RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Prospekt emisyjny publikowany w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych

Niniejsza dyrektywa ma na celu poprawę jakości informacji przekazywanych inwestorom przez spółki pragnące zgromadzić kapitał w Unii Europejskiej (UE). W tym celu wzmocniono proces harmonizacji przepisów związanych z przygotowywaniem i treścią prospektu. Wprowadzono także system pojedynczych zezwoleń dla prospektów wykorzystywanych we wszystkich państwach UE („pojedyncze zezwolenie dla emitentów”).

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/71/WE z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Celem niniejszej dyrektywy jest harmonizacja wymagań dotyczących sporządzania, zatwierdzania i rozpowszechniania prospektów emisyjnych, które mają być publikowane w związku z publiczną ofertą sprzedaży papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na regulowanym rynku mającym siedzibę lub działającym w państwie członkowskim.

Tekst ten określa zasady umożliwiające spółkom gromadzenie – w łatwiejszy sposób i przy mniejszych kosztach – kapitału na terenie całej Unii Europejskiej (UE) na podstawie gwarancji udzielonej przez organ regulacyjny jednego państwa członkowskiego („właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego”). Wzmacnia również ochronę inwestorów, zapewniając, że wszystkie prospekty, niezależnie od miejsca emisji w UE, dostarczają im jasnych i kompletnych informacji, niezbędnych do podejmowania decyzji.

Obowiązek publikacji prospektu emisyjnego

Państwa członkowskie nie dopuszczą do żadnej publicznej oferty papierów wartościowych na swoim terytorium bez wcześniejszej publikacji prospektu emisyjnego, z wyjątkiem sytuacji, gdy oferta papierów wartościowych:

 • jest skierowana jedynie do inwestorów kwalifikowanych i/lub
 • jest skierowana do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani, i/lub
 • jest skierowana do inwestorów, którzy nabywają owe papiery wartościowe za całkowitą kwotę równą co najmniej 100 tys. EUR na inwestora dla każdej osobnej oferty, i/lub
 • posiada wartość nominalną równą co najmniej 100 tys. EUR, i/lub
 • posiada całkowitą wartość w UE mniejszą niż 100 tys. EUR, przy czym ograniczenie oblicza się za okres 12 miesięcy.

Niniejsza dyrektywa określa również wyłączenia. Regulowane są one normami technicznymi opracowanymi przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i przyjętymi przez Komisję Europejską.

Cechy charakterystyczne prospektu emisyjnego

Prospekt emisyjny to dokument ujawniający informacje finansowe, dotyczący emitenta i papierów wartościowych objętych publiczną ofertą lub papierów wartościowych, które mają być dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Musi zawierać podsumowanie informacji dotyczących papierów wartościowych, których dotyczy, i służyć inwestorom za przewodnik. Jednak w przypadku gdy prospekt emisyjny odnosi się do dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym niekapitałowych papierów wartościowych o nominałach co najmniej 100 tys. EUR, nie ma obowiązku sporządzenia podsumowania.

Zamieszczane informacje

Informacje, które muszą być zawarte w prospekcie emisyjnym, dotyczą w szczególności:

 • papierów wartościowych (kapitałowych i niekapitałowych),
 • różnych typów i właściwości ofert i dopuszczania do obrotu na rynku regulowanym niekapitałowych papierów wartościowych,
 • działalności i wielkości emitenta,
 • publicznego charakteru emitenta.

Niektóre informacje nie muszą być ujawniane, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z interesem publicznym lub poważnie szkodliwe dla emitenta, lub informacje takie mają niewielkie znaczenie. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych uczestniczy w wypracowywaniu norm dotyczących pomijania tego rodzaju informacji.

Ważność prospektu wynosi 12 miesięcy, pod warunkiem, że prospekt emisyjny został zaktualizowany i uzupełniony o wymagane elementy.

Zatwierdzanie prospektu emisyjnego

Żaden prospekt emisyjny nie może zostać opublikowany, dopóki nie zostanie zatwierdzony przez właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego. Ten właściwy organ zawiadamia Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, a jednocześnie odpowiednio emitenta, oferującego lub osobę wnioskującą o dopuszczenie do obrotu papierów wartościowych na rynku regulowanym o swojej decyzji dotyczącej zatwierdzenia prospektu emisyjnego. Zawiadomienie powinno nastąpić w terminie 10 dni roboczych od przekazania projektu prospektu emisyjnego (20 dni roboczych, jeżeli oferta publiczna obejmuje papiery wartościowe wyemitowane przez emitenta, którego żadne papiery wartościowe nie były jeszcze dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i który wcześniej nie oferował publicznie papierów wartościowych).

Publikacja prospektu emisyjnego

Po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego jest on przekazywany właściwemu organowi rodzimego państwa członkowskiego oraz udostępniany w Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Oprócz tego jest podawany do publicznej wiadomości w jeden z następujących sposobów:

 • przez zamieszczenie w co najmniej jednej gazecie dostępnej szeroko lub o powszechnym zasięgu,
 • w formie drukowanej,
 • na stronie internetowej emitenta,
 • na stronie internetowej rynku regulowanego,
 • na stronie internetowej właściwego organu rodzimego państwa członkowskiego.

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych publikuje na swojej stronie internetowej listę zatwierdzonych prospektów emisyjnych.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Dyrektywa 2003/71/WE

31.12.2003

1.7.2005

Dz.U. L 345 z 31.12.2003

Akt(-y) zmieniający(-e)Wejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Dyrektywa 2010/73/UE

31.12.2010

1.7.2012

Dz.U. L 327 z 11.12.2010

Dyrektywa 2010/78/UE

4.1.2011

31.12.2011

Dz.U. L 331 z 15.12.2010

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1569/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z dyrektywami 2003/71/WE i 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady mechanizm ustalenia równoważności standardów rachunkowości stosowanych przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich [Dz.U. L 340 z 22.12.2007].
Niniejsze rozporządzenie określa warunki, zgodnie z którymi zasady rachunkowości obowiązujące w kraju trzecim mogą zostać uznane za równoważne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (zwanymi dalej MSSF), które stanowią międzynarodowe standardy rachunkowości przyjęte przez UE. Ogólnie przyjęte zasady rachunkowości kraju trzeciego mogą zostać uznane za równoważne z zasadami międzynarodowymi, jeśli sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości danego kraju trzeciego umożliwiają inwestorom dokonywanie podobnej oceny aktywów i pasywów, sytuacji finansowej, zysków i strat oraz perspektyw emitenta, jak w przypadku sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF. Decyzja w sprawie ustalania równoważności może zostać podjęta z inicjatywy Komisji, na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego lub na wniosek organu odpowiedzialnego za standardy rachunkowości lub nadzór rynku w kraju trzecim. Decyzję o ustaleniu równoważności podaje się do publicznej wiadomości.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam [Dz.U. L 149 z 30.4.2004].
Niniejsze rozporządzenie określa sposoby wykonywania dyrektywy 2003/71/WE w zakresie formy prospektu emisyjnego oraz dokumentów dotyczących wymaganych informacji, które należy w nim uwzględnić. W rozporządzeniu wyszczególniono zwłaszcza wymogi informacyjne, które należy uwzględnić w prospekcie emisyjnym lub prospekcie emisyjnym podstawowym, zawarte w schemacie, tj. liście minimalnych wymogów informacyjnych, oraz w module dotyczącym dodatkowych wymogów informacyjnych.

Ostatnia aktualizacja: 15.03.2011

Zobacz także

 • Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, papiery wartościowe, Dyrektwa w sprawie prospektu emisyjnego (DE) (EN) (FR)
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony