RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 9 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Trhy finančních nástrojů a investiční služby

Evropská unie (EU) vytváří komplexní regulativní rámec upravující provádění investičních transakcí na burzách, v jiných systémech obchodování a investičních společnostech. Za tím účelem mimo jiné zavádí jednotné povolení pro investiční společnosti, které jim umožní působit po celé EU s minimálními formalitami, a současně zaručit vyšší ochranu klientů.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. věst. L 145 ze dne 30.4.2004) (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

V souladu s akčním plánem pro finanční služby EU přijala směrnici, jejímž cílem je posílit legislativní rámec Společenství týkající se investičních služeb a regulovaných trhů tak, aby byly splněny dva důležité cíle:

 • chránit investory a zachovat integritu trhu stanovením harmonizovaných požadavků na činnost povolených zprostředkovatelů;
 • podporovat rovnost, transparentnost, účinnost a integraci finančních trhů.

Podmínky a postupy pro povolení

Směrnice ukládá členským státům povinnost harmonizovat předpisy regulující poskytování investičních služeb nebo výkonu investičních činností. K tomu musí členské státy zavést systém povolování umožňující investičním podnikům nabízet své služby na celém území EU. Tyto podniky musí být registrovány a rejstřík musí být veřejně přístupný. O všech povoleních je informován Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

ESMA může předkládat návrhy regulačních technických norem. Nadto pomáhá Komisi v rámci vztahů se třetími zeměmi a při hodnocení jejich trhů.

Jinak řečeno, směrnice má umožnit investičním podnikům, bankám a burzám nabízet své služby v zahraničí na základě povolení vydaného příslušným orgánem domovského členského státu *. Protože udělení povolení podléhá ve všech členských státech stejným podmínkám, podpoří harmonizaci předpisů regulujících investiční podniky.

V tomto kontextu chce směrnice sblížit vnitrostátní předpisy týkající se poskytování investičních služeb a provozu burz, s cílem vytvořit jednotný evropský regulační rámec pro cenné papíry *. Slouží zájmům investorů, emitentů akcií a jiných aktérů na trhu a podporuje účinnost a konkurenceschopnost trhů.

Obezřetnostní posuzování

Cílem této směrnice je také zavést harmonizaci procesních pravidel a hodnotících kritérií týkajících se nabytí kvalifikované účasti *. Jejím cílem je mimo jiné maximálně harmonizovat prahové hodnoty pro oznamování navrhovaného nabytí nebo pozbytí kvalifikované účasti, postup hodnocení a seznam hodnotících kritérií.

V rámci navrhovaného nabytí splňuje obezřetnostní posuzování akcionářů a vedení podrobná kritéria a je prováděno jednotným způsobem příslušnými orgány.

Směrnice zejména stanoví, že příslušné orgány posuzují pověst navrhovaného nabyvatele a finanční rozumnost navrhovaného nabytí na základě:

 • pověsti a zkušenosti všech osob, které budou v důsledku navrhovaného nabytí řídit činnosti pojišťovny;
 • finanční solidnosti navrhovaného nabyvatele;
 • existence důvodného podezření, že ve spojení s navrhovaným nabytím dochází nebo došlo k praní peněz nebo k financování terorismu.

Ochrana investorů

Cílem směrnice je také posílit ochranu investorů stanovením pravidel jednání pro poskytování investičních služeb klientům, minimálních standardů týkajících se pověření od klientů a pravomocí, jež musí mít příslušné vnitrostátní subjekty, a zavedením účinných mechanismů spolupráce v reálném čase, které příslušným orgánům umožní informovat o případech porušení této směrnice a zahájit stíhání.

Transparentnost a integrita trhu

Směrnice stanoví povinnost zachovávat integritu trhu, oznamovat uzavírané transakce a uchovávat o nich záznamy. K těmto informacím má přístup ESMA.

Směrnice zejména zavádí povinnost transparentnosti před uskutečněním obchodu. Ta ukládá organizátorům, kteří provádějí „internalizaci“ (obchodování s finančními nástroji na vlastní účet * prováděním příkazů klientů mimo regulovaný trh nebo MTF *), povinnost zveřejňovat ceny, za které jsou ochotni pro své klienty nakupovat nebo prodávat. Tato povinnost zveřejňovat ceny je však omezena na transakce, které nepřesahují normální tržní objem, to znamená průměrný objem příkazů provedených na trhu.

Každý členský stát musí vést seznam regulovaných trhů a informovat o něm ostatní členské státy a ESMA.

To znamená, že evropské velkoobchodní trhy nepodléhají pravidlu o transparentnosti před uzavřením obchodu a makléři-prodejci zde obchodující nejsou ohroženi ve své úloze tvůrců trhu.

Ochrana organizátorů

Směrnice obsahuje řadu opatření na ochranu organizátorů, kteří provádějí „internalizaci“ při stanovení kotace tak, aby mohli klientům poskytovat tuto důležitou službu bez přílišného rizika. Zejména mají možnost tyto kotace aktualizovat a stahovat.

Směrnice také vytváří spravedlivý trh pro malé investory. Brání finančním institucím v diskriminaci drobných investorů tím, že by například některým z nich nabízely lepší cenu, než je zveřejněná kotovaná cena.

Určení příslušných orgánů

Každý členský stát určí příslušné orgány a informace o nich předá Komisi, ESMA a příslušným orgánům ostatních členských států. Příslušné orgány slouží jako kontaktní místa v členských státech. ESMA uchovává aktualizovaný seznam těchto orgánů. Ty jsou povinny s ESMA úzce spolupracovat.

Členské státy a ESMA mohou uzavírat dohody o spolupráci, pokud jde o:

 • dohled nad úvěrovými institucemi;
 • likvidace nebo konkurzy podniků;
 • provádění povinných auditů účetnictví investičních podniků;
 • dozor nad orgány, které se účastní likvidace a konkurzu investičních podniků;
 • dozor nad osobami pověřenými výkonem povinných auditů pojišťoven, úvěrových institucí, investičních podniků a podobných zařízení.

Závěrečná ustanovení

Cílem směrnice je zlepšit právní předpisy Společenství týkající se trhů cenných papírů. Proto stanoví všeobecné povinnosti, jejichž dodržování musí zajistit příslušné orgány členských států.

V tomto kontextu bude Komise připravovat prováděcí opatření, zprávy a změny po konzultaci účastníků trhu členských států a s ohledem na stanovisko Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry.

Klíčové pojmy aktu
 • Domovský členský stát: v případě investičních podniků: členský stát, kde se nachází ústředí investičního podniku, pokud je investiční podnik fyzickou osobou; členský stát, v němž má investiční podnik sídlo, pokud je investiční podnik právnickou osobou; členský stát, kde se nachází ústředí investičního podniku, pokud podle vnitrostátního práva dotyčného státu nemá investiční podnik sídlo. V případě regulovaného trhu: členský stát, v němž je regulovaný trh registrován, nebo pokud podle vnitrostátních právních předpisů nemá sídlo, členský stát, kde se nachází ústředí regulovaného trhu.
 • Převoditelné cenné papíry: třídy cenných papírů, které jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu (s výjimkou platebních nástrojů), například: akcie společností a další cenné papíry rovnocenné akciím společností, osobních společností či jiných subjektů včetně depozitních certifikátů k těmto akciím; dluhopisy a jiné formy dluhových cenných papírů, včetně depozitních certifikátů k těmto cenným papírům; všechny ostatní cenné papíry, se kterými je spojeno právo nabývat nebo prodávat takové převoditelné cenné papíry nebo ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích, jež se určuje odkazem na převoditelné cenné papíry, měny, úrokové sazby nebo výnosy, komodity či jiné indexy či míry.
 • Kvalifikovaná účast: přímá nebo nepřímá účast v investičním podniku představující nejméně 10 % základního kapitálu podniku nebo hlasovacích práv nebo umožňující uplatňovat podstatný vliv na řízení investičního podniku, v němž má daná osoba účast.
 • Obchodování na vlastní účet: obchodování za použití vlastního kapitálu podniku, které vede k uzavření transakcí ohledně jednoho nebo více finančních nástrojů.
 • MTF neboli mnohostranný systém obchodování: mnohostranný systém, který provozuje investiční podnik nebo organizátor trhu a který sdružuje početné zájmy třetích osob na nákupu či prodeji finančních nástrojů – uvnitř systému a v souladu s pevně stanovenými pravidly – způsobem, který vede k uzavření smlouvy.

ODKAZY

Akt Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník

Směrnice 2004/39/ES

30. 4. 2004

31. 1. 2007

Úř. věst. L 145 ze dne 30. 4. 2004

Pozměňovací akty Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník

Směrnice 2006/31/ES

28. 4. 2006

31. 1. 2007

Úř. věst. L 114 ze dne 27. 4. 2006

Směrnice 2007/44/ES

21. 9. 2007

20. 3. 2009

Úř. věst. L 247 ze dne 21. 9. 2007

Směrnice 2008/10/ES

20. 3. 2008

Úř. věst. L 76 ze dne 19. 3. 2008

Směrnice 2010/78/EU

4. 1. 2011

31. 12. 2011

Úř. věst. L 331 ze dne 15. 12. 2010

Postupné změny a opravy nařízení 2004/39/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2004/39/ES a 2009/…/ES (KOM(2009) 207 v konečném znění – nebyl zveřejněn v Úředním věstníku)
Cílem tohoto návrhu je zavést normy regulace a dohledu nad zajišťovacími fondy, soukromými kapitálovými fondy a dalšími systémově důležitými aktéry na trhu. Tento návrh reaguje na potřebu posílit regulaci a dohled nad správci AIF po finančních otřesech v letech 2007–2008.
Vztahuje se na správce AIF spravující portfolia AIF s aktivy ve výši nejméně 100 milionů EUR.
Stanovuje rámec vztahující se na:

 • práva a povinnosti správců AIF;
 • podmínky výkonu činnosti a první povolení ve věci likvidity;
 • zacházení s investory;
 • spolupráci ve věci dohledu, sdílení informací a zprostředkování.

Postup spolurozhodování (2009/0064/COD)

Směrnice Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice (Úř. věst. L 241 ze dne 2.9.2006)
Cílem této směrnice je zavést harmonizovaný rámec organizačních požadavků a provozních podmínek, kterými se musí řídit investiční podniky.

Poslední aktualizace: 06.04.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky