RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με τους εκδότες κινητών αξιών

Η παρούσα οδηγία ενισχύει τη διαφάνεια με την επιβολή, στους εκδότες κινητών αξιών, συγκεκριμένων υποχρεώσεων τακτικής πληροφόρησης, προκειμένου να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών και την αποτελεσματική λειτουργία των ρυθμιζόμενων αγορών κινητών αξιών *.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕK [Βλέπε πράξη (εις) τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Τρεις προϋποθέσεις - αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και ενοποίηση των αγορών - είναι απαραίτητες για την επίτευξη του στόχου της εναρμόνισης των αγορών κινητών αξιών.

Οι τρεις αυτές προϋποθέσεις ευνοούν τον ανταγωνισμό στις αγορές κινητών αξιών. Εγγυώνται επίσης στους επενδυτές υψηλό επίπεδο προστασίας και ενισχύουν την εμπιστοσύνη τους στις αγορές.

Επιπλέον, η οδηγία επιβάλλει, επίσης για τους ίδιους λόγους προστασίας των επενδυτών, ακριβείς υποχρεώσεις πληροφόρησης:

 • στους εκδότες κινητών αξιών που γίνονται δεκτές προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά·
 • στους κατόχους μετοχών με δικαίωμα ψήφου·
 • στα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που κατέχουν δικαιώματα ψήφου ή χρηματοπιστωτικά μέσα που επηρεάζουν τα δικαιώματα ψήφου.

Αντίθετα, οι υποχρεώσεις αυτές δεν αφορούν τα μερίδια που εκδίδουν οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων πλην των οργανισμών κλειστού τύπου *, ούτε τα μερίδια που αποκτώνται ή διατίθενται στο πλαίσιο οργανισμών αυτού του είδους *.

Προβλέπονται επίσης παρεκκλίσεις για τα κράτη μέλη και τις τοπικές τους αρχές, καθώς και για τους διεθνείς δημόσιους οργανισμούς, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), η οποία έχει συσταθεί από 1ης Ιανουαρίου 2011, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο καταρτίζοντας, για παράδειγμα, σχέδια τεχνικών προτύπων.

Περιοδική πληροφόρηση

Η περιοδική πληροφόρηση αφορά τη χρηματοοικονομική κατάσταση του εκδότη κινητών αξιών και των επιχειρήσεων που βρίσκονται υπό τον έλεγχό του. Παρουσιάζει επίσης τις χρηματοοικονομικές του προβλέψεις. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τρία κυρίως έγγραφα:

 • η ετήσια οικονομική έκθεση, η οποία πρέπει να διευκολύνει τις συγκρίσεις μεταξύ χρήσεων. Ο εκδότης τη δημοσιεύει το αργότερο τέσσερις μήνες μετά το τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης·
 • η εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του εκδότη μετοχών ή χρεωστικών τίτλων. Αφορά τους πρώτους έξι μήνες κάθε διαχειριστικής χρήσης και δημοσιεύεται το συντομότερο δυνατό μετά το τέλος του σχετικού εξαμήνου και το αργότερο δύο μήνες μετά τη λήξη του·
 • οι ενδιάμεσες καταστάσεις διαχείρισης. Η διοίκηση κάθε εκδότη δημοσιεύει σε κάθε διαχειριστική χρήση μια κατάσταση διαχείρισης που καλύπτει την περίοδο από την αρχή του τρέχοντος εξαμήνου έως την ημερομηνία δημοσίευσης της κατάστασης. Η δημοσίευση αυτή γίνεται κανονικά στο χρονικό διάστημα που αρχίζει δέκα εβδομάδες μετά την αρχή του σχετικού εξαμήνου και λήγει έξι εβδομάδες πριν από το τέλος του. Η υποχρέωση αυτή δεν εφαρμόζεται, αντιθέτως, στους εκδότες που δημοσιεύουν ήδη τριμηνιαίες οικονομικές εκθέσεις.

