RSS
Abecedný register
Táto lokalita je k dispozícii v 22 jazykoch
Nové jazyky k dispozícii:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Mimoburzové deriváty, centrálne protistrany a archívy obchodných údajov

O mimoburzových derivátoch sa zvyčajne dohaduje súkromne. K informáciám majú teda prístup len zmluvné strany, čo sťažuje zhodnotenie ich povahy a úrovne súvisiaceho rizika. S cieľom zmierniť tieto nedostatky sa v tomto nariadení vymedzujú ustanovenia, ktoré sa týkajú zmlúv o derivátoch, centrálnych protistrán a archívov obchodných údajov.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Text s významom pre EHP).

SÚHRNY

Cieľom tohto nariadenia je vymedziť rámec pre určité deriváty, ako sú napr. zmluvy o mimoburzových derivátoch *, prostredníctvom zavedenia požiadaviek zúčtovania * a riadenia dvojstranných rizík. Zároveň ustanovuje požiadavky na ohlasovanie zmlúv o derivátoch a jednotné požiadavky na výkon činností centrálnych protistrán * a archívov obchodných údajov *.

Toto nariadenie sa vzťahuje:

 • na centrálne protistrany a ich zúčtovacích členov;
 • na finančné protistrany;
 • na archívy obchodných údajov;
 • v určitých prípadoch na nefinančné protistrany a miesta obchodovania;
 • na prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu vymedzené v smernici o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID).

Toto nariadenie sa nevzťahuje:

 • na členov Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB);
 • na Banku pre medzinárodné zúčtovanie;
 • na viacstranné rozvojové banky;
 • na subjekty verejného sektora;
 • na Európsky nástroj finančnej stability (EN) a Európsky mechanizmus pre stabilitu.

Mimoburzové deriváty – riadenie rizika

Zmluvy o mimoburzových derivátoch podliehajú zúčtovacej povinnosti v centrálnej protistrane. Po uzatvorení zmluvy sa udelí povolenie, ktoré sa musí ohlásiť Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA).

S cieľom predchádzať systémovému riziku sa musia zohľadňovať tieto kritériá:

 • stupeň štandardizácie zmluvných podmienok;
 • objem a likvidita príslušnej triedy mimoburzových derivátov;
 • dostupnosť primeraných, spoľahlivých a akceptovaných informácií o tvorbe cien.

ESMA je povinný zriadiť a viesť verejný archív, v ktorom aktualizuje triedy mimoburzových derivátov, centrálne protistrany, ktoré majú povolenie, a takisto aj splatnosť zmlúv o derivátoch.

Miesto obchodovania musí každej centrálnej protistrane na požiadanie poskytnúť obchodné informácie.

Finančné protistrany a nefinančné protistrany sú povinné merať, monitorovať a zmierňovať prevádzkové riziko a kreditné riziko protistrany pomocou formalizovaných a spoľahlivých postupov.

Centrálne protistrany – požiadavky a monitorovanie

Centrálne protistrany podliehajú týmto požiadavkám:

 • udeľovanie povolenia: centrálna protistrana musí na poskytovanie zúčtovacích služieb získať povolenie od príslušného orgánu členského štátu, v ktorom je usadená. Svoju obchodnú činnosť môže rozšíriť o ďalšie služby alebo činnosti a musí mať počiatočné imanie vo výške 7,5 milióna EUR.
 • tretie krajiny: centrálna protistrana usadená v tretej krajine môže poskytovať zúčtovacie služby miestam obchodovania v EÚ, len ak ju uznal ESMA.
 • organizácia: centrálna protistrana je povinná ustanoviť výbor pre riziká, ktorý pozostáva zo zástupcov jej zúčtovacích členov, nezávislých členov rady a zástupcov jej klientov. Tento výbor poskytuje rade poradenstvo ku všetkým opatreniam, ktoré môžu mať vplyv na riadenie rizík centrálnej protistrany.
 • uchovávanie záznamov: centrálna protistrana je povinná uchovávať minimálne desať rokov všetky záznamy o zmluvách, ktoré spracovala.
 • merania a posúdenia: centrálna protistrana má možnosť merať a pozorovať v čase blízkom reálnemu času svoju likviditu a expozície kreditného rizika voči každému zúčtovaciemu členovi, a takisto aj voči inej centrálnej protistrane, s ktorou uzatvorila dohodu o interoperabilite.
 • marže, straty a fond pre prípad zlyhania: centrálna protistrana ukladá, vyzýva na úhradu a vyberá od svojich zúčtovacích členov marže na obmedzenie svojich expozícií kreditného rizika. Takéto marže musia byť dostatočné na pokrytie strát, ktoré vyplývajú minimálne z 99 % zmien expozícií počas primeraného časového horizontu. Na krytie strát presahujúcich túto hranicu sa musí zriadiť vopred financovaný fond pre prípad zlyhania.

Dohody o interoperabilite

Dohodu o interoperabilite uzatvorenú medzi centrálnymi protistranami musia najskôr schváliť príslušné orgány a centrálne strany majú následne tieto povinnosti:

 • zisťovať, monitorovať a riadiť riziká vyplývajúce z dohody;
 • musia sa dohodnúť na svojich príslušných právach a povinnostiach;
 • zisťovať, monitorovať a riadiť kreditné riziko a riziko likvidity;
 • zisťovať, monitorovať a riešiť vzájomné závislosti vyplývajúce z dohody.

Archívy obchodných údajov

Archív obchodných údajov musí byť právnickou osobou usadenou v EÚ a zaregistrovať sa v ESMA. Musí mať spoľahlivý systém správy, jasnú organizačnú štruktúru s dobre definovanými líniami zodpovednosti.

Kľúčové pojmy použité v akte
 • Zmluvy o mimoburzových derivátoch – zmluvy o derivátoch, ktorých vykonávanie sa neuskutočňuje na regulovanom trhu.
 • Zúčtovanie – postup určovania pozícií vrátane výpočtu čistých záväzkov, a zabezpečenia toho, aby boli k dispozícii finančné nástroje, hotovosť alebo oboje na zaistenie expozícií vyplývajúcich z týchto pozícií.
 • Centrálna protistrana – právnická osoba, ktorá vstupuje medzi protistrany zmlúv obchodovaných na jednom alebo viacerých finančných trhoch a stáva sa kupujúcim voči všetkým predávajúcim a predávajúcim voči všetkým kupujúcim.
 • Archív obchodných údajov – právnická osoba, ktorá centrálne zhromažďuje a uchováva záznamy o derivátoch.

REFERENCIE

AktNadobudnutie platnostiTermín transpozícieÚradný vestník

Nariadenie (EÚ) č. 648/2012

16.8.2012

-

Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012

Toto zhrnutie slúži len pre informáciu. Nemá za účel vysvetliť alebo nahradiť referenčný dokument, ktorý zostáva jediným záväzným právnym textom.

Posledná aktualizácia: 04.01.2012

Pozrite tiež:

 • Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh a služby – Deriváty (DE) (EN) (FR)
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok