RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 22 språk.
Nyligen tillagda språk:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

OTC-derivat är vanligtvis privata kontrakt. Följaktligen är alla uppgifter endast tillgängliga för kontraktsparterna, vilket gör det svårt att bedöma arten och omfattningen av de risker som de är förenade med. För att råda bot på dessa brister syftar denna förordning till att fastställa bestämmelser om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Text av betydelse för EES).

SAMMANFATTNING

Denna förordning syftar till att reglera vissa derivat, såsom OTC-derivatkontrakt, * genom att föreskriva krav för clearing * och bilateral riskhantering. I förordningen föreskrivs också rapporteringskrav för derivatkontrakt och enhetliga krav för centrala motparters * och transaktionsregisters * verksamhet.

Förordningen ska tillämpas på

 • centrala motparter och deras clearingmedlemmar,
 • finansiella motparter,
 • transaktionsregister,
 • icke-finansiella motparter och handelsplatser i vissa fall,
 • överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument enligt definition i direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID-direktivet).

Denna förordning omfattar inte följande:

 • Medlemmarna i Europeiska centralbankssystemet (ECBS).
 • Banken för internationell betalningsutjämning.
 • Multilaterala utvecklingsbanker.
 • Offentliga organ.
 • Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EN) och Europeiska stabilitetsmekanismen.

OTC-derivat: riskhantering

OTC-derivatkontrakt omfattas av krav på clearing via en central motpart. När en motpart har auktoriserats ska auktorisationen anmälas till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

För att undvika systemrisker bör vissa kriterier beaktas, såsom

 • standardiseringsgraden på kontraktsvillkor,
 • volym och likviditet för den berörda klassen av OTC-derivat,
 • tillgängligheten till skälig, tillförlitlig och accepterad prisinformation.

Esma ska föra ett offentligt register som innehåller uppdaterade uppgifter om klasserna av OTC-derivat, auktoriserade centrala motparter och löptiden för derivatkontrakt.

En handelsplats ska på begäran av en central motpart tillhandahålla denna motpart transaktionsuppgifter.

Finansiella motparter och icke-finansiella motparter ska mäta, övervaka och begränsa operativa risker och motpartskreditrisker genom formaliserade och stabila förfaranden.

Centrala motparter: krav och tillsyn

De centrala motparterna ska omfattas av följande krav:

 • Auktorisation: För att tillhandahålla clearingtjänster måste en central motpart auktoriseras av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den är etablerad. Den har möjlighet att utvidga sin verksamhet till andra tjänster och ska ha tillgång till ett startkapital på 7,5 miljoner euro.
 • Tredjeländer: En i ett tredjeland etablerad central motpart får tillhandahålla clearingtjänster till handelsplatser i unionen endast om den är godkänd av Esma.
 • Organisation: En central motpart ska inrätta en riskkommitté som ska bestå av företrädare för dess clearingmedlemmar, oberoende styrelseledamöter och företrädare för dess kunder. Denna kommitté ska ge råd till styrelsen om omständigheter som kan påverka den centrala motpartens riskhantering.
 • Registerhållning: En central motpart ska i minst tio år bevara alla uppgifter om de avtal som den har behandlat.
 • Mätning och bedömning: En central motpart kan mäta och bedöma sin likviditet och kreditexponering mot varje clearingmedlem och mot annan central motpart som den ingått samverkansöverenskommelse med, på nära realtidsbasis.
 • Marginalsäkerhet, förluster och obeståndsfond: En central motpart ska, för att begränsa sin kreditexponering, tillämpa, kräva och driva in marginalsäkerheter från sina clearingmedlemmar. Sådana säkerheter ska vara tillräckliga för att över en lämplig tidshorisont täcka förluster från minst 99 % av exponeringsrörelserna. En i förväg finansierad obeståndsfond ska inrättas för att täcka förluster som överskrider denna tröskel.

Samverkansöverenskommelser

Efter förhandsgodkännande från de behöriga myndigheterna ska centrala motparter som ingår en samverkansöverenskommelse göra följande:

 • Kartlägga, övervaka och hantera de risker som följer av överenskommelsen.
 • Avtala om sina respektive rättigheter och skyldigheter.
 • Kartlägga, övervaka och hantera kredit- och likviditetsrisker.
 • Kartlägga, övervaka och åtgärda ömsesidiga beroenden som kan uppkomma genom överenskommelsen.

Transaktionsregister

Ett transaktionsregister ska vara en i EU etablerad juridisk person och ska registreras av Esma. Det ska ha stabila styrformer och en tydlig organisationsstruktur med en väl definierad ansvarsfördelning.

Rättsaktens nyckelbegrepp
 • OTC-derivatkontrakt: derivatkontrakt vars handel inte genomförs på en reglerad marknad.
 • Clearing: fastställande av positioner, inklusive beräkning av nettoskulder samt säkerställande av att finansiella instrument och/eller kontanter finns tillgängliga för att täcka de exponeringar som dessa positioner ger upphov till.
 • Central motpart: en juridisk person som träder emellan motparterna i kontrakt som är föremål för handel på en eller flera finansmarknader och blir köpare till varje säljare och säljare till varje köpare.
 • Transaktionsregister: en juridisk person som centralt samlar in och registerför uppgifter om derivat.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandetEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 648/2012

16.8.2012

-

EUT L 201, 27.7.2012

Denna sammanfattning tjänar endast som information. Avsikten är inte att tolka eller ersätta referensdokumentet, som även fortsättningsvis är den enda juridiskt bindande texten.

Senast ändrat den 04.01.2012

Se även

 • Generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster – Derivat (DE) (EN) (FR)
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början