RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή ενόψει της εισαγωγής τους προς διαπραγμάτευση

Η παρούσα οδηγία στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών που παρέχουν στους επενδυτές οι εταιρείες οι οποίες επιθυμούν να αντλήσουν κεφάλαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Για το σκοπό αυτό, ενισχύεται η εναρμόνιση των διατάξεων που συνδέονται με την προετοιμασία και το περιεχόμενο των ενημερωτικών δελτίων. Θεσπίζεται επίσης ένα ενιαίο σύστημα έγκρισης των ενημερωτικών δελτίων το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κράτη της ΕΕ («ενιαίο διαβατήριο για τους εκδότες»).

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ [Βλέπε πράξη (εις) τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Η οδηγία αποσκοπεί στην εναρμόνιση των απαιτήσεων σχετικά με την κατάρτιση, την έγκριση και τη διάδοση του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται σε περίπτωση δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή για την εισαγωγή αυτών των κινητών αξιών για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά εγκατεστημένη ή λειτουργούσα στο έδαφος κράτους μέλους.

Το κείμενο αυτό προβλέπει κανόνες που επιτρέπουν στις εταιρείες να αντλούν, πιο εύκολα και με μικρότερο κόστος, κεφάλαια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), με βάση την έγκριση που θα έχει προηγουμένως χορηγήσει η ρυθμιστική αρχή ενός και μόνο κράτους μέλους («αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής»). Η οδηγία αυτή ενισχύει την προστασία των επενδυτών, διασφαλίζοντας ότι όλα τα ενημερωτικά δελτία, ανεξαρτήτως του τόπου έκδοσής τους στην ΕΕ, τους παρέχουν τις σαφείς και πλήρεις πληροφορίες που έχουν ανάγκη για να λάβουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις.

Υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου

Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν να γίνεται καμία δημόσια προσφορά κινητών αξιών στο έδαφός τους πριν από τη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, εκτός αν μία προσφορά κινητών αξιών:

 • απευθύνεται μόνο σε ειδικούς επενδυτές· και/ή
 • απευθύνεται σε λιγότερα από 150 φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν είναι ειδικοί επενδυτές· και/ή
 • απευθύνεται σε επενδυτές οι οποίοι αποκτούν αυτές τις αξίες, με συνολική ανταλλακτική αξία τουλάχιστον 100 000 ευρώ ανά επενδυτή και ανά επιμέρους προσφορά· και/ή
 • με ονομαστική αξία ανά μονάδα τουλάχιστον 100 000 ευρώ· και/ή
 • με ανταλλακτική αξία εντός της ΕΕ μικρότερη από 100 000 ευρώ, όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα μηνών.

Έτσι, η παρούσα οδηγία προβλέπει εξαιρέσεις. Οι εξαιρέσεις αυτές διέπονται από τεχνικά πρότυπα που έχει καταρτίσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) και τα οποία έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Χαρακτηριστικά του ενημερωτικού δελτίου

Το ενημερωτικό δελτίο είναι ένα έγγραφο δημοσιοποίησης που περιέχει χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τον εκδότη και τις κινητές αξίες που προσφέρονται στο κοινό ή εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά. Οφείλει να περιέχει περίληψη των πληροφοριών σε σχέση με τις εκάστοτε κινητές αξίες, προκειμένου να καθοδηγεί τους επενδυτές. Ωστόσο, η περίληψη αυτή δεν είναι, κατ’ αρχήν, υποχρεωτική, όταν το ενημερωτικό δελτίο αναφέρεται σε εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά μη μετοχικών κινητών αξιών ονομαστικής αξίας τουλάχιστον 100 000 ευρώ.

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται

Οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο αφορούν ιδίως:

 • τις κινητές αξίες (μετοχικές κινητές αξίες ή άλλες)·
 • τα διαφορετικά είδη και τις διαφορετικές πτυχές των προσφορών και εισαγωγών προς διαπραγμάτευση μη μετοχικών κινητών αξιών σε ρυθμιζόμενη αγορά·
 • τις διαφορετικές δραστηριότητες και το μέγεθος του εκδότη·
 • το δημόσιο χαρακτήρα του εκδότη.

Ορισμένες πληροφορίες μπορεί να μη γνωστοποιούνται, εάν είναι αντίθετες προς το δημόσιο συμφέρον ή ικανές να βλάψουν σοβαρά τον εκδότη ή είναι ήσσονος σημασίας. Η ΕΑΚΑΑ συμμετέχει στην κατάρτιση προτύπων σχετικών με την παράλειψη τέτοιου είδους πληροφοριών.

Η διάρκεια ισχύος ενός ενημερωτικού δελτίου είναι 12 μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό ενημερώνεται και συμπληρώνεται με τα απαιτούμενα στοιχεία.

Έγκριση του ενημερωτικού δελτίου

Κανένα ενημερωτικό δελτίο δεν μπορεί να δημοσιεύεται πριν από την έγκρισή του από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής. Η εν λόγω αρμόδια αρχή κοινοποιεί ταυτόχρονα στην ΕΑΚΑΑ και στον εκδότη, στον προσφέροντα ή στο πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή για διαπραγμάτευση των κινητών αξιών σε ρυθμιζόμενη αγορά την απόφασή της σχετικά με την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου. Η κοινοποίηση αυτή πραγματοποιείται εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχεδίου ενημερωτικού δελτίου (εντός είκοσι εργάσιμων ημερών εάν η δημόσια προσφορά αφορά κινητές αξίες εκδιδόμενες από εκδότη που δεν έχει ακόμη εισαγάγει κινητή αξία για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και ο οποίος δεν έχει ακόμη προσφέρει κινητές αξίες στο επενδυτικό κοινό).

Δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου

Αφού εγκριθεί, το ενημερωτικό δελτίο υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και τίθεται στη διάθεση της ΕΑΚΑΑ. Εξάλλου, δημοσιεύεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 • σε εφημερίδα εθνικής ή ευρείας κυκλοφορίας·
 • σε έντυπη μορφή·
 • σε ηλεκτρονική μορφή στο δικτυακό τόπο του εκδότη·
 • σε ηλεκτρονική μορφή στο δικτυακό τόπο της ρυθμιζόμενης αγοράς·
 • σε ηλεκτρονική μορφή στο δικτυακό τόπο της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής.

Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει στο δικτυακό της τόπο τον κατάλογο των εγκεκριμένων ενημερωτικών δελτίων.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΘέση σε ισχύΠροθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2003/71/ΕΚ

31.12.2003

01.07.2005

ΕΕ L 345, 31.12.2003

Πράξη (εις) τροποποίησηςΘέση σε ισχύΠροθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2010/73/ΕΚ

31.12.2010

1.7.2012

ΕΕ L 327, 11.12.2010

Οδηγία 2010/78/EK

4.1.2011

31.12.2011

ΕΕ L 331, 15.12.2010

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1569/2007 της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2007 για την καθιέρωση μηχανισμού για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας των λογιστικών προτύπων που εφαρμόζουν οι εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών βάσει των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [Επίσημη Εφημερίδα L 340 της 22.12.2007].
Ο παρών κανονισμός ορίζει τους όρους υπό τους οποίους οι γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές τρίτης χώρας μπορούν να θεωρούνται ισοδύναμες με τα «διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης» ή «ΔΠΧΠ», τα οποία είναι τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχει εγκρίνει η ΕΕ. Τα αποδεκτά λογιστικά πρότυπα μίας τρίτης χώρας θεωρούνται ισοδύναμα με τα διεθνή πρότυπα εφόσον οι επενδύτες μπορούν να εκτιμούν με τον ίδιο τρόπο όπως οι οικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, μεταξύ άλλων, τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, τη χρηματοοικονομική θέση, τα κέρδη, τις απώλειες ενός εκδότη. Η απόφαση για τον προσδιορισμό αυτής της ισοδυναμίας λαμβάνεται με πρωτοβουλία της Επιτροπής, μετά από αίτηση που έχει υποβληθεί από την αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους ή μετά από αίτηση μιας αρχής αρμόδιας για τα λογιστικά πρότυπα ή για την εποπτεία της αγοράς μιας τρίτης χώρας. Η απόφαση ισοδυναμίας δημοσιοποιείται.

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2004, για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία, τη μορφή των ενημερωτικών δελτίων, την ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής, τη δημοσίευση των ενημερωτικών δελτίων και τη διάδοση των σχετικών διαφημίσεων (κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [Επίσημη Εφημερίδα L 149 της 30.4.2004].
Ο παρών κανονισμός διευκρινίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της οδηγίας 2003/71/EΚ και αναφέρεται τόσο στη μορφή των ενημερωτικών δελτίων όσο και στα έγγραφα σχετικά με τις απαραίτητες πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτά. Αναφέρεται λεπτομερώς ιδίως στις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιληφθούν στο ενημερωτικό δελτίο καθώς και στο πρότυπο ενημερωτικού δελτίου, ήτοι στον κατάλογο ελάχιστων απαιτήσεων πληροφόρησης, καθώς και στον κατάλογο συμπληρωματικών απαιτήσεων πληροφόρησης που δεν προβλέπονται σε πρότυπο ενημερωτικού δελτίου.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15.03.2011

βλέπε και

 • Γενική Διεύθυνση Εσωτερική αγορά και Υπηρεσίες, Κινητές αξίες, Οδηγία για το ενημερωτικό δελτίο (DE) (EN) (FR)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας