RSS
Abecedno kazalo
Spletna stran je na voljo v 22 jezikih
Na voljo so novi jeziki:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Izvedeni finančni instrumenti OTC, centralne nasprotne stranke in repozitoriji sklenjenih poslov

Izvedeni finančni instrumenti OTC so običajno izpogajani zasebno. Informacije v zvezi z njimi so zato običajno na voljo samo pogodbenim strankam, kar lahko oteži prepoznavanje narave in ravni povezanega tveganja. Za odpravo te pomanjkljivosti uredba obravnava določbe glede izvedenih finančnih instrumentov OTC, centralnih nasprotnih strank (CNS) in repozitorijev sklenjenih poslov.

AKT

Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (Besedilo velja za EGP).

POVZETEK

Ta uredba si prizadeva za opredelitev nekaterih izvedenih finančnih instrumentov, kot so izvedeni finančni instrumenti OTC *, in to z uvedbo zahtev za kliring * in dvostransko obvladovanje tveganja. Opredeljuje tudi obveznosti poročanja o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih in enotne zahteve za izvajanje dejavnostri centralnih nasprotnih strank * in repozitorijev sklenjenih poslov *.

Ta uredba se uporablja za:

 • CNS in njihove klirinške člane;
 • finančne nasprotne stranke;
 • repozitorije sklenjenih poslov;
 • nefinančne nasprotne stranke in mesta trgovanja;
 • prenosljive vrednostne papirje in instrumente denarnega trga, kakršne določa Direktiva (MiFID).

Ta uredba ne velja za:

 • članice evropskega sistema centralnih bank (ESCB);
 • Banko za mednarodne poravnave;
 • multilateralne razvojne banke;
 • osebe javnega sektorja;
 • evropski instrument za finančno stabilnost (EN) et le evropski mehanizem za stabilnost.

Izvedeni finančni instrumenti OTC upravljanje tveganja

Za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC velja obveznost kliringa s strani CNS. Po pridobitvi dovoljenja je treba o tem obvestiti Autorité européenne des valeurs mobilières (ESMA).

Da bi se izognili sistemskemu tveganju, je treba upoštevati nekatere kriterije, kot na primer:

 • stopnjo standardizacije pogodbenih pogojev;
 • velikost in likvidnost zadevnega razreda izvedenih finančnih instrumentov OTC;
 • razpoložljivost pravičnih, zanesljivih in sprejetih informacij o oblikovanju cen.

X skrbi za vzpostavitev javnega registra, v katerem posodablja razrede izvedenih finančnih instrumentov OTC, CNS z dovoljenjem in trajanje izvedenih finančnih instrumentov OTC.

Mesta trgovanja morajo CNS na njihovo zahtevo zagotoviti podatke o trgovanju.

Finančne in nefinančne nasprotne stranke morajo zagotoviti merjenje, spremljanje in zmanjševanje operativnega tveganja in kreditnega tveganja nasprotne stranke, in sicer s formaliziranimi in zanesljivimi postopki.

CNS: zahteve in nadzor

Za CNS veljajo naslednje zahteve:

 • dovoljenje: za zagotavljanje klirinških storitev mora CNS pridobiti dovoljenje pri pristojnemu organu v državi članici, kjer ima sedež. Svojo dejavnost lahko razširi na druge storitve, njen začetni kapital pa znaša 7,5 milijonov EUR.
 • tretje države: CNS s sedežem v tretji državi ne sme opravljati klirinških storitev za mesta trgovanja s sedežem v Uniji, če ni bila priznana s strani ESMA.
 • organizacija: CNS ustanovi odbor za tveganja, ki ga sestavljajo predstavniki njenih klirinških članov, neodvisni člani odbora in predstavniki strank. Ta odbor svetuje odboru o vseh ureditvah, ki lahko vplivajo na upravljanje tveganja s strani CNS.
 • vodenje evidenc: CNS vsaj deset let hraniti vse informacije o vseh pogodbah, ki jih je obdelala.
 • pregled in ocena: CNS lahko čim bolj sproti meri in ocenjuje svojo likvidnost in kreditno izpostavljenost do vsakega klirinškega člana, kot tudi do druge CNS, s katero ima sklenjen interoperabilni dogovor.
 • kritja, izgube in jamstveni skladi: CNS določi, terja in pobira kritja od svojih klirinških članov za omejitev svoje kreditne izpostavljenosti. Ta kritja so dovolj velika, da se lahko z njimi pokrijejo izgube v najmanj 99 % sprememb izpostavljenosti v ustreznem časovnem obdobju. Za kritje izgub, ki presegajo ta prag, mora biti vzpostavljen predhodno financiran jamstveni sklad.

Dogovori o interoperabilnosti

Po predhodni odobritvi pristojnih organov morajo CNS, ki sklepajo interoperabilni dogovor:

 • ugotavljati, spremljati in upravljati tveganja, ki izhajajo iz tega dogovora;
 • se sporazumejo glede svojih pravic in obveznosti;
 • ugotavljati, spremljati in upravljati kreditna in likvidnostna tveganja;
 • ugotavljati, spremljati in obravnavati medsebojne odvisnosti, ki izhajajo iz dogovora.

Repozitoriji sklenjenih poslov

Repozitoriji sklenjenih poslov imajo pravno osebo s sedežem v EU in so registrirane pri ESMA. Imeti morajo zanesljive ureditve upravljanja, jasno organizacijsko strukturo z natančno opredeljenimi odgovornostmi.

Ključni izrazi, uporabljeni v aktu
 • Izvedeni finančni instrumenti OTC: pogodba o izvedenih finančnih instrumentih, s katerimi se ne trguje na reguliranem trgu.
 • Kliring pomeni postopek vzpostavljanja pozicij, vključno z izračunom neto obveznosti, s katerim se obenem zagotavlja, da so za zaščito izpostavljenosti zaradi teh pozicij na voljo finančni instrumenti, denar ali oboje.
 • CNS pomeni pravno osebo ki posreduje med nasprotnimi strankami v pogodbah, s katerimi se trguje na enem ali več finančnih trgih, ter postane kupec za vsakega prodajalca in prodajalec za vsakega kupca.
 • Repozitorij sklenjenih poslov pomeni pravno osebo, ki centralno zbira in vzdržuje evidence o izvedenih finančnih instrumentih.

REFERENCE

AktZačetek veljavnostiRok prenosa v državah članicahUradni list

Uredba (EU) št. 648/2012

16.8.2012

-

UL L 201 z dne 27.7.2012

Ta povzetek je namenjen informiranju. Ne razlaga niti ne nadomešča referenčnega dokumenta, ki ostaja edino zavezujoče pravno besedilo.

Zadnja posodobitev: 04.01.2012

Glejte tudi

 • Generalni direktorat za notranji trg in storitve – Izvedeni finančni instrumenti (DE) (EN) (FR)
Pravno obvestilo | O spletišču | Išči | Kontakt | Na vrh