RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Az értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információk átláthatósága

A befektetők magasabb szintű védelmének és a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok piaca * hatékonyságának biztosítása érdekében ez az irányelv azáltal javítja az átláthatóságot, hogy pontos és rendszeres tájékoztatási kötelezettséget ír elő az értékpapír-kibocsátók számára.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/109/EK irányelve (2004. december 15.) a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról [Hivatalos Lap L 390., 2004.12.31.] [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az értékpapírpiacok hatékonysága, átláthatósága és integrációja, mint három feltétel együttesen kell, hogy megvalósuljon az értékpapírpiacok harmonizációja céljai eléréséhez.

Ez a három feltétel elősegíti az ilyen piacokon folyó versenyt. Emellett magasabb szintű védelmet biztosítanak a befektetőknek és ezáltal megerősítik a piacba vetett bizalmukat.

A befektetők védelme érdekében az irányelv továbbá pontos tájékoztatási követelményeket ír elő az alábbiak:

 • valamely szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátói;
 • szavazati joggal rendelkező részvények birtokosai;
 • szavazati joggal, illetve a szavazati jogra hatást gyakorló pénzügyi eszközökkel rendelkező természetes vagy jogi személyek számára.

Ugyanakkor ezek a követelmények nem vonatkoznak a nem zárt végű kollektív befektetési vállalkozások által kibocsátott befektetési jegyekre *, illetve az ilyen vállalkozásokban megszerzett vagy elidegenített befektetési jegyekre *. Mindemellett a tagállamok, azok regionális vagy helyi hatóságai, a nemzetközi testületek, az Európai Központi Bank és a tagállamok központi bankjai e szabályozástól eltérhetnek.

A 2011. január 1-je óta működő Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság (EÉPH) fontos szerepet tölt be többek között azzal, hogy kidolgozza a technikai előírások tervezeteit.

Időszakos információk

Az időszakos információknak az értékpapír-kibocsátó és az ellenőrzése alatt álló vállalkozások pénzügyi helyzetéről kell tájékoztatniuk. Emellett az alábbi három dokumentum révén állapotjelentést is tartalmaznak az előrejelzések vonatkozásában:

 • az éves pénzügyi beszámoló. Az éves pénzügyi beszámoló lehetővé teszi két egymást követő év összehasonlítását. A kibocsátó a pénzügyi év zárását követő legkésőbb négy hónapon belül köteles közzétenni az éves pénzügyi beszámolót;
 • a részvények vagy a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátójának féléves pénzügyi beszámolója. Ez a pénzügyi év első hat hónapját öleli át, és az érintett félév végét követően mielőbb, de legkésőbb két hónapon belül kell közzétenni;
 • időközi vezetőségi nyilatkozatok. Valamennyi pénzügyi évben az egyes kibocsátók vezetősége köteles egy olyan nyilatkozatot közzétenni, amely a félév kezdetétől a közzététel napjáig terjedő időszakot foglalja magában. A vezetőségi nyilatkozatot rendszerint az adott féléves időszak kezdete utáni tizedik hét és a vége előtti hatodik hét közötti időszakban kell közzétenni. Ez a követelmény azonban nem vonatkozik a negyedéves pénzügyi beszámolókat közzétevő kibocsátókra.

A kibocsátó köteles nyilvánosságra hozni az időszakos információkat, ennek elmaradása esetén felelősségre vonható maga a kibocsátó, illetve igazgatási, vezetési és felügyeleti testületei. Ezen túlmenően legalább öt évig nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lennie mind az éves, mind a féléves pénzügyi beszámolónak.

Az alábbi jogalanyok mentesülnek az éves vagy féléves pénzügyi beszámolók készítésére vonatkozó követelménye alól:

 • az állam, az állam regionális vagy helyi hatóságai, az olyan nemzetközi testületek, amelyeknek legalább egy tagállam a tagja, az EKB és a tagállamok nemzeti központi bankjai, függetlenül attól, hogy bocsátanak-e ki részvényeket vagy más értékpapírokat;
 • a kizárólag olyan, szabályozott piacra bevezetett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátója, amelyek címlete legalább 100 000 EUR.

Folyamatos információk

Az irányelv folyamatos tájékoztatási kötelezettséget írt elő abban az esetben, amennyiben valamely esemény a szavazati jogok megoszlására kihatóan módosítja a nagyobb értékpapír-állományok szerkezetét, függetlenül attól, hogy ennek oka:

 • egy kibocsátó szavazati jogokkal bíró részvényeinek a részvényes vagy maga a kibocsátó által történő megvásárlása vagy eladása;
 • jelentős mennyiségű szavazati jog megvásárlása vagy értékesítése olyan természetes vagy jogi személy által, aki vagy amely jogosult szavazati jogok megszerzésére, eladására vagy gyakorlására;
 • olyan pénzügyi eszközök természetes vagy jogi személy általi birtoklása, amelyek – a birtokos egyedüli saját kezdeményezésére, hivatalos megállapodás alapján – a szabályozott piacra bevezetett részvények kibocsátója által már kibocsátott részvények megszerzésére való jogosultságot eredményeznek.

A jelentős részesedések bejelentésére és közzétételére vonatkozó eljárás a szavazati jogok újraelosztására, a részvényesek személyazonosságára, a változás időpontjára és az elért szavazati küszöbértékre terjed ki.

A szavazati jogok arányának kiszámítása a küszöbértékhez viszonyítva, a szavazati jogokat biztosító ténylegesen birtokolt részvények alapján történik.

A kibocsátót mielőbb, de legkésőbb az eseménytől számított négy kereskedési napon belül kell tájékoztatni. Mentesül ugyanakkor egy vállalkozás a bejelentési kötelezettség alól, ha szavazati jogát nem az anyavállalatától függetlenül gyakorolná – mint például egyes befektetési és alapkezelő társaságok –, valamint ha a bejelentést az anyavállalat teszi meg.

Ha ezt az illetékes hatóság még nem tette meg, a kibocsátónak legkésőbb a bejelentés átvételét követő három kereskedési napon belül közzé kell tennie részvénytulajdonosi szerkezet jelentős változására vonatkozó információkat. A kibocsátó ezenkívül minden olyan naptári hónap végén közzéteszi a szavazati jogok teljes számát és a tőke összegét, amelynek során változás következett be e teljes számban.

Továbbá, a kibocsátó késedelem nélkül közzéteszi a különböző részvényosztályokhoz kapcsolódó jogokban bekövetkező változásokat, valamint az új kölcsönkibocsátásokat, különös tekintettel a velük kapcsolatos garanciákra és biztosítékokra. Amennyiben a részvényeket nem vezették be a szabályozott piacra, a kibocsátó késedelem nélkül közzéteszi a nem részvényjellegű értékpapírok birtokosait megillető jogokat.

Az értékpapír-kibocsátónak minden esetben azonos bánásmódot kell biztosítania az ugyanabban a helyzetben lévő részvényesek számára. Ennek érdekében előnyben részesíthető az információk elektronikus úton történő közzététele.

A részvényesek számára biztosítani kell továbbá, hogy jogaikat meghatalmazott útján gyakorolhassák. Ennek megfelelően a kibocsátó képviselőjeként egy pénzintézetet jelöl ki, amelyen keresztül a részvényesek pénzügyi jogaikat gyakorolhatják. Az olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok tulajdonosait illetően, amelyek egységnyi címlete legalább 50 000 EUR-t tesz ki, a kibocsátó szabadon megválaszthatja a képviselőjeként eljáró pénzintézetet, feltéve, hogy a részvényesek rendelkeznek a jogaik gyakorlásához szükséges valamennyi eszközzel és információval.

A székhely szerinti tagállam elve

Az összhang, a hatékonyság és az ésszerűsítés érdekében az irányelv alkalmazásának elsőszámú színhelye a székhely szerinti tagállam, tehát az a tagállam, ahol a kibocsátó létesítő okirat szerinti székhelye található. Ha a kibocsátó létesítő okirat szerinti székhelye harmadik országban van, mentesülhet egyes tájékoztatási követelmények alól, feltéve, hogy a harmadik országban szabályozott információk egyenértékűek az érintett illetékes hatóság szerinti tagállamban (a „székhely szerinti tagállamban”) előírtakkal. Az ilyen kibocsátó köteles tájékoztatást adni a harmadik országban közzétett minden olyan információról, amely a nyilvánosság számára fontos lehet, még akkor is, ha ezek az irányelv értelmében nem minősülnek szabályozott információknak. A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága ezután nyilvánosságra hozza ezeket az információkat, és értesíti az Európai Értékpapír-piaci Hatóságot a megítélt mentességről.

A Bizottság az egynél több ország kibocsátóira vonatkozó számviteli standardokkal kapcsolatos általános egyenértékűségi követelmények kialakítására irányuló, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el.

A székhely szerinti tagállam biztosítja az irányelv végrehajtását, és az abban meghatározottaknál szigorúbb követelményeket is alkalmazhat. Ezzel egyidejűleg az irányelvben foglalt követelmények nemteljesítése esetére felelősségre vonási intézkedéseket és szankciókat is meg kell határoznia.

Ezenfelül a tagállam központosítja az információkat. Ezzel összefüggésben gyors és megkülönböztetésmentes hozzáférést kell biztosítania az információkhoz különböző médiumokon és egy, a szabályozott információk központi tárolására hivatalosan kijelölt rendszeren keresztül.

Illetékes hatóság

Mindegyik tagállam kijelöl egy illetékes hatóságot, amely az irányelv alkalmazása felett őrködik. Ez az illetékes hatóság fő szabály szerint a 2003/71/EK irányelv alapján létrehozott központi hatóság. A tagállamok erről tájékoztatják a Bizottságot és az Európai Értékpapír-piaci Hatóságot.

Mindegyik illetékes hatóság rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges összes hatáskörrel, amelyek a következők:

 • annak ellenőrzése, hogy a kibocsátók a megfelelő időben közzétették-e az információkat, valamint a határidőn belül közzé nem tett információk hivatalból történő nyilvánosságra hozatalának joga;
 • további információk és dokumentumok kérése;
 • a tájékoztatási követelmények betartásának ellenőrzése helyszíni vizsgálatok keretében;
 • az értékpapírok kereskedelmének legfeljebb tíz napra történő felfüggesztése vagy a szabályozott piacon történő kereskedelem megtiltása, ha az illetékes hatóság feltárja, hogy az irányelv rendelkezéseit megsértették, vagy ha alappal gyanítható a jogsértés elkövetése.

Ideiglenesen valamennyi hatáskör átruházható. A hatáskör-átruházásról tájékoztatni kell a Bizottságot, az EÉPH-t és a tagállamok illetékes hatóságait. Utóbbiak az irányelv hatálybalépésétől számított öt éven belül értékelést készítenek a hatáskör-átruházásról. A hatáskör-átruházás a hatálybalépése után nyolc évvel megszűnik.

Az illetékes hatóságokat köti a szakmai titoktartás, beleértve a felügyeleti feladatok ellátásához szükséges információcserét is, ezért az információkat közlő illetékes hatóságnak minden esetben beleegyezését kell adnia azok nyilvánosságra hozatalához. Az illetékes hatóságok együttműködnek az EÉPH-val is, amennyiben a hatósághoz fordulnak olyan esetekben, amikor az együttműködés iránti kérelmet elutasították vagy ésszerű határidőn belül nem teljesítették. Az illetékes hatóságok továbbá az EÉPH rendelkezésére bocsátják a feladatai ellátásához szükséges valamennyi információt. Az illetékes hatóságok információkat szolgáltathatnak az Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT) részére is.

Amennyiben egy fogadó tagállam illetékes hatósága szabálytalanságokat tár fel akár a kibocsátó, akár a részvényesek részéről, észrevételeit továbbítja a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának és az EÉPH-nak.

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási intézkedések

A Bizottságot a végrehajtási intézkedések tekintetében az európai értékpapír-bizottság segíti.

Ezenfelül az irányelv további célja, hogy a rendelkezései egységes alkalmazása biztosítása érdekében figyelembe vegye a pénzügyi piacok változásait. A Bizottság ezért felhatalmazást kap arra, hogy az irányelv végrehajtásához szükséges, a pénzügyi piacokon bekövetkező technikai fejlődést figyelembe vevő intézkedéseket fogadjon el.

Ez az irányelv továbbá olyan iránymutatások kidolgozását is előirányozza, amelyek célja, hogy valamennyi szereplőt és az ezen irányelv, a piaci manipulációról szóló 2003/6/EK irányelv és a tájékoztatókról szóló 2003/71/EK irányelv által előírt valamennyi információt magukban foglaló, nemzeti és európai szintű elektronikus hálózatokat hozzanak létre.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
 • Értékpapírok: tőkepiacra vihető, különböző típusú értékpapírosított követelések (a fizetési eszközök kivételével), például vállalati részvények, a vállalatok, társulások és más jogalanyok vállalati részvényekkel egyenértékű egyéb értékpapírjai, valamint a részvényekre vonatkozó letéti igazolások; kötvények és más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, ideértve az ezekre vonatkozó letéti igazolásokat; minden egyéb olyan értékpapír, amely ilyen értékpapírok vásárlására és értékesítésére jogosít vagy készpénz-elszámolású értékpapírok, amelyek meghatározásának alapjai értékpapírok, valuták, kamatlábak vagy hozamok, nyersanyagok vagy más indexek vagy intézkedések.
 • Nem zárt végű kollektív befektetési vállalkozás: azok a nyílt végű befektetési társaságok és befektetési vállalkozások, amelyek célja a nagyközönség által biztosított tőke kollektív befektetése, és amelyek a kockázatmegosztás elve alapján működnek, valamint amelyek befektetési jegyeit – az ilyen befektetési jegyek birtokosának kérésére – közvetlenül vagy közvetve visszavásárolják vagy visszaváltják a vállalkozások eszközeiből.
 • Kollektív befektetési vállalkozás befektetési jegyei: kollektív befektetési vállalkozás által kibocsátott értékpapírok, amelyek az ebben a vállalkozásban részt vevők jogait képviselik a vállalkozás eszközei felett.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2005.1.20.

2007.1.20.

HL L 390., 2004.12.31.

Módosító jogszabály(ok)HatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

2008/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2008.3.20.

HL L 76., 2008.3.19.

2010/73/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv

2010.12.31.

2012.7.1.

HL L 327., 2010.12.11.

2010/78/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv

2011.1.4.

2011.12.31.

HL L 331., 2010.12.15.

A 2004/109/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 1569/2007/EK rendelete (2007. december 21.) a harmadik országbeli értékpapír-kibocsátók által alkalmazott számviteli standardok egyenértékűségének megállapítására szolgáló eljárásnak a 2003/71/EK és a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti létrehozásáról [Hivatalos Lap L 340., 2007.12.22.].
E rendelet megállapítja azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén egy harmadik ország általánosan elfogadott számviteli standardjait az Európai Unió által elfogadott „nemzetközi beszámolókészítési standardokkal (IFRS) egyenértékűnek” lehet tekinteni. Egy harmadik ország elfogadott számviteli standardjai a nemzetközi beszámolókészítési standardokkal egyenértékűnek tekinthetők, ha a befektetők többek között a kibocsátók vagyonát, pénzügyi helyzetét valamint eredményét az IFRS-nek megfelelően elkészített pénzügyi kimutatásokhoz hasonlóan értékelni tudják. Az egyenértékűség megállapításáról szóló határozatot a Bizottság saját kezdeményezésére, illetve egy tagállam illetékes hatósága, vagy egy harmadik országbeli, a számviteli standardokért, illetve a pénz és tőkepiacok felügyeletéért felelős hatósága kérelmére hozhatja meg. Az egyenértékűség megállapításáról szóló határozatot közzéteszik.

A Bizottság 2007/657/EK ajánlása (2007. október 11.) a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben említett, a szabályozott információk központi tárolására hivatalosan kijelölt rendszerek elektronikus hálózatáról [Hivatalos Lap L 267., 2007.10.12.].

A Bizottság 2007/14/EK irányelve (2007. március 8.) a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtására irányadó részletes szabályok megállapításáról [Hivatalos Lap L 69., 2007.3.9.].

Utolsó frissítés: 17.03.2011

Lásd még

 • Belső Piaci Főigazgatóság, a tőzsdén jegyzett társaságokra vonatkozó átláthatósági követelmények (DE) (EN) (FR)
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére