (EN)
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top