Την ευθύνη για τη δημοσίευση της περιοδικής πληροφόρησης έχει ο εκδότης ή τα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά του όργανα. Επιπλέον, η ετήσια και η εξαμηνιαία οικονομική έκθεση πρέπει να είναι διαθέσιμες στο κοινό για πέντε τουλάχιστον χρόνια.

Ορισμένες οντότητες απαλλάσσονται της υποχρέωσης να παρέχουν ετήσιες ή εξαμηνιαίες οικονομικές εκθέσεις, όπως:

 • τα κράτη και οι περιφερειακές ή τοπικές αρχές τους, οι διεθνείς δημόσιοι οργανισμοί στους οποίους συμμετέχει ένα τουλάχιστον κράτος μέλος, η ΕΚΤ καθώς και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών, ανεξάρτητα από το εάν εκδίδουν μετοχές ή άλλες κινητές αξίες·
 • εκδότες που εκδίδουν αποκλειστικά χρεωστικούς τίτλους που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, των οποίων η ανά μονάδα ονομαστική αξία είναι τουλάχιστον 100 000 ευρώ.

Συνεχής πληροφόρηση

Η διοίκηση υποχρεούται να παρέχει συνεχή πληροφόρηση κάθε φορά που ένα γεγονός μεταβάλλει τη διάρθρωση των σημαντικών συμμετοχών που επηρεάζουν την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου, συνεπεία:

 • της απόκτησης ή εκχώρησης μετοχών ενός εκδότη που παρέχουν δικαιώματα ψήφου, είτε από τον κάτοχο των μετοχών είτε από τον ίδιο των εκδότη·
 • της απόκτηση ή της εκχώρησης σημαντικών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δικαιούται να αποκτήσει, να εκχωρήσει ή να ασκήσει δικαιώματα ψήφου·
 • της κατοχής χρηματοπιστωτικών μέσων, από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, τα οποία του παρέχουν το δικαίωμα να αποκτήσει, αποκλειστικά με δική του πρωτοβουλία και δυνάμει επίσημης συμφωνίας, μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί από έναν εκδότη του οποίου οι μετοχές είναι δεκτές προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Η διαδικασία κοινοποίησης και δημοσιοποίησης των σημαντικών συμμετοχών αφορά τη νέα κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου, την ταυτότητα του κατόχου των μετοχών, την ημερομηνία της μεταβολής και το όριο δικαιωμάτων ψήφου που έχει επιτευχθεί.

Κατ’ αναφορά προς ορισμένα όρια, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου υπολογίζεται με βάση το σύνολο των πραγματικά κατεχόμενων μετοχών που παρέχουν δικαιώματα ψήφου.

Η κοινοποίηση στον εκδότη γίνεται εντός τεσσάρων, το αργότερο, ημερών διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία του γεγονότος. Ωστόσο, μια επιχείρηση απαλλάσσεται από την υποχρέωση κοινοποίησης εάν δεν ασκεί τα δικαιώματα ψήφου της ανεξάρτητα από τη μητρική της επιχείρηση, όπως στην περίπτωση ορισμένων εταιρειών επενδύσεων και διαχείρισης, και εφόσον η κοινοποίηση γίνεται από τη μητρική επιχείρηση.

Η δημοσιοποίηση από τον εκδότη γίνεται εντός τριών, το αργότερο, ημερών διαπραγμάτευσης μετά τη λήψη της κοινοποίησης, εάν δεν έχει ήδη γίνει από την αρμόδια αρχή. Ο εκδότης δημοσιοποιεί επίσης το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου και το συνολικό του κεφάλαιο στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός στη διάρκεια του οποίου επέρχεται μια μεταβολή.

Επιπλέον, ο εκδότης δημοσιεύει χωρίς καθυστέρηση τις μεταβολές των δικαιωμάτων ψήφου που παρέχουν οι διάφορες κατηγορίες μετοχών και οι νέες εκδόσεις ομολογιακών δανείων, και ιδίως τις εγγυήσεις και εξασφαλίσεις που το συνοδεύουν. Εάν οι μετοχές δεν έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, ο εκδότης δημοσιεύει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιώματα των κατόχων κινητών αξιών εκτός των μετοχών.

Σε κάθε περίπτωση, ο εκδότης κινητών αξιών οφείλει να εξασφαλίσει την ίση μεταχείριση όλων των κατόχων που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Για το σκοπό αυτό, τα ηλεκτρονικά μέσα μπορούν να αποτελούν βασικό δίαυλο δημοσιοποίησης των πληροφοριών.

Κάθε κάτοχος μετοχών οφείλει επίσης να είναι σε θέση να ασκεί τα δικαιώματά του μέσω πληρεξουσίου. Ο εκδότης υποδεικνύει για το σκοπό αυτό ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ως εντολοδόχο μέσω του οποίου οι κάτοχοι μετοχών μπορούν να ασκούν τα οικονομικά τους δικαιώματα. Όσον αφορά τους κατόχους χρεωστικών τίτλων ονομαστικής αξίας τουλάχιστον ισοδύναμης προς 50 000 ευρώ, ο εκδότης επιλέγει ελεύθερα το εντολοδόχο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, υπό τον όρο ότι οι κάτοχοι μετοχών διαθέτουν όλα τα αναγκαία μέσα και πληροφορίες για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.

Αρχή της εφαρμογής της οδηγίας από το κράτος μέλος καταγωγής

Για λόγους συνοχής, αποτελεσματικότητας και εκλογίκευσης, το κράτος μέλος καταγωγής, δηλαδή το κράτος μέλος στο οποίο έχει την καταστατική του έδρα ο εκδότης, αποτελεί το βασικό πλαίσιο εφαρμογής της οδηγίας. Εάν ο εκδότης εδρεύει σε τρίτη χώρα, μπορεί να τύχει ορισμένων παρεκκλίσεων όσον αφορά τις υποχρεώσεις πληροφόρησης εάν οι προβλεπόμενες από τις ρυθμίσεις της τρίτης χώρας πληροφορίες είναι ισοδύναμες με εκείνες που απαιτούνται στο κράτος μέλος της ενδιαφερόμενης αρμόδιας αρχής («κράτος μέλος καταγωγής»). Ο εκδότης αυτός υποχρεούται να κοινοποιεί κάθε πληροφορία που δημοσιοποιείται στη τρίτη χώρα και κρίνεται σημαντική για το κοινό, ακόμα και εάν δεν πρόκειται για ρυθμιζόμενη πληροφορία κατά την έννοια της οδηγίας. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής δημοσιοποιεί στη συνέχεια την πληροφορία αυτή και ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ για την παρασχεθείσα εξαίρεση.

Επιπλέον, η Επιτροπή εγκρίνει τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση που στοχεύουν στην καθιέρωση γενικών κριτηρίων ισοδυναμίας για τα λογιστικά πρότυπα τα σχετικά με εκδότες από περισσότερες από μια χώρες.

Το κράτος μέλος καταγωγής μεριμνά για την εφαρμογή της οδηγίας και μπορεί να επιβάλει αυστηρότερες απαιτήσεις από εκείνες που προβλέπει η οδηγία. Θεσπίζει παράλληλα μηχανισμό απόδοσης ευθυνών και επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπει η οδηγία.

Το κράτος μέλος καταγωγής συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχει χωρίς διακρίσεις ταχεία πρόσβαση στις πληροφορίες μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας και μέσω επίσημου μηχανισμού κεντρικής αποθήκευσης των ρυθμιζόμενων πληροφοριών.

Αρμόδια αρχή

Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία αρμόδια αρχή η οποία μεριμνά για την εφαρμογή της οδηγίας. Η αρχή αυτή είναι καταρχήν η κεντρική αρχή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την οδηγία 2003/71/ΕΚ. Τα κράτη μέλη πρέπει να ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ.

Κάθε αρμόδια αρχή διαθέτει όλες τις απαραίτητες εξουσίες για την εκτέλεση των καθηκόντων της. Έχει έτσι την εξουσία:

 • να ελέγχει σε εύθετο χρόνο τις πληροφορίες που δημοσιοποιεί ο εκδότης και να δημοσιοποιεί η ίδια πληροφορίες που δεν δημοσιεύθηκαν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών·
 • να απαιτεί συμπληρωματικές πληροφορίες και έγγραφα·
 • να ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων πληροφόρησης με επιτόπιους ελέγχους·
 • να αναστείλει για μέγιστο διάστημα δέκα ημερών τη διαπραγμάτευση κινητών αξιών ή να απαγορεύσει τη διαπραγμάτευση κινητών αξιών σε ρυθμιζόμενη αγορά εάν διαπιστώσει ότι δεν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της παρούσας οδηγίας ή εάν έχει βάσιμους λόγους να υποψιάζεται ότι οι υποχρεώσεις αυτές παραβιάστηκαν.

Η ανάθεση καθηκόντων είναι επίσης δυνατή, αλλά μόνο προσωρινά. Αυτή γνωστοποιείται στην Επιτροπή, καθώς και στην ΕΑΚΑΑ και στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη θα την επανεξετάσουν πέντε χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας. Επίσης, η ανάθεση καθηκόντων περατώνεται οκτώ χρόνια μετά την έναρξη ισχύος.

Οι αρμόδιες αρχές υπόκεινται στο επαγγελματικό απόρρητο, το οποίο καλύπτει και τις ανταλλαγές πληροφοριών που προορίζονται για την εκτέλεση εποπτικών αποστολών· η κοινοποίηση μιας πληροφορίας υπόκειται στην έγκριση της αρμόδιας αρχής από την οποία προέρχεται η πληροφορία. Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται επίσης με την ΕΑΚΑΑ, στο βαθμό που αναφέρουν σε αυτήν τις περιστάσεις κατά τις οποίες αίτημα συνεργασίας απορρίφθηκε ή δεν δόθηκε σε αυτό η απαιτούμενη συνέχεια εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν επίσης στην ΕΑΚΑΑ όλες τις πληροφορίες που της είναι απαραίτητες για να επιτελέσει το έργο της. Επίσης, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να διαβιβάζουν πληροφορίες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ).

Αν η αρμόδια αρχή κράτους μέλους υποδοχής διαπιστώσει ότι ο εκδότης ή ο κάτοχος μετοχών έχει διαπράξει παρατυπίες, αναφέρει τις διαπιστώσεις της στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και στην ΕΑΚΑΑ.

Πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικά μέτρα

Η Επιτροπή επικουρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών όσον αφορά τα εκτελεστικά μέτρα.

Επιπλέον, η παρούσα οδηγία λαμβάνει επίσης υπόψη το δυναμισμό των χρηματοπιστωτικών αγορών προκειμένου να εξασφαλίσει την ομοιόμορφη εφαρμογή της. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να λαμβάνει, για την εκτέλεση της οδηγίας, μέτρα που λαμβάνουν υπόψη την τεχνική εξέλιξη των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Η παρούσα οδηγία μεριμνά επίσης για τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη δημιουργία ηλεκτρονικών δικτύων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν όλους τους φορείς και όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από την παρούσα οδηγία, από την οδηγία 2003/6/ΕΚ για την κατάχρηση αγοράς και την οδηγία 2003/71/ΕΚ για το ενημερωτικό δελτίο.

Βασικοί όροι της πράξης
 • Κινητές αξίες: οι κατηγορίες τίτλων που είναι διαπραγματεύσιμοι στην κεφαλαιαγορά (εξαιρουμένων των μέσων πληρωμής), και ιδίως μετοχές εταιρειών και άλλοι τίτλοι ισοδύναμοι με μετοχές εταιρειών, προσωπικών εταιρειών και άλλων οντοτήτων, καθώς και πιστοποιητικά μετοχών· ομόλογα ή άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους καθώς και πιστοποιητικά τέτοιων τίτλων· κάθε άλλη κινητή αξία που παρέχει δικαίωμα αγοράς ή πώλησης παρόμοιων μεταβιβάσιμων κινητών αξιών ή επιδέχεται διακανονισμό με ρευστά διαθέσιμα, προσδιοριζόμενο κατ' αναφορά προς κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις, εμπορεύματα ή άλλους δείκτες ή μεγέθη.
 • Οργανισμός συλλογικών επενδύσεων πλην των οργανισμών κλειστού τύπου: τα αμοιβαία κεφάλαια και οι εταιρείες επενδύσεων που έχουν ως αντικείμενο τη συλλογική επένδυση κεφαλαίων που συγκεντρώνονται από το κοινό και λειτουργούν με βάση την αρχή της διασποράς του κινδύνου, και των οποίων τα μερίδια, μετά από αίτηση του κατόχου αυτών των μεριδίων, επαναγοράζονται ή εξαγοράζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τα περιουσιακά στοιχεία των οργανισμών αυτών.
 • Μερίδια οργανισμού συλλογικών επενδύσεων: οι κινητές αξίες που εκδίδει ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων ως παραστατικά των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων επί των περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού αυτού.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2004/109/ΕΚ

20.1.2005

20.1.2007

ΕΕ L 390, 31.12.2004

Πράξη(εις) τροποποίησηςΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2008/22/ΕΚ

20.3.2008

-

ΕΕ L 76, 19.3.2008

Οδηγία 2010/73/ΕΕ

31.12.2010

1.7.2012

ΕΕ L 327, 11.12.2010

Οδηγία 2010/78/ΕΕ

4.1.2011

31.12.2011

ΕΕ L 331, 15.12.2010

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις της οδηγίας 2004/109/EK Συμβουλίου έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Η ενοποιημένη αυτή έκδοση έχει μόνον αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1569/2007 της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2007 για την καθιέρωση μηχανισμού για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας των λογιστικών προτύπων που εφαρμόζουν οι εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών βάσει των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [Επίσημη Εφημερίδα L340 της 22.12.2007].
Ο παρών κανονισμός ορίζει τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα σε μια τρίτη χώρα θεωρούνται ισοδύναμα με τα «διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης» ή «ΔΠΧΠ», που είναι τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχει υιοθετήσει η ΕΕ. Τα αποδεκτά λογιστικά πρότυπα μιας τρίτης χώρας λογίζονται ισοδύναμα με τα διεθνή πρότυπα εάν οι επενδυτές δύνανται να εκτιμούν με τον ίδιο τρόπο τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, τη χρηματοοικονομική θέση, τα κέρδη, τις απώλειες και τις προοπτικές ενός εκδότη όπως οι οικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Η απόφαση για τον προσδιορισμό της εν λόγω ισοδυναμίας λαμβάνεται με πρωτοβουλία της Επιτροπής, μετά από αίτηση που υποβάλλεται από την αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους ή μετά από αίτηση μιας αρχής αρμόδιας για τα λογιστικά πρότυπα ή για την εποπτεία της αγοράς μιας τρίτης χώρας. Η απόφαση περί ισοδυναμίας δημοσιοποιείται.

Σύσταση 2007/657/ΕΚ της Επιτροπής της 11ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με το ηλεκτρονικό δίκτυο των επίσημα καθορισμένων μηχανισμών κεντρικής αποθήκευσης των ρυθμιζόμενων πληροφοριών που αναφέρονται στην οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [Επίσημη Εφημερίδα L 267 της 12.10.2007].

Οδηγία 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2007, σχετικά με τον καθορισμό αναλυτικών κανόνων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά [Επίσημη Εφημερίδα L 69 της 9.3.2007].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17.03.2011

βλέπε και

 • Γενική Διεύθυνση Εσωτερική αγορά και υπηρεσίες, υποχρέωση διαφάνειας των εισηγμένων εταιρειών (DE) (EN) (FR)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας