RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal

Deze richtlijn regelt de wijze waarop de lidstaten indirecte belastingen mogen heffen op het bijeenbrengen van kapitaal. Zij voorziet in een algemeen verbod van dergelijke belastingen, met name het kapitaalrecht, ofschoon sommige landen dit recht voorlopig mogen blijven heffen.

BESLUIT

Richtlijn 2008/7/EG van de Raad van 12 februari 2008 betreffende de indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal.

SAMENVATTING

Het kapitaalrecht is een indirecte belasting die het vrije verkeer van kapitaal belemmert. In deze richtlijn wordt erkend dat afschaffing van dit recht de beste oplossing is, gezien de ongunstige weerslag ervan op het bedrijfsleven in de Europese Unie (EU). De inkomstenderving die een onmiddellijke afschaffing tot gevolg zou hebben, is evenwel onaanvaardbaar voor sommige lidstaten. Daarom mogen de lidstaten die het kapitaalrecht op 1 januari 2006 toepasten, dit onder strikte voorwaarden blijven doen.

Belastingen en betrokken vennootschappen

Deze richtlijn regelt de heffing van indirecte belastingen op:

 • de inbreng van kapitaal in kapitaalvennootschappen;
 • herstructuringsmaatregelen waarbij kapitaalvennootschappen zijn betrokken;
 • de uitgifte van bepaalde effecten en obligaties.

De richtlijn is van toepassing op:

 • naamloze vennootschappen;
 • commanditaire vennootschappen op aandelen;
 • besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

Zij is ook van toepassing op alle vennootschappen, verenigingen of rechtspersonen:

 • waarvan de aandelen op de beurs kunnen worden verhandeld;
 • waarvan de leden hun aandelen vrij mogen overdragen en slechts tot het bedrag van hun deelneming aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap;
 • iedere andere vennootschap, vereniging of rechtspersoon met een winstoogmerk.

Onder inbreng van kapitaal wordt verstaan:

 • de oprichting van of omzetting in een kapitaalvennootschap;
 • de vermeerdering van het kapitaal door inbreng van activa of door omzetting van winsten of reserves;
 • de vermeerdering van het vermogen door inbreng van activa waarvoor rechten van dezelfde aard als die van vennoten worden toegekend, of door prestaties die tot een wijziging van de aandeelhoudersrechten leiden;
 • de overbrenging, van een derde land naar een lidstaat, van de zetel van de werkelijke leiding of de statutaire zetel van een vennootschap;
 • het afsluiten van een lening, indien de schuldeiser recht heeft op een aandeel in de winst van de vennootschap of wanneer zij wordt gegarandeerd door een vennoot.

Onder herstructureringen wordt verstaan:

 • fusies tot stand gebracht door de inbreng van activa;
 • fusies tot stand gebracht door aandelenruil.

Verbod op de heffing van indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal

De lidstaten mogen bij kapitaalvennootschappen geen enkele indirecte belasting op het bijeenbrengen van kapitaal heffen. De verrichtingen die onbelast moeten blijven, zijn:

 • de inbreng van kapitaal;
 • leningen of diensten verstrekt in het kader van de inbreng van kapitaal;
 • de inschrijving of elke andere formaliteit die een vennootschap vanwege haar rechtsvorm in acht moet nemen alvorens met haar werkzaamheden te kunnen beginnen;
 • een wijziging in de akte van oprichting of de statuten van de vennootschap, met name de omzetting in een vennootschap van een andere aard, de overbrenging naar een andere lidstaat van de zetel van de werkelijke leiding of van de statutaire zetel, de wijziging van het doel van de vennootschap of de verlenging van de bestaansduur van de vennootschap;
 • herstructureringen.

Ook de uitgifte van bepaalde effecten en obligaties mag, in geen enkele vorm, aan indirecte belastingen worden onderworpen.

De lidstaten mogen wel bepaalde overdrachtsrechten, rechten in de vorm van een vergoeding, en btw heffen.

Afwijkingen

Er gelden bijzondere bepalingen voor de lidstaten die op 1 januari 2006 het kapitaalrecht toepasten. Deze lidstaten mogen het recht blijven heffen, tegen een uniform tarief van ten hoogste 1 % en uitsluitend op de inbreng van kapitaal. Er mag dus geen kapitaalrecht worden geheven op andere verrichtingen, zoals herstructureringen.

Het kapitaalrecht mag alleen worden geheven door de lidstaat waar de zetel van de werkelijke leiding van de kapitaalvennootschap zich bevindt op het tijdstip van de kapitaalsinbreng. Om in overeenstemming te zijn met het concept van de interne markt, mag het kapitaalrecht in voorkomend geval slechts eenmaal worden geheven.

Kapitaalvennootschappen die diensten van openbaar nut verrichten of uitsluitend culturele en sociale doeleinden nastreven kunnen een vrijstelling krijgen. Uitzonderingen in de vorm van vrijstellingen of verlagingen van het tarief van het kapitaalrecht kunnen worden toegestaan volgens de uitzonderingsprocedure om redenen van billijkheid, uit sociale overwegingen of om een lidstaat in de gelegenheid te stellen aan bijzondere omstandigheden het hoofd te bieden.

REFERENTIES

Besluit Datum van inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten Publicatieblad
Richtlijn 2008/7/EG

12.3.2008 (artikelen 1, 2, 6, 9, 10, 11 vanaf 1.1.2009)

Artikelen 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 en 14 uiterlijk op 31.12.2008

PB L 46 van 21.2.2008

GERELATEERDE BESLUITEN

Voorstel voor een richtlijn van de Raad van 28 september 2011 betreffende een gemeenschappelijk stelsel van belasting op financiële transacties en tot wijziging van Richtlijn 2008/7/EG [COM(2011) 594 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].
De wereldwijde economische en financiële crisis van 2008 heeft heel wat negatieve gevolgen gehad voor de Europese overheden en burgers. Met het oog op een veiliger financiële dienstverlening voorziet dit voorstel in een gemeenschappelijk stelsel van belasting op financiële transacties dat ten doel heeft:

 • versnippering van de interne markt voor financiële diensten te voorkomen;
 • ervoor te zorgen dat financiële instellingen een billijke bijdrage leveren aan de kosten die de huidige crisis met zich meebrengt;
 • passende maatregelen in te stellen om de financiële markten efficiënter te maken.
Laatste wijziging: 10.10.2011
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven