RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Prospekt som ska offentliggöras vid erbjudanden till allmänheten eller upptagande till handel

Detta direktiv syftar till att förbättra kvaliteten på den information som ges till investerarna av de företag som vill uppbringa kapital i Europeiska unionen. Av denna anledning ska harmoniseringen av de bestämmelser som gäller utarbetandet av prospekt och deras innehåll förstärkas. Dessutom införs ett system med ett enda tillstånd för prospekt som kan användas i EU:s alla medlemsländer ("europapass för emittenter").

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Syftet med direktivet är att harmonisera kraven på upprättande, godkännande och spridning av prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad som är belägen eller bedriver verksamhet inom en medlemsstat.

I direktivet fastställs regler som gör det möjligt för företagen att lättare och billigare uppbringa kapital i hela Europeiska unionen med stöd av det godkännande som getts av den behöriga myndigheten i ett medlemsland ("den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten"). Det förstärker även skyddet för investerarna genom att säkerställa att alla prospekt, var de än emitterats i Europeiska unionen, ger dem den klara och fullständiga information som krävs för att kunna fatta beslut.

Skyldighet att offentliggöra prospekt

Medlemsstaterna tillåter ingen försäljning av värdepapper på sitt territorium om inte ett prospekt dessförinnan offentliggjorts, utom vid försäljning av värdepapper som:

 • endast riktar sig till kvalificerade investerare;
 • riktar sig till mindre än 150 fysiska eller juridiska personer som inte är kvalificerade investerare; och/eller
 • riktar sig till investerare som förvärvar värdepapper för totalt minst 100 000 euro per investerare för varje separat erbjudande; och/eller;
 • har ett nominellt värde på minst 100 000 euro; och /eller
 • vars totala vederlag i EU, under en tolvmånadersperiod, uppgår till mindre än 100 000 euro.

Detta dokument föreskriver sålunda undantag. Dessa styrs av standarder som fastställs av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, och antas av Europeiska kommissionen.

Prospektets egenskaper

Prospektet är ett offentligt dokument med finansiell information som rör emittenten och värdepapper som skall erbjudas allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad. Det ska innehålla en sammanfattning av uppgifterna om de berörda värdepappren i syfte att vägleda investerarna. Prospektet är i princip inte obligatoriskt när det rör upptagande till handel på en reglerad marknad av värdepapper, andra än aktierelaterade, som har ett nominellt värde om minst 100 000 euro.

Uppgifter som skall finnas med

Information som ska finnas med i prospektet rör särskilt:

 • värdepappren (aktierelaterade eller andra);
 • de olika kategorierna och arterna av erbjudanden och upptagande till handel på en reglerad marknad av icke-aktierelaterade värdepapper;
 • emittentens verksamhet och storlek;
 • om emittenten är offentlig.

Vissa uppgifter kan utelämnas om de strider mot allmänhetens intresse, eller skulle kunna medföra allvarlig skada för emittenten eller om de är av mindre vikt. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten deltar i utarbetandet av standarder för denna typ av uppgifter.

Ett prospekt är giltigt i 12 månader, förutsatt att det kompletteras och uppdateras med nödvändiga uppgifter.

Godkännande av prospekt

Inget prospekt får offentliggöras innan det har godkänts av hemmedlemsstatens behöriga myndighet. Den behöriga myndigheten ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten samtidigt som emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om värdepapprens upptagande till handel på en reglerad marknad, allt efter omständigheterna, om sitt beslut om godkännandet av prospektet. Denna underrättelse ska komma inom tio arbetsdagar från och med inlämnandet av utkastet till prospekt (tjugo arbetsdagar om det offentliga anbudet avser värdepapper som emitterats av en emittent vars värdepapper aldrig tidigare har tagits upp till handel på en reglerad marknad och som aldrig tidigare har erbjudit värdepapper till allmänheten).

Offentliggörande av prospekt

Så snart prospektet är godkänt, ska det registreras hos den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten och göras tillgängligt för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Det publiceras sedan på något av följande sätt:

 • i en dagstidning med rikstäckande eller omfattande spridning;
 • i tryckt form;
 • på emittentens webbplats;
 • på webbplatsen för den reglerade marknaden;
 • på webbplatsen för hemmedlemsstatens behöriga myndighet.

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten publicerar en förteckning över godkända prospekt på sin webbplats.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2003/71/EG

31.12.2003

1.7.2005

EUT L 345, 31.12.2003

Ändringsrättsakt(erDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2010/73/EG

31.12.2010

1.7.2012

EUT L327, 11.12.2010

Direktiv 2010/78/EG

4.1.2011

31.12.2011

EUT L 331, 15.12.2010

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 1569/2007 av den 21 december 2007 om införande av en mekanism för fastställande av likvärdighet för redovisningsstandarder som tillämpas av tredjelandsemittenter av värdepapper enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG och 2004/109/EG [EUT L 340, 22.12.2007].
Denna förordning innehåller de förhållanden under vilka redovisningsstandarder som gäller i ett tredjeland anses vara likvärdiga med de "internationella redovisningsstandarder" eller "IFRS-standarder", som är de internationella redovisningsstandarder som antagits av EU. De redovisningsstandarder som antas i ett tredjeland anses likvärdiga med de internationella standarderna om investerarna kan bedöma bland annat emittentens tillgångar, skulder och resultat som motsvarar en bedömning gjord av de finansiella rapporter som upprättats enligt IFRS-standarder. Beslutet om avgörande av likvärdighet tas på kommissionens initiativ, på begäran från den behöriga myndigheten i en medlemsstat eller på begäran av en myndighet som är ansvarig för redovisningsstandarder eller marknadsövervakning i ett tredjeland. Beslutet om likvärdighet offentliggörs.

Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, dessas format, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och annonsering [EUT L 149 av den 30 april 2004].
Denna förordning innehåller tillämpningsbestämmelser för direktiv 2003/71/EG, som gäller såväl prospektets struktur som de dokument med föreskriven information som det består av. I den redovisas särskilt kraven på den information som prospekt och grundprospekt ska innehålla och som återfinns i mallen, dvs. den grundläggande förteckningen över minimikraven på information, och i modulen för kompletterande upplysningar.

Senast ändrat den 15.03.2011

Se även

 • Generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster, Värdepapper, direktivet om prospekt (DE) (EN) (FR)
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början