RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice sau pentru admiterea la tranzacţionare

Prezenta directivă are ca obiectiv îmbunătăţirea calităţii informaţiilor furnizate investitorilor de către societăţile care doresc să mobilizeze capitaluri în Uniunea Europeană (UE). În acest sens, se întăreşte armonizarea dispoziţiilor legate de pregătirea şi conţinutul prospectului. De asemenea, se instituie un sistem unic de autorizare pentru prospecte utilizabil în toate statele membre ale UE („paşaportul unic pentru emitenţi”).

ACT

Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacţionare şi de modificare a Directivei 2001/34/CE [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Această directivă are ca obiect armonizarea prevederilor privind întocmirea, aprobarea şi difuzarea prospectului care urmează să fie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea acestor valori mobiliare la tranzacţionarea pe piaţa reglementată situată sau care operează pe teritoriul unui stat membru.

Acest text prevede norme care permit societăţilor să mobilizeze capitaluri, mai simplu şi mai ieftin, în întreaga Uniune Europeană (UE), pe baza unei aprobări din partea autorităţii de reglementare dintr-un singur stat membru („autoritate competentă a statului membru de origine”). Acesta întăreşte protecţia oferită investitorilor garantând că toate prospectele, emise pe teritoriul UE, le furnizează informaţii clare şi complete de care au nevoie pentru a lua decizii.

Obligativitatea publicării unui prospect

Statele membre nu autorizează nicio ofertă publică de valori mobiliare pe teritoriul lor fără publicarea prealabilă a unui prospect, cu excepţia cazurilor în care oferta de valori mobiliare:

 • este adresată numai investitorilor calificaţi; şi/sau
 • este adresată la cel puţin 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitorii calificaţi; şi/sau
 • este adresată investitorilor care achiziţionează aceste valori pentru un preţ total de cel puţin 100 000 EUR pe investitor şi pe ofertă distinctă; şi/sau
 • are o valoare nominală de cel puţin 100 000 EUR; şi/sau
 • are o valoare totală, în UE, pe o perioadă de douăsprezece luni, mai mică de 100 000 EUR.

Prezenta directivă prevede şi derogări. Acestea sunt reglementate prin norme tehnice elaborate de Autoritatea Europeană a Valorilor Mobiliare (AEVM) şi adoptate de Comisia Europeană.

Caracteristici ale prospectului

Prospectul este un document de publicitate care conţine informaţii financiare referitoare la emitent şi la valorile mobiliare care trebuie oferite public sau admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. Acesta trebuie să cuprindă un rezumat care să indice informaţiile referitoare la valorile mobiliare în cauză, pentru a-i îndruma pe investitori. Cu toate acestea, acest rezumat nu este un principiu obligatoriu în cazul în care prospectul se raportează la admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată de valori mobiliare, altele decât cele de capital cu o valoare nominală de cel puţin 100 000 EUR.

Informaţii care trebuie incluse

Informaţiile care trebuie incluse în prospect privesc în principal:

 • valorile mobiliare (titluri de capital sau altele);
 • diferitele tipuri şi diferitele caracteristici de oferte şi de admiteri la tranzacţionare pe o piaţă reglementată de titluri, altele decât cele de capital;
 • activităţile şi dimensiunea emitentului;
 • statutul public al emitentului.

Anumite informaţii pot fi omise dacă divulgarea acestora ar fi contrară interesului public sau dacă ar aduce un prejudiciu grav emitentului sau dacă aceste informaţii sunt de o importanţă minoră. AEVM participă la elaborarea normelor privind omiterea acestui tip de informaţii.

Valabilitatea unui prospect este de 12 luni, atât timp cât se actualizează şi se completează cu elementele impuse.

Aprobarea prospectului

Niciun prospect nu poate fi publicat înainte de a fi aprobat de către autoritatea competentă din statul membru de origine. Această autoritate competentă face cunoscută AEVM şi, totodată, emitentului, ofertantului sau persoanei care solicită admiterea la tranzacţionare a valorilor mobiliare pe o piaţă reglementată, decizia sa cu privire la aprobarea prospectului. Această notificare trebuie efectuată în termen de zece zile lucrătoare de la prezentarea proiectului de prospect (douăzeci de zile lucrătoare dacă oferta publică implică valori mobiliare emise de un emitent care nu are încă valori mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi care nu are încă oferte publice de valori mobiliare).

Publicarea prospectului

Imediat ce prospectul este aprobat, acesta se depune la autoritatea competentă a statului membru de origine şi se pune la dispoziţia AEVM. De asemenea, acesta se poate publica utilizând una dintre următoarele modalităţi:

 • într-un ziar cu difuzare naţională sau cu o largă difuzare;
 • sub o formă imprimată;
 • pe site-ul web al emitentului;
 • pe site-ul web al pieţei reglementate;
 • pe site-ul web al autorităţii competente a statului membru de origine.

AEVM publică pe site-ul său web lista prospectelor aprobate.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Directiva 2003/71/CE

31.12.2003

1.7.2005

JO L 345 din 31.12.2003

Act(e) de modificareIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Directiva 2010/73/CE

31.12.2010

1.7.2012

JO L 327 din 11.12.2010

Directiva 2010/78/CE

4.1.2011

31.12.2011

JO L 331 din 15.12.2010

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 1569/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de instituire a unui mecanism pentru determinarea echivalenţei standardelor de contabilitate aplicate de emitenţi de valori mobiliare din ţări terţe, în conformitate cu Directivele 2003/71/CE şi 2004/109/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului [Jurnalul Oficial L 340 din 22.12.2007].
Prezentul regulament stabileşte condiţiile în care standardele de contabilitate în vigoare într-o ţară terţă sunt considerate echivalente cu „Standardele internaţionale de raportare financiară” sau „IFRS”, care sunt standardele internaţionale de contabilitate adoptate de UE. Standardele de contabilitate admise în ţările terţe sunt considerate echivalente cu standardele internaţionale dacă investitorii pot evalua, între altele, patrimoniul, situaţia financiară, rezultatele emitentului, în acelaşi fel ca şi declaraţiile financiare întocmite în conformitate cu IFRS. Decizia privind stabilirea acestei echivalenţe se ia la iniţiativa Comisiei, la cererea autorităţii competente a unui stat membru sau la cererea unei autorităţi responsabile de standardele de contabilitate sau de supravegherea pieţelor unei ţări terţe. Decizia de determinare a echivalenţei se face publică.

Regulamentul (CE) nr. 809/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte informaţiile conţinute în prospecte, structura prospectelor, includerea de informaţii prin trimiteri, publicarea prospectelor şi difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar [Jurnalul Oficial L 149 din 30.4.2004].
Prezentul regulament precizează modalităţile de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE privind structura prospectelor şi documentele referitoare la informaţiile care trebuie incluse în acestea. Acesta detaliază, în special, informaţiile obligatorii care trebuie să apară în prospect şi în prospectul de bază şi care sunt incluse în schemă, şi anume lista de bază a informaţiilor minime necesare, şi în modulul privind informaţiile suplimentare.

Ultima actualizare: 15.03.2011

Consultaţi şi

 • Direcţia Generală Piaţa Internă şi Servicii, Valori mobiliare, Directiva privind prospectele (DE) (EN) (FR)
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii