RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel

Formålet med direktivet er at forbedre kvaliteten af de oplysninger, som selskaber, der ønsker at tilvejebringe kapital i Den Europæiske Union (EU), afgiver til investorerne. Med henblik herpå forstærkes harmoniseringen af bestemmelserne om prospekternes udarbejdelse og indhold. Der indføres endvidere en ordning med fælles tilladelse til prospekter, som kan anvendes i alle EU-landene ("fælles pas for udstedere").

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Formålet med direktivet er at harmonisere kravene ved udarbejdelse, godkendelse og udsendelse af det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, der er beliggende i eller er aktivt i en medlemsstat.

Denne tekst indeholder regler, som gør det muligt for selskaber at tilvejebringe kapital overalt i Den Europæiske Union (EU)lettere og billigere på grundlag af en tilladelse fra én medlemsstats forskriftsmyndighed ("hjemlandets kompetente myndighed"). Det øger den beskyttelse, der tilbydes investorerne, ved at sikre, at alle prospekter, uanset hvor de udstedes i EU, giver dem de klare og komplette oplysninger, som de har brug for til at træffe deres afgørelser.

Forpligtelse til at offentliggøre et prospekt

Medlemsstaterne giver ikke tilladelse til udbud af værdipapirer til offentligheden inden for deres område, før der er offentliggjort et prospekt. Forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt finder ikke anvendelse på følgende former for udbud

 • udbud af værdipapirer udelukkende til kvalificerede investorer
 • udbud af værdipapirer, der er rettet til færre end 150 fysiske eller juridiske personer pr. medlemsstat, som ikke er kvalificerede investorer
 • udbud af værdipapirer, der er rettet til investorer, som erhverver værdipapirer for i alt mindst 100.000 EUR pr. investor for hvert særskilt udbud
 • udbud af værdipapirer, hvis pålydende pr. enhed beløber sig til mindst 100.000 euro
 • udbud af værdipapirer til en samlet værdi af mindre end 100.000 euro i EU over et tidsrum på 12 måneder.

Direktivet rummer mulighed for visse fritagelser. Disse reguleres via tekniske standarder udarbejdet af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) og vedtaget af Europa-Kommissionen.

Udarbejdelse af prospektet

Prospektet er et offentligt dokument, som skal indeholde samtlige finansielle oplysninger om udstederen og de værdipapirer, der udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked. Det skal indeholde et resumé over oplysningerne vedrørende de pågældende værdipapirer som vejledning for investorerne. Når prospektet vedrører optagelse til handel på et reguleret marked for værdipapirer, der ikke er kapitalandele, og har et pålydende på mindst 100.000 EUR, er der ikke noget krav om tilvejebringelse af et resumé.

Oplysninger, der skal fremgå af prospektet

Prospektet skal navnlig indeholde følgende oplysninger

 • værdipapiret (kapitalandele eller andet)
 • de forskellige former for udbud og optagelser til handel på et reguleret marked af værdipapirer, der ikke er kapitalandele
 • udstederens aktiviteter og størrelse
 • udstederens offentlige status.

Visse oplysninger kan udelades, hvis videregivelsen vil stride mod den offentlige interesse, videregivelsen af disse oplysninger vil tilføje udstederen betydelig skade, eller hvis oplysningerne kun er af ringe betydning. ESMA deltager ved udarbejdelsen af standarderne vedrørende udeladelse af disse typer informationer.

Et prospekt er gyldigt i 12 måneder, såfremt det er ajourført og udarbejdet uden krav om tillæg.

Godkendelse af prospektet

Intet prospekt må offentliggøres, inden det er godkendt af hjemlandets kompetente myndighed. Denne kompetente myndighed meddeler ESMA samtidig med udstederen, udbyderen eller den person, som ønsker værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, sin afgørelse om godkendelsen af prospektet. Meddelelsen skal foreligge senest ti arbejdsdage efter fremlæggelsen af udkastet til prospekt (tyve arbejdsdage, hvis udbuddet i offentligheden vedrører værdipapirer, der er udstedt af en udsteder, som endnu ikke har fået nogen værdipapirer godkendt til optagelse til handel på et reguleret marked, og som endnu ikke har tilbudt offentligheden værdipapirer).

Offentliggørelse af prospektet

Når prospektet er godkendt, indgives det til hjemlandets kompetente myndighed og gøres tilgængeligt for ESMA. Det gøres tilgængeligt for offentligheden efter følgende fremgangsmåde

 • ved indrykning i et eller flere dagblade, der er landsdækkende eller har stor udbredelse
 • i trykt form
 • i elektronisk form på udstederens netsted
 • i elektronisk form på netstedet for det regulerede marked
 • i elektronisk form på hjemlandets kompetente myndigheds netsted.

ESMA offentliggør på sit netsted en liste over godkendte prospekter.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdato - UdløbsdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2003/71/EF

31.12.2003

1.7.2005

EUT L 345, 31.12.2003

Ændringsretsakt(er)IkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i
medlemsstaterne
Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2010/73/EF

31.12.2010

1.7.2012

EUT L 327, 11.12.2010

Direktiv 2010/78/EF

4.1.2011

31.12.2011

EUT L 331, 15.12.2010

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 1569/2007 af 21. december 2007 om indførelse af en mekanisme til konstatering af, om de regnskabsstandarder, som tredjelandsudstedere af værdipapirer anvender, er ækvivalente, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF og 2004/109/EF [Den Europæiske Unions Tidende L 340 af 22.12.2007].
Ved denne forordning fastsættes det, på hvilke betingelser almindeligt anerkendte regnskabsprincipper i et tredjeland kan anses for at være ækvivalente med International Financial Reporting Standards, i det følgende benævnt "IFRS", ligesom der indføres en mekanisme til konstatering af sådan eventuel ækvivalens. Almindeligt anerkendte regnskabsprincipper i et tredjeland kan anses for at være ækvivalente med IFRS, hvis regnskaber udarbejdet efter almindeligt anerkendte regnskabsprincipper i det pågældende tredjeland gør det muligt for investorer at danne sig samme skøn over udsteders aktiver og passiver, finansielle stilling, resultater og udsigter som regnskaber udarbejdet efter IFRS, så investorer sandsynligvis træffer de samme beslutninger om at købe, beholde eller afhænde en udsteders værdipapirer. Afgørelse om, hvorvidt et tredjelands almindeligt anerkendte regnskabsprincipper er ækvivalente, kan træffes på Kommissionens initiativ, efter anmodning fra en medlemsstats kompetente myndighed eller efter anmodning fra en myndighed, der er ansvarlig for regnskabsstandarder eller markedstilsyn i et tredjeland. Når Kommissionen på basis af en anmodning eller på eget initiativ træffer en afgørelse om ækvivalens, skal den offentliggøre afgørelsen.

Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 af 29. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EC for så vidt angår oplysninger i prospekter samt disses format, integration af oplysninger ved henvisning og offentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering [Den Europæiske Unions Tidende L 149 af 30.4.2004].
Denne forordning indeholder gennemførelsesbestemmelserne til direktiv 2003/71/EF med regler vedrørende prospektets format og dokumentation med de oplysninger, som prospektet skal indeholde. Det gælder specielt krav med hensyn til, hvilke oplysninger prospektet og basisprospektet skal bestå af, og som skemaet indeholder, dvs. i basislisten over mindstekravene til oplysninger, samt i modulet vedrørende de yderligere oplysningskrav.

Seneste ajourføring: 15.03.2011

Se endvidere

 • Generaldirektoratet for Det Indre Marked og Tjenesteydelser, Værdipapirer, Prospektdirektivet (DE) (EN) (FR)
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top