RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ratingové agentury

Ratingové agentury poskytují nezávislé názory na úvěruschopnost (bonitu) subjektu, posuzují dluh nebo finanční závazek či finanční nástroj. Toto nařízení zavádí nový právní režim pro kontrolu této činnosti.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách (Text s významem pro EHP)

PŘEHLED

Cílem tohoto nařízení je vytvořit rámec pro činnost ratingových agentur s ohledem na ochranu investorů a finančních trhů Společenství před rizikem nedbalosti. Stanoví podmínky pro vydávání ratingů a pravidla registrace a dohledu nad ratingovými agenturami.

Na které agentury se vztahuje toto nařízení?

Toto nařízení se vztahuje na ratingy vydávané ratingovými agenturami registrovanými v Evropské unii (EU), které se uveřejňují nebo distribuují na základě předplatného.

Jak jsou ratingy používány?

Ratingy vydávané ratingovými agenturami usazenými v EU používají investoři, příjemci úvěrů, emitenti a vlády jako součást svých informovaných rozhodnutí o investicích a financování. Ratingy se mohou používat i jako referenční údaje pro výpočet kapitálových požadavků pro účely platební schopnosti nebo pro výpočet rizik plynoucích z investiční činnosti.

Dva postupy umožňují použít v EU ratingy vydané ratingovými agenturami usazenými ve třetích zemích. Na jedné straně mají ratingové agentury možnost přejímat ratingy vydané mimo EU pod podmínkou, že:

 • agentura provedla předběžnou kontrolu a může Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) průběžně prokazovat, že její ratingové činnosti splňují požadavky alespoň stejně přísné jako v EU;
 • není omezena schopnost ESMA posuzovat a sledovat, zda ratingová agentura plní požadavky;
 • ratingová agentura poskytne ESMA všechny potřebné informace;
 • ratingová agentura usazená ve třetí zemi má v této třetí zemi povolení nebo registraci a podléhá tam dohledu;
 • existují odpovídající ujednání o spolupráci mezi ESMA a obdobným orgánem, který je příslušný pro ratingovou agenturu usazenou ve třetí zemi.

Nebo mohou být v Evropské unii použity ratingy vydané malými ratingovými agenturami usazenými ve třetích zemích, které nemají pobočku ani zastoupení v EU, pod podmínkou, že:

 • ratingová agentura má v této třetí zemi povolení nebo registraci a podléhá tam dohledu;
 • Komise přijala rozhodnutí o rovnocennosti, kterým uznává rovnocennost právního rámce a rámce dohledu dané třetí země s požadavky tohoto nařízení;
 • existují ujednání o spolupráci s touto třetí zemí;
 • ratingy vydané danou ratingovou agenturou a její ratingová činnost nejsou systémově významné pro finanční stabilitu či řádné fungování finančních trhů jednoho nebo více členských států;
 • ratingová agentura získala v Unii certifikaci.

Ratingové agentury mají možnost požádat o certifikaci u ESMA.

Za jakých podmínek se vydávají ratingy?

Vydávání ratingů nesmí být ovlivněno žádným střetem zájmů nebo obchodním vztahem. Proto musí ratingové agentury splnit zvláštní organizační a provozní požadavky. Správní nebo dozorčí rada agentury zajišťuje nezávislost ratingových činností. Dbá na řádné zjišťování, řízení a uveřejňování střetů zájmů a na to, aby ratingová agentura splňovala požadavky podle tohoto nařízení. ESMA může povolit ratingové agentuře výjimku v plnění některých požadavků s ohledem na povahu, rozsah a složitost její činnosti.

Ratingová agentura uveřejňuje metodiky, modely a klíčové předpoklady pro vydání ratingu, jako jsou matematické a korelační předpoklady. Prostřednictvím těchto zpráv agentury zaručují kvalitu ratingů, které vydávají, a průhlednost použitých metod.

Ratingové agentury zajistí pravidelné sledování a přezkoumání ratingů nejméně jednou ročně. Zajišťují všeobecné a pravidelné uveřejňování informací a zprávu o transparentnosti. Agentury sdělují ESMA informace o minulých výsledcích ratingové činnosti, aby byly přístupné veřejnosti.

Jak se vykonává dohled nad ratingovými činnostmi?

Ratingové agentury usazené v EU musí být registrované u ESMA. Svou žádost o registraci předloží ESMA a doloží mimo jiné informace o sídle, právní formě, metodikách vydávání ratingů, pravidlech a postupech řízení střetů zájmů. ESMA žádost posoudí do 45 pracovních dnů.

Pokud o registraci žádá skupina ratingových agentur, má ESMA na rozhodnutí o tom, zda registraci udělí, nebo zamítne, 55 pracovních dnů.

ESMA má za úkol formulovat pokyny ve shodě s Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA) a Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA). Každý rok uveřejňuje zprávu o provádění tohoto nařízení.

ESMA vykonává stálý dohled nad ratingovými agenturami, zejména nad jejich metodikami pro vydávání ratingů. Nesmí zasahovat do obsahu ratingů ani do metod používaných ratingovými agenturami. Pokud zjistí porušení povinnosti (seznam uvedený v příloze III), určí nezávislého vyšetřujícího úředníka, aby věc vyšetřil. Úředník vyhotoví spis, který obsahuje jeho nálezy a závěry. Na jeho základě ESMA rozhodne o uložení pokuty ratingové agentuře nebo o některé ze sankcí:

 • zrušení registrace ratingové agentury;
 • dočasný zákaz ratingové agentuře vydávat ratingy;
 • pozastavení použití ratingů;
 • požadavek, aby agentura ukončila porušování povinností;
 • zveřejnění zprávy.

ESMA musí spolupracovat s EBA, EIOPA, příslušnými orgány a odvětvovými příslušnými orgány v rámci výměny informací. Má právo předávat důvěrné informace těmto subjektům:

Kontext

Finanční krize z roku 2008 a nedostatečná vnitrostátní regulace vedly Evropskou komisi k zavedení společných pravidel pro zlepšení rámce činností ratingových agentur. V únoru 2009 skupina odborníků vedených Jacquesem de Larosièrem poukázala na nutnost posílit rámec dohledu nad finančním odvětvím, což umožnilo vytvoření Evropského systému orgánů dohledu nad finančním trhem (ESFS), který se skládá ze tří evropských orgánů dohledu a z Evropské rady pro systémová rizika. Úloha ESMA tak umožňuje posílit dohled nad ratingovými agenturami.

Klíčové pojmy aktu
 • Rating: posouzení bonity osoby, dluhu nebo finančního závazku, dluhového cenného papíru, prioritní akcie nebo jiného finančního nástroje, nebo emitenta tohoto dluhu nebo finančního závazku, dluhového cenného papíru, prioritní akcie nebo jiného finančního nástroje, které se vydává za použití zavedeného a definovaného systému ratingových kategorií.
 • Ratingová agentura: právnická osoba, jejíž podnikatelská činnost zahrnuje vydávání ratingů.
 • Ratingová kategorie: ratingový symbol, například symbol v podobě písmen nebo číselný symbol, který může být doplněn dodatečnými identifikačními znaky, který se používá v ratingu pro vyjádření relativní míry rizika nebo pro rozlišení různých rizikových parametrů u různých typů hodnocených osob, emitentů a finančních nástrojů nebo jiných aktiv.

ODKAZ

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Nařízení (ES) č. 1060/2009

7. 12. 2009

Úř. věst. L 302 ze dne 17. 11. 2009

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Nařízení (EU) č. 513/2011

1. 6. 2011

Úř. věst. L 145 ze dne 31. 5. 2011

Směrnice 2011/61/EU

21. 7. 2011

22. 7. 2013

Úř. věst. L 17 ze dne 1. 7. 2011

Poslední aktualizace: 02.09.2011

Viz také

 • Generální ředitelství pro vnitřní trh a služby – Ratingové agentury (DE) (EN) (FR)
 • Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (EN)
 • Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (EN)
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky