RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Indirekta skatter på kapitalanskaffning

Direktivet reglerar medlemsländernas uttag av indirekta skatter på kapitalanskaffning. Det anger ett allmänt förbud för sådana skatter, bl.a. skatt på kapitaltillskott, även om vissa länder tills vidare får fortsätta att ta ut dem.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2008/7/EG av den 12 februari 2008 om indirekta skatter på kapitalanskaffning.

SAMMANFATTNING

Skatt på kapitaltillskott är en indirekt skatt som stör den fria rörligheten för kapital. I detta direktiv konstateras att den bästa lösningen vore att avskaffa sådana skatter eftersom de är skadliga för näringslivsutvecklingen inom Europeiska unionen (EU). Om man omedelbart avskaffade dem skulle det dock uppstå inkomstförluster som vissa medlemsländer inte kan acceptera. Därför får de medlemsstater som den 1 januari 2006 tog ut skatt på kapitaltillskott fortsätta att göra detta på stränga villkor.

Skatter och associationer som berörs

Direktivet syftar till att reglera indirekt skatt på:

 • tillskott av kapital till kapitalassociationer;
 • ombildningar som rör kapitalassociationer;
 • emission av vissa värdepapper och obligationer.

Direktivet gäller för:

 • aktiebolag;
 • kommanditbolag;
 • privata företag med begränsat ansvar.

Det gäller också företag, bolag, föreningar eller juridiska personer:

 • vars andelar kan köpas och säljas på en fondbörs;
 • vars delägare eller medlemmar fritt får sälja sina andelar och bara är ansvariga för företagens osv. skulder i den utsträckning som motsvaras av deras andelar;
 • som bedriver verksamhet i vinstsyfte.

Kapitaltillskott definieras som något av följande:

 • ett bildande av eller en omvandling till en kapitalassociation;
 • en kapitalökning genom tillskott av tillgångar eller genom kapitalisering av vinster eller reserver;
 • ökningar av tillgångar varvid ersättningen utgörs antingen av rättigheter liknande dem som delägare eller medlemmar har eller av tjänster som medför en ändring av rättigheter i associationen;
 • en överföring från ett tredjeland till ett medlemsland av den centrala ledningen eller sätet för en kapitalassociation;
 • ett lån som tas upp, om borgenären får rätt till en andel i associationens vinst eller om säkerhet för lånet ställs av en delägare eller medlem.

Följande typer av ombildningar ska inte anses utgöra kapitaltillskott:

 • samgåenden som sker genom tillskott av tillgångar;
 • samgåenden som sker genom utbyte av andelar.

Förbud mot att ta ut indirekt skatt på kapitalanskaffning

Väsentligen får medlemsländerna inte ta ut indirekt skatt på anskaffning av kapital åt kapitalassociationer. De transaktioner som berörs är följande:

 • kapitaltillskott;
 • lån som beviljas eller tjänster som utförs som en del av ett kapitaltillskott;
 • registrering eller andra formaliteter som en kapitalassociation på grund av sin bolagsform måste fullgöra innan verksamheten kan inledas;
 • ändringar av en kapitalassociations stiftelseurkund eller stadgar, särskilt i samband med omvandling till annan bolagsform, överföring från ett medlemsland till ett annat av den centrala ledningen eller sätet, ändring av syftet med verksamheten eller utökning av livslängden;
 • ombildningar.

Det är också helt förbjudet att ta ut indirekta skatter på emission av vissa värdepapper och obligationer.

Däremot får medlemsländerna ta ut vissa överlåtelseavgifter, avgifter som motsvarar faktiska kostnader och moms.

Undantag

Särskilda bestämmelser gäller för de medlemsländer som den 1 januari 2006 tog ut skatt på kapitaltillskott. Dessa medlemsländer får fortsätta att ta ut sådan skatt, men den måste bygga på en enhetlig skattesats som får vara högst 1 % och den får inte tas ut på annat än kapitaltillskott – dvs. inte på exempelvis ombildningar.

Skatt på kapitaltillskott får bara tas ut av det medlemsland där kapitalassociationens centrala ledning är belägen vid tiden för tillskottet. Skatt på kapitaltillskott får bara tas ut en gång per transaktion – om nu sådan skatt över huvud taget ska tas ut. Beräkningsgrunden för skatt på kapitaltillskott måste vara det faktiska värdet av tillskottet efter avdrag för skulder och kostnader. Kapitalökningar som redan har blivit föremål för skatt på kapitaltillskott ska räknas bort. Dessutom får medlemslandet räkna bort kapital som har skjutits till av en delägare eller medlem med obegränsad ansvarighet.

Medlemsländerna kan besluta om undantag för kapitalassociationer som tillhandahåller allmännyttiga tjänster eller uteslutande bedriver kulturell eller social verksamhet. De kan också bevilja dispenser i form av undantag från skatt på kapitaltillskott eller nedsatt skattesats med syftet att uppnå en rättvis beskattning, uppnå sociala syften eller göra det möjligt att hantera särskilda situationer. Förslag till dispenser måste hänskjutas till kommissionen i god tid.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt Dag för ikraftträdande Sista dag för genomförandet i medlemsländerna Europeiska unionens officiella tidning
Direktiv 2008/7/EG

12.3.2008
(artiklarna 1, 2, 6, 9, 10 och 11 från 1.1.2009)

Artiklarna 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 och 14 senast 31.12.2008

EUT L 46, 21.02.2008

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till rådets direktiv av den 28 september 2011 om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner och om ändring av direktiv 2008/7/EG [KOM(2011) 595 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].
Den världsomspännande finansiella och ekonomiska krisen 2008 fick många konsekvenser för offentliga myndigheter och EU-medborgarna. För att göra finanstjänsterna säkrare, syftar detta förslag till att inrätta ett gemensamt skattesystem för finansiella transaktioner vars mål är att:

 • undvika att den inre marknaden för finanstjänster faller sönder;
 • se till att finansinstituten i rimlig utsträckning bidrar till att täcka kostnaderna för krisen;
 • på ett lämpligt sätt göra finansmarknaderna mer effektiva.
Senast ändrat den 10.10.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början