RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Průhlednost informací o emitentech cenných papírů

Tato směrnice posiluje průhlednost zavedením povinnosti přesného a pravidelného informování pro emitenty cenných papírů, aby tak zaručila vysokou úroveň ochrany investorů a efektivity trhů cenných papírů * přijatých k obchodování na regulovaném trhu.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

K dosažení cíle harmonizace trhů cenných papírů je nezbytné spojení tří podmínek, a to efektivity, průhlednosti a integrace trhů cenných papírů.

Splnění těchto tří podmínek přispívá k hospodářské soutěži na těchto trzích. Zaručuje totiž investorům vysokou úroveň ochrany a posiluje jejich důvěru v trh.

Právě ve snaze o ochranu investorů ukládá tato směrnice požadavky na zveřejňování přesných informací:

 • emitentům cenných papírů obchodovaných na regulovaném trhu;
 • akcionářům držícím hlasovací práva;
 • fyzickým či právnickým osobám držícím hlasovací práva nebo finanční nástroje, které mají vliv na hlasovací práva.

Naopak tato povinnost se netýká podílových jednotek vydaných subjekty kolektivního investování jinými než uzavřeného typu * ani podílových jednotek * nabytých či pozbytých v takových subjektech. Tato povinnost se také nevztahuje na členské státy a jejich orgány samosprávy, mezinárodní subjekty veřejnoprávní povahy, Evropskou centrální banku a centrální banky členských států.

Od svého zřízení 1. ledna 2011 hraje důležitou roli Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), například při předkládání návrhů na technické normy.

Pravidelné informace

Pravidelné informace se týkají finanční situace emitenta cenných papírů a jím ovládaných podniků. Také se dotýkají stavu odhadů, a to prostřednictvím tří dokumentů:

 • výroční finanční zprávy. Ta pomáhá při srovnávání výsledků jednotlivých let. Emitent ji zveřejní nejpozději čtyři měsíce po skončení každého účetního období;
 • pololetní finanční zprávy emitenta akcií nebo dluhových cenných papírů. Tato zpráva zahrnuje prvních šest měsíců každého účetního období a je zveřejněna co nejdříve po skončení příslušného šestiměsíčního období, nejpozději dva měsíce poté;
 • mezitímních zpráv vedení. Vedení každého emitenta zveřejní během účetního období zprávu, která obsahuje informace zahrnující dobu od začátku šestiměsíčního období do data zveřejnění zprávy. Tato zpráva je standardně vydána ve lhůtě od deseti týdnů po začátku a šesti týdnů před skončením příslušného šestiměsíčního období. Emitenti, kteří zveřejňují čtvrtletní finanční zprávy, naopak veřejnou zprávu vedení nejsou povinni vydávat.

Odpovědnost za informace, které mají být vypracovány a zveřejněny, nese emitent nebo jeho správní, řídící či dozorčí orgány. Výroční a pololetní finanční zprávy musí navíc být veřejně přístupné nejméně po dobu pěti let.

Některé subjekty jsou zbaveny povinnosti předkládat výroční nebo pololetní finanční zprávy, a to:

 • stát, orgán regionální nebo místní samosprávy státu, mezinárodní subjekt veřejnoprávní povahy, jehož členem je nejméně jeden členský stát, ECB a centrální banky členských států bez ohledu na to, zda emitují nebo neemitují akcie či jiné cenné papíry;
 • emitent, který emituje výhradně dluhové cenné papíry přijaté k obchodování na regulovaném trhu, jejichž jednotková jmenovitá hodnota činí nejméně 100 000 EUR.

Průběžné informace

Směrnice ukládá povinnost poskytovat průběžné informace, pokud dojde ke změně významných účastí, která má dopad na rozdělení hlasovacích práv:

 • pokud akcionář nebo samotný emitent nabude nebo pozbude akcie, s nimiž jsou spojena hlasovací práva;
 • pokud nabude nebo pozbude významný podíl na hlasovacích právech fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna nabývat, zcizovat nebo vykonávat hlasovací práva;
 • pokud jakákoli fyzická či právnická osoba drží finanční nástroje, ze kterých vyplývá oprávnění nabývat z iniciativy tohoto držitele samotného pomocí formální dohody již vydané akcie, s nimiž jsou spojena hlasovací práva emitenta, jehož akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

Postup oznamování a zveřejňování významných účastí se týká nového členění hlasovacích práv, identifikace akcionáře, data změny a prahové hodnoty získaných hlasovacích práv.

Podíl na hlasovacích právech, který se vyjadřuje v prahových hodnotách, se vypočítá na základě všech skutečně držených akcií, s nimiž jsou hlasovací práva spojena.

Oznámení emitentovi bude provedeno nejpozději za čtyři obchodní dny, počínaje dnem události. Podnik je zproštěn povinnosti provést oznámení v případě, že nevykonává hlasovací práva nezávisle na mateřském podniku, jako některé investiční či správcovské společnosti, a pokud oznámení provede mateřský podnik.

Emitent zveřejní všechny údaje nejpozději tři obchodní dny po obdržení oznámení, pokud informace obsažené v oznámení již nezveřejnil příslušný orgán. Emitent také zveřejní celkový počet hlasovacích práv a výši kapitálu na konci každého kalendářního měsíce, během něhož dojde ke změně.

Navíc emitent bez prodlení zveřejní jakoukoli změnu práv spojených s různými třídami akcií a nové úvěrové emise, a zejména jakékoli k nim se vztahující záruky či zajištění. Pokud akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, emitent bez prodlení zveřejní práva držitelů jiných cenných papírů než akcií.

Ve všech případech musí emitent cenných papírů zajistit rovné zacházení se všemi držiteli cenných papírů, kteří jsou ve stejném postavení. K uveřejňování těchto informací je možné zvolit přednostně elektronické prostředky.

Každý akcionář musí také být s to vykonávat svá práva v zastoupení. Emitent proto určí svým zástupcem finanční instituci, jejímž prostřednictvím mohou akcionáři vykonávat svá finanční práva. Pokud jde o držitele dluhových cenných papírů o nominální hodnotě nejméně 50 000 EUR, emitent určí svým zástupcem finanční instituci pod podmínkou, že držitelé disponují všemi prostředky a potřebnými informacemi k vykonávání svých práv.

Zásada domovského členského státu

Z důvodu soudržnosti, efektivnosti a racionalizace je hlavním rámcem provádění této směrnice domovský členský stát, tedy stát, v němž má emitent své sídlo. Emitent, který má své sídlo v třetí zemi, může být osvobozen od některých povinností podávat informace, pokud jsou regulované informace v třetí zemi stejné jako ty, které v členském státě („domovský členský stát“) požaduje příslušný orgán. Tento emitent je povinen sdělit veškeré informace zveřejňované v třetí zemi, které by mohly být významné pro veřejnost, i když se nejedná o informace regulované podle této směrnice. Příslušný orgán domovského členského státu tedy tyto informace zveřejní a uvědomí ESMA o udělené výjimce.

Nadto Komise přijme akty v přenesené pravomoci s cílem zavést obecná kritéria rovnocennosti účetních standardů užívaných emitenty ze třetí země.

Domovský členský stát dohlíží na provádění směrnice a může ukládat přísnější požadavky než požadavky stanovené v této směrnici. Současně musí stanovit mechanismus přebírání odpovědnosti a sankcí v případě nedodržení požadavků této směrnice.

Členský stát zajistí centrální ukládání informací. Za tím účelem by měl zajistit rychlý a nediskriminační přístup médií k informacím prostřednictvím úředně určeného mechanismu centrálního ukládání regulovaných informací.

Příslušný orgán

Každý členský stát určí příslušný orgán, který blíže dohlíží na uplatňování této směrnice. Tento orgán je v zásadě ústřední orgán vytvořený v souladu se směrnicí 2003/71/ES. Členské státy o tom uvědomí Komisi a ESMA.

Každý příslušný orgán má všechny pravomoci nutné k plnění svých funkcí, a to:

 • kontrolovat, zda emitent ve vhodný okamžik zveřejnil informace, a z vlastního podnětu zveřejnit informace nezveřejněné v určené lhůtě;
 • požadovat poskytnutí dalších informací a dokumentů;
 • provádět kontrolu na místě, aby ověřil, zda jsou dodržovány povinnosti o zveřejňování informací;
 • pozastavit obchodování s cennými papíry na dobu nejvýše deseti dnů nebo zakázat obchodování na regulovaném trhu, pokud zjistí, že nebyly splněny požadavky této směrnice, nebo pokud má dostatečné důvody k podezření na takové porušení.

Možné je i delegování úkolů, ale pouze dočasně. Je o něm informována Komise, ESMA a příslušné orgány členských států. Členské státy toto delegování úkolů přezkoumají pět let po vstupu této směrnice v platnost. Navíc toto delegování úkolů skončí osm let po vstupu této směrnice v platnost.

Příslušným orgánům se ukládá povinnost zachovat úřední tajemství včetně situací, kdy dochází k výměně důvěrných informací potřebných pro výkon funkce dohledu, a informace nelze zveřejnit bez výslovného souhlasu příslušných orgánů, které je sdělily. Příslušné orgány spolupracují také s ESMA v tom smyslu, že ESMA mohou upozornit na případy, kdy byla žádost o spolupráci zamítnuta nebo jí nebylo v přiměřené lhůtě vyhověno. Příslušné orgány neprodleně poskytnou ESMA veškeré informace nezbytné k tomu, aby mohl tento orgán plnit své úkoly. Příslušné orgány mohou také předávat informace Evropské radě pro systémová rizika (ESRB).

Jestliže příslušný orgán hostitelského členského státu zjistí, že se emitent nebo držitel akcií dopustili porušení povinností, sdělí svá zjištění příslušnému orgánu domovského členského státu a ESMA.

Akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření

Komisi je při výkonu prováděcích opatření nápomocen Evropský výbor pro cenné papíry.

Tato směrnice také bere v úvahu dynamičnost finančních trhů, aby zajistila jednotné provádění svých ustanovení. Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí opatření směrnice, která zohledňují technický vývoj na finančních trzích.

Tato směrnice také předpokládá vypracování pokynů k vytvoření elektronických sítí zřízených na vnitrostátní a na evropské úrovni mezi aktéry a shromažďuje informace vyžadované touto směrnicí, směrnicí 2003/6/ES o zneužívání trhu a směrnicí 2003/71/ES o prospektu.

Klíčové pojmy aktu
 • Převoditelné cenné papíry: třídy cenných papírů, které jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu (s výjimkou platebních nástrojů), například akcie společností a další cenné papíry rovnocenné akciím společností, osobních společností či jiných subjektů včetně depozitních certifikátů k těmto akciím; dluhopisy a jiné formy dluhových cenných papírů, včetně depozitních certifikátů k těmto cenným papírům; všechny ostatní cenné papíry, se kterými je spojeno právo nabývat nebo prodávat takové převoditelné cenné papíry nebo ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích, jež se určuje odkazem na převoditelné cenné papíry, měny, úrokové sazby nebo výnosy, komodity či jiné indexy či míry.
 • Subjekt kolektivního investování jiný než uzavřeného typu: podílové fondy a investiční společnosti, jejichž cílem je kolektivní investování kapitálu získaného od veřejnosti a které provozují svou činnost na základě zásady rozložení rizika, a jejichž podílové jednotky jsou na žádost podílníků přímo nebo nepřímo odkoupeny nebo vyplaceny z majetku těchto subjektů.
 • Podílové jednotky subjektů kolektivního investování: cenné papíry emitované subjektem kolektivního investování, které představují práva podílníků na podíl na majetku tohoto subjektu.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Směrnice 2004/109/ES

20. 1. 2005

20. 1. 2007

Úř. věst. L 390 

ze dne 31. 12. 2004

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Směrnice 2008/22/ES

20. 3. 2008

-

Úř. věst. L 76 

ze dne 19. 3. 2008

Směrnice 2010/73/EU

31. 12. 2010

1. 7. 2012

Úř. věst. L 327 

ze dne 11. 12. 2010

Směrnice 2010/78/EU

4. 1. 2011

31. 12. 2011

Úř. věst. L 331 

ze dne 15. 12. 2010

Postupné změny a opravy směrnice 2004/109/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (ES) č. 1569/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se zavádí mechanismus pro určení rovnocennosti účetních standardů používaných emitenty cenných papírů ze třetích zemí v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES (Úř. věst. L 340 ze dne 22.12.2007).
Toto nařízení stanoví podmínky, za nichž je možné obecně uznávané účetní zásady třetí země považovat za rovnocenné s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví („IFRS“), což jsou mezinárodní účetní standardy používané EU. Uznávané účetní zásady třetí země jsou považovány za rovnocenné mezinárodním standardům, pokud investoři mohou zhodnotit mimo jiné aktiva a pasiva, finanční situaci, zisky a ztráty a finanční výhledy emitenta podobně jako na základě účetní závěrky vypracované podle standardů IFRS. Rozhodnutí o určení této rovnocennosti je učiněno z iniciativy Komise na základě žádosti předložené příslušným orgánem členského státu nebo na žádost orgánu třetí země odpovědného za účetní standardy či tržní dozor. Rozhodnutí o rovnocennosti se zveřejní.

Doporučení Komise 2007/657/ES ze dne 11. října 2007 o elektronické síti úředně určených mechanismů centrálního ukládání regulovaných informací podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES (Úř. věst. L 267 ze dne 12.10.2007).

Směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu (Úř. věst. L 69 ze dne 9.3.2007).

Poslední aktualizace: 17.03.2011

Viz také

 • Generální ředitelství pro vnitřní trh, požadavek transparentnosti kótovaných společností (DE) (EN) (FR)
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky