RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Prospekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování

Cílem této směrnice je zlepšit kvalitu informací, které investorům poskytují společnosti, jež chtějí zvyšovat kapitál v Evropské unii (EU). Proto dochází k posílení harmonizace ustanovení týkajících se přípravy a obsahu prospektů. Také se zavádí systém jediného schválení prospektů použitelný ve všech státech EU („jediné schválení pro emitenty“).

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Účelem této směrnice je harmonizovat požadavky na sestavování, schvalování a šíření prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu umístěném nebo provozovaném v členském státě.

Tento text stanovuje předpisy umožňující společnostem snadněji a s menšími náklady zvyšovat kapitál v celé Evropské unii (EU) na základě povolení regulačního orgánu jediného členského státu („příslušný orgán domovského členského státu“). Posiluje ochranu investorů, protože jim zaručuje, že prospekt vydaný v EU jim poskytne jasné a úplné informace, které potřebují k rozhodování.

Povinnost zveřejnit prospekt

Členské státy na svém území nepovolí žádnou veřejnou nabídku cenných papírů bez předchozího zveřejnění prospektu, pokud nejde o tyto druhy nabídek:

 • nabídka cenných papírů určená výhradně kvalifikovaným investorům; nebo
 • nabídka cenných papírů určená méně než 150 fyzickým nebo právnickým osobám, jiným než kvalifikovaným investorům; nebo
 • nabídka cenných papírů určená investorům nabývajícím tyto cenné papíry za cenu nejméně 100 000 EUR na jednoho investora, pro každou jednotlivou nabídku; nebo
 • nabídka cenných papírů s jmenovitou hodnotou ve výši nejméně 100 000 EUR; nebo
 • nabídka cenných papírů s celkovou hodnotou protiplnění nižší než 100 000 EUR, a to za období dvanácti měsíců.

Tato směrnice stanovuje i výjimky. Ty jsou regulovány technickými standardy, jak je vypracoval Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) a přijala Evropská komise.

Náležitosti prospektu

Prospekt je veřejný dokument obsahující finanční informace o emitentovi a cenných papírech, které mají být veřejně nabízeny nebo mají být přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Musí obsahovat souhrn informací o dotyčných cenných papírech, které investoři potřebují znát. Tento souhrn však není v zásadě povinný, jestliže se prospekt týká přijetí k obchodování na regulovaném trhu u nekapitálových cenných papírů s jednotkovou jmenovitou hodnotou nejméně 100 000 EUR.

Zahrnuté informace

Do prospektu se zahrnou zejména informace o:

 • cenných papírech (kapitálových nebo jiných);
 • různých druzích a vlastnostech nabídek nekapitálových cenných papírů a jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu;
 • činnostech a velikosti emitenta;
 • veřejnoprávní povaze emitenta.

Některé údaje nemusí být zveřejněny, pokud jsou v rozporu s veřejným zájmem, nebo by mohly vážně poškodit emitenta, nebo pokud mají pouze nepodstatný význam. ESMA se podílí na vypracování standardů týkajících se neuvedení těchto údajů.

Prospekt je platný po dobu 12 měsíců, je-li aktualizován a doplněn požadovanými dodatky.

Schválení prospektu

Žádný prospekt nemůže být zveřejněn, dokud jej neschválí příslušný orgán domovského členského státu. Tento příslušný orgán oznámí ESMA a emitentovi, předkladateli nabídky nebo osobě, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, své rozhodnutí ohledně schválení prospektu. Toto oznámení se provede do deseti pracovních dnů po předložení návrhu prospektu (dvaceti pracovních dnů, pokud se veřejná nabídka týká cenných papírů emitovaných emitentem, který nemá dosud žádné cenné papíry přijaté k obchodování na regulovaném trhu a který dosud veřejně cenné papíry nenabízel).

Zveřejnění prospektu

Jakmile je prospekt schválen, je uložen u příslušného orgánu domovského členského státu a zpřístupněn ESMA. Prospekt je zveřejněný, pokud je zveřejněn buď:

 • v deníku šířeném celostátně nebo na značném území;
 • tištěnou formou;
 • na internetové stránce emitenta;
 • na internetové stránce regulovaného trhu;
 • na internetové stránce příslušného orgánu domovského členského státu.

ESMA na své internetové stránce zveřejňuje seznam schválených prospektů.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Směrnice 2003/71/ES

31. 12. 2003

1.7.2005

Úř. věst. L 345 

ze dne 31. 12. 2003

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Směrnice 2010/73/EU

31. 12. 2010

1. 7. 2012

Úř. věst. L 327 

ze dne 11. 12. 2010

Směrnice 2010/78/EU

4. 1. 2011

31. 12. 2011

Úř. věst. L 331 

ze dne 15. 12. 2010

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (ES) č. 1569/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se zavádí mechanismus pro určení rovnocennosti účetních standardů používaných emitenty cenných papírů ze třetích zemí v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES (Úř. věst. L 340 ze dne 22.12.2007).
Toto nařízení stanoví podmínky, za nichž je možné účetní zásady platné v třetí zemi považovat za rovnocenné s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví („IFRS“), což jsou mezinárodní účetní standardy používané v EU. Uznávané účetní zásady třetí země jsou považovány za rovnocenné mezinárodním standardům, pokud investoři mohou zhodnotit mimo jiné aktiva a pasiva, finanční situaci, zisky a ztráty a finanční výhledy emitenta podobně jako na základě účetní závěrky vypracované podle standardů IFRS. Rozhodnutí o určení této rovnocennosti je učiněno z iniciativy Komise na základě žádosti předložené příslušným orgánem členského státu nebo na žádost orgánu třetí země odpovědného za účetní standardy či tržní dozor. Rozhodnutí o rovnocennosti se zveřejní.

Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů (Úř. věst. L 149 ze dne 30.4.2004).
Toto nařízení stanoví změny v provádění směrnice 2003/71/ES ohledně úpravy prospektu a dokumentů týkajících se údajů, které do něj musí být zahrnuty. Nařízení zejména upřesňuje požadavky na údaje, které tvoří obsah prospektu a základního prospektu a které jsou obsaženy v programu, tedy seznamu požadavků na minimální požadované údaje, a v modulu, který se týká doplňujících informací.

Poslední aktualizace: 15.03.2011

Viz také

 • Generální ředitelství pro vnitřní trh, cenné papíry, Směrnice o prospektu (DE) (EN) (FR)
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky