RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Esite, joka julkaistaan, kun arvopapereita tarjotaan yleisölle tai otetaan kaupankäynnin kohteeksi

Direktiivin tavoitteena on parantaa niiden tietojen laatua, joita Euroopan unionissa (EU) pääomaa hankkivat yritykset tarjoavat sijoittajille. Tätä varten vahvistetaan esitteen valmisteluun ja sisältöön liittyvien säännösten yhdenmukaistamista. Lisäksi otetaan käyttöön yhden hyväksynnän järjestelmä (ns. passijärjestelmä), jonka perusteella samaa esitettä voidaan käyttää koko EU:ssa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/71/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Jotta yleisölle voidaan tarjota arvopapereita tai arvopapereilla voidaan käydä kauppaa jäsenvaltiossa sijaitsevilla tai toimivilla säännellyillä markkinoilla, on julkaistava arvopaperiesite. Direktiivin tarkoituksena on yhdenmukaistaa tämän esitteen laatimista, hyväksymistä ja levittämistä koskevat vaatimukset.

Direktiivissä annetaan säännökset, joiden avulla yritykset voivat hankkia pääomaa edullisemmin ja helpommin kaikkialla Euroopan unionissa yhden jäsenvaltion valvontaviranomaisen ("kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen") antamalla luvalla. Direktiivissä vahvistetaan sijoittajansuojaa ja varmistetaan, että missä tahansa EU:ssa julkaistut esitteet tarjoavat selkeät ja kattavat tiedot, joita sijoittajat tarvitsevat päätöstensä tekemiseen.

Esitteen julkistamisvelvollisuus

Jäsenvaltiot eivät saa sallia, että yleisölle tarjotaan niiden alueella arvopapereita ennen kuin arvopapereista julkistetaan esite, lukuun ottamatta seuraavantyyppisiä tarjouksia

 • arvopapereiden tarjoaminen yksinomaan kokeneille sijoittajille ja/tai
 • arvopapereiden tarjoaminen luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, jotka eivät ole kokeneita sijoittajia ja joiden määrä on alle 150 ja/tai
 • arvopapereiden tarjoaminen sijoittajille, jotka hankkivat niitä yhteensä vähintään 100 000 euron arvosta sijoittajaa kohti kunkin erillisen tarjouksen osalta ja/tai
 • sellaisten arvopapereiden tarjoaminen, joiden yksikkökohtainen nimellisarvo on vähintään 100 000 euroa ja/tai
 • sellaisten arvopapereiden tarjoaminen, joiden yhteenlaskettu vasta-arvo on alle 100 000 euroa, kun se lasketaan 12 kuukauden jaksolta.

Direktiivissä säädetään siis poikkeuksista, joita säännellään Euroopan arvopaperiviranomaisen (EAV) laatimilla ja Euroopan komission hyväksymillä teknisillä standardeilla.

Esitteen ominaispiirteet

Esite sisältää taloudellista tietoa liikkeeseenlaskijasta sekä arvopapereista, joita tarjotaan yleisölle tai jotka on tarkoitus ottaa kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla. Sen on sisällettävä kyseisiä arvopapereita koskevien tietojen tiivistelmä sijoittajien opastamiseksi. Tiivistelmää ei periaatteessa kuitenkaan tarvitse laatia, kun esite liittyy sellaisten muiden kuin oman pääoman ehtoisten, nimellisarvoltaan vähintään 100 000 euron suuruisten arvopapereiden kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen säännellyillä markkinoilla.

Esitteeseen sisällytettävät tiedot

Esitteeseen on sisällytettävä erityisesti tiedot, jotka koskevat

 • (oman pääoman ehtoisia ja muita kuin oman pääoman ehtoisia) arvopapereita
 • muiden kuin oman pääoman ehtoisten arvopapereiden yleisölle tarjoamisen ja kaupankäynnin kohteeksi ottamisen eri tyyppejä ja niihin liittyviä ominaispiirteitä
 • liikkeeseenlaskijan toimialaa ja kokoa
 • liikkeeseenlaskijan julkista luonnetta.

Joitakin tietoja ei tarvitse julkistaa, jos se olisi yleisen edun vastaista tai aiheuttaisi vakavaa haittaa liikkeeseenlaskijalle tai tiedoilla on vain vähäinen merkitys. EAV osallistuu tämän tyyppisten tietojen julkistamatta jättämistä koskevien standardien laatimiseen.

Esite on voimassa kaksitoista kuukautta edellyttäen, että se on ajantasaistettu ja siihen on liitetty vaadittavat täydennykset.

Esitteen hyväksyminen

Esitettä ei saa julkistaa, ennen kuin kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt sen. Tämän toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava samanaikaisesti EAV:lle liikkeeseenlaskijalle, tarjoajalle tai sille, joka hakee arvopaperin ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, esitteen hyväksymistä koskevasta päätöksestään. Tämä ilmoitus on annettava 10 työpäivän kuluessa esitteen luonnoksen jättämisestä (20 työpäivän kuluessa, jos yleisölle suunnattu anti käsittää sellaisen liikkeeseenlaskijan arvopapereita, jonka arvopapereita ei ole aiemmin otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla ja joka ei vielä ole tarjonnut arvopapereita yleisölle).

Esitteen julkistaminen

Kun esite on hyväksytty, se on toimitettava se kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja saatettava EAV:n saataville. Lisäksi se on julkistettava jollakin seuraavista tavoista

 • valtakunnallisessa tai laajalevikkisessä lehdessä
 • painetussa muodossa
 • liikkeeseenlaskijan verkkosivustolla
 • kyseisten säänneltyjen markkinoiden verkkosivustoilla
 • kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen verkkosivustolla.

EAV julkaisee internet-sivustollaan luettelon hyväksytyistä esitteistä.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Direktiivi 2003/71/EY

31.12.2003

1.7.2005

EUVL L 345, 31.12.2003

MuutossäädöksetVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Direktiivi 2010/73/EU

31.12.2010

1.7.2012

EUVL L 327, 11.12.2010

Direktiivi 2010/78/EU

4.1.2011

31.12.2011

EUVL L 331, 15.12.2010

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 1569/2007, annettu 21 päivänä joulukuuta 2007, menetelmästä kolmansien maiden arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden soveltamien tilinpäätösstandardien vastaavuuden määrittämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2003/71/EY ja 2004/109/EY nojalla [EUVL L 340, 22.12.2007].
Asetuksessa vahvistetaan edellytykset, joiden mukaisesti kolmansissa maissa voimassa olevia tilinpäätösnormistoja voidaan pitää kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja eli IFRS-standardeja vastaavina. Euroopan unioni on hyväksynyt IFRS-standardit. Kolmansissa maissa käytössä olevia tilinpäätösnormistoja voidaan pitää kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja vastaavina, jos sijoittajat voivat verrata muun muassa liikkeeseenlaskijan varoja ja vastuita, taloudellista asemaa ja tulosta samalla tavalla kuin IFRS-standardien mukaisesti laadituissa tilinpäätöksissä. Päätös vastaavuuden määrittämisestä voidaan tehdä komission aloitteesta, jonkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hakemuksesta tai kolmannen maan tilinpäätösnormistoista tai markkinavalvonnasta vastaavan viranomaisen hakemuksesta. Vastaavuudesta tehtävä päätös on julkinen.

Komission asetus (EY) N:o 809/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta [EUVL L 149, 30.4.2004].
Komission asetuksessa tarkennetaan direktiivin 2003/71/EY soveltamista esitteen rakenteen ja esitteessä vaadittuihin tietoihin liittyvien asiakirjojen suhteen. Asetuksessa esitetään etenkin yksityiskohtaiset vaatimukset tiedoista, jotka esitteessä ja ohjelmaesitteessä on annettava ja jotka sisältyvät vaaditut vähimmäistiedot kattavaan luetteloon ja täydentävät tiedot kattavaan lisätieto-osaan.

Viimeisin päivitys 15.03.2011

Katso myös

 • Sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto. Arvopaperit. Esitteitä koskeva direktiivi (DE) (EN) (FR)
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun