RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Insynskrav angående upplysningar om emittenter av värdepapper

Detta direktiv ska stärka insynen genom att fastställa klara och regelbundet återkommande informationskrav för emittenter av värdepapper för att säkerställa en hög nivå på skyddet av investerare och effektivitet på marknaderna för värdepapper * som är upptagna till handel på en reglerad marknad.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

De tre villkoren effektivitet, insyn och integration på värdepappersmarknaderna måste vara uppfyllda för att värdepappersmarknaderna ska kunna harmoniseras.

Dessa tre villkor gynnar konkurrensen på marknaderna. De säkerställer också en hög nivå på skyddet för investerarna och förstärker således deras förtroende för marknaden.

Av samma skäl ställer direktivet dessutom krav på klar och tydlig information från:

 • emittenter vars värdepapper tas upp till handel på en reglerad marknad;
 • aktieinnehavare med rösträtt, och på;
 • fysiska eller juridiska personer som innehar rösträtter eller finansiella instrument som har inverkan på rösträtterna.

Däremot avser dessa skyldigheter inte andelar som emitterats av företag för kollektiva investeringar som inte är av sluten typ * eller andelar i sådana företag * som förvärvats eller avyttrats. Dessutom kan medlemsstaterna och deras myndigheter såväl som internationella offentliga organ, Europeiska centralbanken och medlemsstaternas centralbanker omfattas av undantag.

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, som inrättades den 1 januari 2011, spelar en viktig roll i utarbetandet av, till exempel, tekniska standardiseringsprojekt.

Information som ska offentliggöras regelbundet

Den regelbundna informationen avser den finansiella situationen i emittenten av värdepapper och i de företag som denne kontrollerar. Informationen ska också innehålla en översikt över prognoserna på grundval av följande tre dokument:

 • den årliga redovisningen; gör det lättare att jämföra uppgifterna från ett år med ett annat. Emittenten ska offentliggöra den årliga redovisningen senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång;
 • halvårsrapport från emittenten av aktier eller skuldebrev; avser de första sex månaderna i varje räkenskapsår och ska offentliggöras så snart som möjligt, men senast två månader efter periodens utgång;
 • delårsredogörelse; alla emittenter ska offentliggöra en redogörelse under varje räkenskapsår som täcker halvåret närmast före datumet för redogörelsens offentliggörande. Den offentliggörs vanligtvis under en period mellan tio veckor efter början och sex veckor före slutet av det relevanta halvåret. Emittenter som redan offentliggör kvartalsrapporter behöver däremot inte offentliggöra redogörelser.

Den regelbundna informationen ska offentliggöras av emittenten för vilken denne eller dennes administrations-, lednings- eller kontrollorgan påtar sig ansvar. Dessutom ska den årliga redovisningen och halvårsrapporten finnas tillgängliga för allmänheten i minst fem år.

Vissa enheter är undantagna från kravet att tillhandahålla årliga finansiella redovisningar eller halvårsrapporter som:

 • stater, regionala och lokala myndigheter i en stat, internationella offentliga organ i vilka minst en av unionens medlemsstater är medlem, Europeiska centralbanken samt medlemsstaternas nationella centralbanker, oavsett om de emitterar aktier eller andra värdepapper;
 • emittenter av enbart skuldebrev som är upptagna till handel på en reglerad marknad och vars nominella värde per enhet uppgår till minst 100 000 EUR.

Löpande information

Enligt direktivet ska löpande information lämnas när en händelse ändrar strukturen på betydande innehav och påverkar fördelningen av rösträtterna, om de följer av:

 • förvärv eller avyttring av aktier från en emittent vars aktier medför rösträtt, antingen av aktieinnehavaren eller av emittenten själv;
 • förvärv eller avyttring av betydande andelar rösträtter av en fysisk eller juridisk person som har rätt att förvärva, avyttra eller utöva rösträtt, och
 • en fysisk eller juridisk persons innehav av finansiella instrument som ger rätt att enbart på en sådan innehavares eget initiativ, och enligt formellt avtal, förvärva aktier som redan har emitterats av en emittent vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad.

Förfarandet för underrättelse om och offentliggörande av större värdepappersinnehav avser den nya fördelningen av rösträtterna, identifiering av aktieägaren, datum för förändringen och det uppnådda tröskelvärdet för rösträtt.

Enligt de tröskelvärden beräknas andelen rösträtter på grundval av det totala faktiska aktieinnehavet som medför rösträtter.

Underrättelsen till emittenten ska göras senast inom fyra handelsdagar, räknat från händelsen. Ett företag är dock undantaget från underrättelseskyldigheten om det inte kan utnyttja sina rösträtter oberoende från moderbolaget, vilket är fallet med vissa investerings- och förvaltningsbolag, och när moderföretaget uppfyller underrättelsekravet.

Emittenten ska efter att ha blivit underrättad om en transaktion offentliggöra denna senast inom tre handelsdagar om den behöriga myndigheten inte redan har offentliggjort den. Emittenten ska också offentliggöra det totala antalet rösträtter och kapital i slutet av varje kalendermånad under vilken en förändring har skett.

Dessutom ska emittenten utan dröjsmål offentliggöra alla förändringar i rättigheter som är knutna till olika kategorier av aktier och nya låneemissioner, särskilt alla garantier eller säkerheter för sådana emissioner. När aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad ska emittenten utan dröjsmål offentliggöra förändringar i rättigheterna för innehavarna av andra värdepapper än aktier.

Under alla omständigheter ska emittenten av värdepapper se till att alla aktieägare i samma kategori behandlas lika. I detta sammanhang kan elektroniska hjälpmedel utnyttjas på ett utmärkt sätt för att offentliggöra information.

Aktieägarna ska även kunna utöva sina rättigheter genom fullmakt. Emittenten ska följaktligen utse ett finansiellt institut till sitt ombud, genom vilket aktieägarna kan utöva sina finansiella rättigheter. När det gäller innehavare av skuldebrev med ett nominellt värde på minst 50 000 euro får emittenten fritt välja sitt ombud, förutsatt att alla hjälpmedel och all information som krävs för att innehavarna ska kunna utöva sina rättigheter står till deras förfogande.

Principen om hemmedlemsstat

För att värna om konsekvens, effektivitet och rationalisering är hemmedlemsstaten, dvs. den medlemsstat där emittenten har sitt säte, den ram inom vilken direktivet i huvudsak ska tillämpas. Den emittent som har sitt säte i ett tredjeland kan omfattas av vissa undantag avseende informationskrav, förutsatt den obligatoriska informationen i det tredjelandet motsvarar den information som krävs av medlemsstatens berörda behöriga myndighet (”hemmedlemsstat”). Emittenten ska lämna all information som offentliggjorts i tredjeland och som anses viktig för allmänheten, även om det inte rör sig om obligatorisk information i den mening som avses i direktivet. Den berörda myndigheten i hemmedlemsstaten ska således offentliggöra denna information samt informera Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om det beviljade undantaget.

Dessutom antar kommissionen de delegerade akter som syftar till att införa allmänna kriterier för överensstämmelse med redovisningsstandarder för emittenter i fler än ett land.

Hemmedlemsstaten ska se till att direktivet tillämpas och kan ålägga strängare krav än de som anges i direktivet. Samtidigt ska den inrätta en mekanism för att utkräva ansvar och förskriva påföljder vid överträdelse av skyldigheterna i detta direktiv.

Hemmedlemsstaten ska också centralisera informationen. I detta sammanhang ska hemmedlemsstaten säkerställa snabbt tillgång till information på ett icke-diskriminerande sätt för media och en officiellt utsedd mekanism för central lagring av obligatorisk information.

Behörig myndighet

Varje medlemsstat ska utse en behörig myndighet som i synnerhet ska se till att direktivet tillämpas. Denna myndighet ska i princip vara den centrala myndighet som har inrättats genom direktiv 2003/71/EG om inte medlemsstaten har beslutat något annat. Medlemsstaterna ska informera kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Varje behörig myndighet ska ha alla de befogenheter som krävs för att kunna utföra sina uppgifter, nämligen:

 • övervaka att emittenten i god tid offentliggör information och automatiskt offentliggör information som inte offentliggjorts inom tidsfristerna;
 • begära ytterligare information och handlingar;
 • kontrollera att informationskraven uppfylls genom inspektioner på plats;
 • under högst tio dagar skjuta upp handel med värdepapper eller meddela förbud mot handel på en reglerad marknad när en överträdelse av kraven i detta direktiv har konstaterats eller om den har skälig anledning att misstänka att kraven har överträtts.

Alla uppgifter kan dessutom delegeras, men bara under en begränsad period. All delegering ska anmälas till kommissionen, liksom till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna. De senare ska göra en omprövning fem år efter direktivets ikraftträdande. Dessutom ska all delegering upphöra att var giltig åtta år efter det att detta direktiv trätt i kraft.

Därtill ska sekretess gälla för de behöriga myndigheterna, bland annat vid utbyte av information som är avsedd för utförande av tillsynsuppgifter, varvid allt offentliggörande av information kräver godkännande från de behöriga myndigheter som offentliggjort den. De behöriga myndigheterna samarbetar också med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eftersom de till den hänvisar situationer där samarbetsförfrågningar inte antagits eller fått effekt inom rimlig tid. De behöriga myndigheterna tillhandahåller också till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten alla uppgifter som krävs för att den ska kunna fullgöra sitt uppdrag. De behöriga myndigheterna kan också skicka information till Europeiska systemrisknämnden.

Då den behöriga myndigheten i en värdmedlemsstat visar på oegentligheter från en emittent eller aktieinnehavare, ska den delge sina iakttagelser till den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten och till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Delegerade akter och genomförandeåtgärder

Kommissionen ska när det rör genomförandeåtgärder biträdas av Europeiska värdepapperskommittén.

Dessutom har man i detta direktiv också vinnlagt sig om att beakta dynamiken på finansmarknaderna för att säkerställa enhetlig tillämpning av detta. Kommissionen har därför behörighet att anta genomförandeåtgärder för direktivet som beaktar den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna.

Kommissionen planerar också riktlinjer för att inrätta elektroniska informationsnät, på nationell och europeisk nivå, med samtliga aktörer och all information som krävs i detta direktiv, i direktiv 2003/6/EG om marknadsmissbruk och i direktiv 2003/71/EG om prospekt.

Centrala begrepp i rättsakten
 • Värdepapper: olika kategorier av värdepapper som tas upp till handel på kapitalmarknaden (med undantag för betalningsinstrument) såsom aktier och andra värdepapper som motsvarar andelar i aktiebolag, bolag med personligt ansvar och andra enheter samt depåbevis för aktier; obligationer eller andra skuldförbindelser, inklusive depåbevis för sådana värdepapper; alla andra värdepapper som ger rätt att förvärva eller sälja sådana värdepapper eller som resulterar i en kontantavveckling som beräknas utifrån noteringar för värdepapper, valutor, räntor eller avkastningar, råvaror eller andra index eller mått.·
 • Företag för kollektiva investeringar som inte är av sluten typ: värdepappersfonder och investeringsbolag som har till syfte att göra kollektiva investeringar med kapital från allmänheten och som tillämpar principen om riskspridning och vars andelar på innehavarens begäran återköps eller inlöses direkt eller indirekt med medel ur företagets tillgångar.
 • Andelar i ett företag för kollektiva investeringar: värdepapper som emitterats av ett företag för kollektiva investeringar och som utgör bevis för andelsrätt i ett sådant företags tillgångar.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEUT

Direktiv 2004/109/EG

20.1.2005

20.1.2007

EUT L 390, 31.12.2004

Ändringsrättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEUT

Direktiv 2008/22/EG

20.3.2008

-

EUT L 76, 19.3.2008

Direktiv 2010/73/EU

31.12.2010

1.7.2012

EUT L 327, 11.12.2010

Direktiv 2010/78/EU

4.1.2011

31.12.2011

EUT L 331, 15.12.2010

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till rådets direktiv 2004/109/CE har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 1569/2007 av den 21 december 2007 om införande av en mekanism för fastställande av likvärdighet för redovisningsstandarder som tillämpas av tredjelandsemittenter av värdepapper enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG och 2004/109/EG [EUT L 340, 22.12.2007].
I denna förordning anges villkoren för hur redovisningsstandarder som gäller i ett tredjeland ska anses motsvara internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS), som är de internationella standarder som antagits av EU. Redovisningsstandarder som tillämpas i ett tredjeland anses motsvara de internationella standarderna om investerarna bland annat kan evaluera emittentens tillgångar och skulder, ekonomiska ställning och vinster eller förluster på samma sätt som i de årsbokslut som uppställts enligt IFRS. Beslutet om att fastställa denna likvärdighet fattas på kommissionens initiativ, på begäran av en medlemsstats behöriga myndigheter eller på begäran av en myndighet som ansvarar för redovisningsstandarder eller marknadstillsyn i ett tredjeland. Beslutet ska vara slutgiltigt och göras tillgängligt för allmänheten.

Kommissionens rekommendation 2007/657/EG av den 11 oktober 2007 om det elektroniska nätverk av officiellt utsedda mekanismer för central lagring av obligatorisk information som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG [EUT L 267, 12.10.2007].

Kommissionens direktiv 2007/14/EG av den 8 mars 2007 om tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad [EUT L 69, 9.3.2007].

Senast ändrat den 17.03.2011

Se även

 • Generaldirektoratet för den inre marknaden och tjänster, insynskrav för börsnoterade företag (DE) (EN) (FR)
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början