RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A nyilvános kibocsátáskor vagy piaci bevezetéskor közzéteendő tájékoztató

Ezen irányelv célja, hogy javítsa az Európai Unióban tőkeszerzést folytatni kívánó társaságok által a befektetőknek nyújtott tájékoztatás minőségét. E célból fokozottabban összehangolja a tájékoztató elkészítésére és tartalmára vonatkozó rendelkezéseket. Ezenfelül bevezeti a tájékoztatókra vonatkozó, valamennyi európai uniós tagállamban használható egységes engedélyezési rendszert (a továbbiakban: egységes kibocsátói engedély).

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/71/EK irányelve (2003. november 4.) az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról [Hivatalos Lap L 345., 2003.12.31.] [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ezen irányelv célja, hogy összehangolja a valamely tagállamban található vagy működő szabályozott piacon értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy bevezetésekor közzéteendő tájékoztató készítésére, jóváhagyására és terjesztésére vonatkozó előírásokat.

A szöveg olyan szabályokat irányoz elő, amelyek lehetővé teszik a társaságok számára, hogy – a valamely tagállam szabályozó hatósága (a továbbiakban: a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága) által kiadott jóváhagyás alapján – az Európai Unió egész területén egyszerűbben és alacsonyabb költséggel szerezzenek tőkét. Elősegíti a befektetők védelmét azáltal, hogy biztosítja: az Unión belüli közzététel helyétől függetlenül valamennyi tájékoztató egyértelmű és teljes körű tájékoztatást nyújt számukra döntéseik meghozatalához.

A tájékoztató közzétételére vonatkozó kötelezettség

A tagállamok tájékoztató előzetes közzététele hiányában nem engedélyezik a területükön az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételt, kivéve, ha az értékpapír-kibocsátás:

 • a kizárólag képesített befektetőknek szól; és/vagy
 • a képesített befektetőkön kívül százötvennél kevesebb természetes vagy jogi személy befektetőnek szól; és/vagy
 • olyan befektetőknek szól, akik befektetőnként és kibocsátásonként legalább 100 000 EUR összes ellenérték fejében szereznek értékpapírokat; és/vagy
 • egységenkénti címletértéke legalább 100 000 EUR; és/vagy
 • összes ellenértéke 12 hónapos időtartam alatt 100 000 EUR alatt van.

Az irányelv mentességekről is rendelkezik. Ezeket az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (EÉPH) által kidolgozott technikai előírások szabályozzák, és azokat az Európai Bizottság fogadja el.

A tájékoztató jellemzői

A tájékoztató olyan nyilvános dokumentum, amely a kibocsátóra, valamint a nyilvánosságnak felajánlott vagy a szabályozott piacra bevezetendő értékpapírokra vonatkozó pénzügyi információkat tartalmaz. A tájékoztatónak egy összefoglalót is tartalmaznia kell az érintett értékpapírokról, hogy iránymutatást nyújtson a befektetők számára. Ezzel szemben az összefoglalót elvben nem kell elkészíteni, ha a tájékoztató legalább 100 000 EUR címletű, nem részvényjellegű értékpapírok szabályozott piacra történő bevezetésére vonatkozik.

A tájékoztatóban feltüntetendő információk

A tájékoztatóban többek között az alábbiakra vonatkozó információknak kell szerepelniük:

 • az értékpapírok (részvények és egyéb);
 • a nem részvényjellegű értékpapírok kibocsátásának, illetve szabályozott piacra történő bevezetésének különféle fajtái és jellemzői;
 • a kibocsátó tevékenységei és mérete;
 • a kibocsátó közjogi jellege.

Egyes információk kihagyhatók, amennyiben azok a közérdekkel ellentétesek, feltehetően súlyos hátrányt jelentenek a kibocsátóra, vagy csekély jelentőségűek. Az EÉPH részt vesz az ilyen típusú információk kihagyására vonatkozó előírások kidolgozásában.

A tájékoztató 12 hónapig érvényes, feltéve, hogy aktualizálják és az előírt jegyzékkel kiegészítik.

A tájékoztató jóváhagyása

A tájékoztatót addig nem lehet közzétenni, amíg azt a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága jóvá nem hagyta. Ez az illetékes hatóság értesíti a kibocsátót, az ajánlattevőt vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személyt, illetve az EÉPH-t a tájékoztató jóváhagyására vonatkozó határozatáról. Az értesítést a tájékoztató tervezetének benyújtásától számított tíz munkanapon belül kell megtenni (húsz munkanapon belül, ha a nyilvános kibocsátás olyan kibocsátó által kibocsátott értékpapírokat érint, amelynek még egyetlen értékpapírját sem vezették be szabályozott piacra, és amely nyilvánosan még nem bocsátott ki értékpapírokat).

A tájékoztató közzététele

A tájékoztató jóváhagyását követően azt a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságánál helyezik el, és hozzáférhetővé teszik az EÉPH számára. Közzététele az alábbi módok valamelyikén történik:

 • egy nemzeti vagy valamennyi tagállamban terjesztett újságban;
 • nyomtatott formában;
 • a kibocsátó weblapján;
 • a szabályozott piac weblapján;
 • a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának weblapján.

Az EÉPH saját weboldalán nyilvánosságra hozza a jóváhagyott tájékoztatók listáját.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2003.12.31.

2005.7.1.

HL L 345., 2003.12.31.

Módosító jogszabály(ok)HatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

2010/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2010.12.31.

2012.7.1.

HL L 327., 2010.12.11.

2010/78/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv

2011.1.4.

2011.12.31.

HL L 331., 2010.12.15.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 1569/2007/EK rendelete (2007. december 21.) a harmadik országbeli értékpapír-kibocsátók által alkalmazott számviteli standardok egyenértékűségének megállapítására szolgáló eljárásnak a 2003/71/EK és a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti létrehozásáról [Hivatalos Lap L 340., 2007.12.22.].
E rendelet megállapítja azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén egy harmadik ország általánosan elfogadott számviteli standardjait az Európai Unió által elfogadott nemzetközi beszámolókészítési standardokkal (IFRS) egyenértékűnek lehet tekinteni. Egy harmadik ország elfogadott számviteli standardjai a nemzetközi beszámolókészítési standardokkal egyenértékűnek tekinthetők, ha a befektetők többek között a kibocsátók eszközeit és forrásait, pénzügyi helyzetét valamint nyereségét és veszteségét hasonlóan értékelni tudják, mint az IFRS-nek megfelelően elkészített pénzügyi kimutatások esetében. Az egyenértékűség megállapításáról szóló határozatot a Bizottság saját kezdeményezésére, vagy egy tagállam illetékes hatósága, vagy egy harmadik országbeli, a számviteli standardokért, illetve a piacfelügyeletért felelős hatóság kérelmére hozhatja meg. Az egyenértékűség megállapításáról szóló határozatot közzéteszik.

A Bizottság 809/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról [Hivatalos Lap L 149., 2004.4.30.].
Ez a rendelet a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatók formátuma és a tájékoztatókban feltüntetendő információkkal kapcsolatos dokumentumok tekintetében történő végrehajtásának részletes szabályait állapítja meg. Ismerteti különösen a tájékoztatóban és az alaptájékoztatóban feltüntetendő, illetve a sémában, azaz a minimális információk alapvető jegyzékében, valamint a kiegészítő információkkal kapcsolatos modulban szereplő információkra vonatkozóan előírt követelményeket.

Utolsó frissítés: 15.03.2011

Lásd még

 • Belső Piaci Főigazgatóság, értékpapírok, tájékoztatókról szóló irányelv (DE) (EN) (FR)
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére