RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Forsikringsmægling

Formålet med dette direktiv er at forbedre det indre forsikringsmarkeds funktion ved at gøre detailmarkederne tilgængelige og sikre.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/92/EF af 9. december 2002 om forsikringsformidling [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 9 af 15.1.2003].

RESUMÉ

Forsikringsformidlere * anses for de vigtigste formidlere af forsikringsprodukter i Den Europæiske Union (EU).

Formålet med dette direktiv er at forbedre den konkrete udøvelse af etableringsfriheden og den fri udveksling af tjenesteydelser for forsikringsformidlere og samtidig sikre et højt beskyttelsesniveau for deres kunder. Det tager desuden sigte på at lette udbuddet af forsikringsprodukter over for forbrugerne.

Vilkår for registrering

Forsikrings- eller genforsikringsformidler registreres hos en kompetent myndighed i hjemlandet (dvs. den medlemsstat, hvor forsikringsselskabet har sit hovedsæde). Det giver mulighed for at drive forretning i andre medlemsstater i henhold til bestemmelserne om fri udveksling af tjenesteydelser eller at oprette en filial.

Faglige kvalifikationskrav

Registreringen underkastes høje krav med hensyn til faglige kvalifikationer og kompetence, idet formidlerne skal besidde den fornødne generelle, erhvervsmæssige og faglige viden og kunnen til at kunne udøve denne virksomhed.

Formidlerne skal obligatorisk være dækket af en erhvervsansvarsforsikring i tilfælde af forsømmelighed i forbindelse med udøvelsen af deres hverv. Endvidere skal forsikringsformidlere, der forvalter klientkonti, have tilstrækkelig finansiel kapacitet.

Informationsudveksling mellem medlemsstaterne

Desuden beskriver direktivet regler om forsikringsformidleres informationspligt over for potentielle kunder. Ifølge direktivet skal forsikringsformidlere give kunderne klare oplysninger om motiverne til deres rådgivning hvad angår køb af et bestemt forsikringsprodukt. De skal skriftligt på en for kunderne forståelig måde forklare, hvorfor de anbefaler et bestemt produkt under hensyn til de pågældendes behov. Eksempelvis skal disse vide, om de har at gøre med en formidler med forpligtelser over for et eller flere selskaber, eller om de har at gøre med en formidler, hvis rådgivning omfatter hele spektret af disponible produkter på markedet.

Bilæggelse af tvister

Direktivet tilskynder medlemsstaterne til, at der indføres hensigtsmæssige, effektive udenretslige klage- og tvistbilæggelsesprocedurer, bl.a. ved hjælp af det grænseoverskridende FIN-NET (DE) (EN) (FR).

Informationskrav for forsikringsformidlerne

Forsikringsformidlerne har pligt til at tilvejebringe en række oplysninger ved forsikringsaftalens indgåelse eller forlængelse:

  • navn og adresse
  • registreringsnummer
  • om han har en direkte eller indirekte andel på over 10 % af stemmerettighederne eller kapitalen i et bestemt forsikringsselskab
  • om et bestemt forsikringsselskab har en direkte eller indirekte andel på over 10 % af stemmerettighederne eller kapitalen i forsikringsformidlerselskabet.
Dokumentets nøglebegreber
  • Forsikringsformidler: en fysisk eller juridisk person, der mod vederlag optager eller udøver forsikringsformidling, der består i at forelægge, foreslå eller udføre det indledende arbejde i forbindelse med indgåelse af forsikringsaftaler eller at indgå sådanne aftaler eller at medvirke ved administrationen og opfyldelsen af sådanne aftaler, navnlig i skadestilfælde.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2002/92/EF

15.1.2003

15.1.2005

EFT L 9 af 15.1.2003

Seneste ajourføring: 25.08.2011
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top