RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 22 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahenci centralni i repozytoria transakcji

Instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym są zwykle negocjowane prywatnie. W związku z tym informacje te są dostępne tylko dla umawiających się stron, co powoduje trudności w ocenie rodzaju podejmowanego ryzyka i jego poziomu. Aby zaradzić tym problemom, niniejsze rozporządzenie ma na celu ustanowienie przepisów dotyczących kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych (CCP) i repozytoriów transakcji.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (tekst mający znaczenie dla EOG)

STRESZCZENIE

Celem niniejszego rozporządzenia jest stworzenie zasad regulujących niektóre instrumenty pochodne, takie jak kontrakty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym *, w drodze wprowadzenia obowiązku rozliczania * i dwustronnego zarządzania ryzykiem. Rozporządzenie ustanawia również ramy prawne dla kontraktów podobnych oraz jednolite wymogi dotyczące prowadzenia działalności przez kontrahentów centralnych (CCP) * i repozytoria transakcji *.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do:

 • CCP oraz ich członków rozliczających,
 • kontrahentów finansowych,
 • repozytoriów transakcji,
 • kontrahentów niefinansowych i systemów obrotu (w pewnych przypadkach),
 • zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego zdefiniowanych w dyrektywie w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID).

Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

 • członków Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC),
 • Banku Rozrachunków Międzynarodowych,
 • wielostronnych banków rozwoju,
 • podmiotów sektora publicznego,
 • Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej (EN) i europejskiego mechanizmu stabilności.

Instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym: zarządzanie ryzykiem

Kontrakty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym podlegają obowiązkowi rozliczania przez CCP. O zezwoleniu musi być poinformowany Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

W celu uniknięcia ryzyka systemowego należy uwzględnić kryteria takie jak:

 • stopień standaryzacji warunków umownych,
 • wolumen i płynność danej klasy instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym,
 • dostępność rzetelnych, wiarygodnych i akceptowanych informacji o wycenach.

ESMA prowadzi i aktualizuje publiczny rejestr wskazujący klasy instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych (CCP) oraz czas trwania kontraktów pochodnych.

Platforma obrotu musi przekazywać dane dotyczące transakcji każdemu CCP na jego wniosek.

Kontrahenci finansowi i kontrahenci niefinansowi zapewniają wprowadzenie odpowiednich procedur i uzgodnień służących ocenie, monitorowaniu i ograniczaniu ryzyka operacyjnego i kredytowego kontrahenta.

Kontrahenci centralni: wymogi i nadzór

CCP podlegają następującym wymogom:

 • zezwolenie: w celu świadczenia usług rozliczeniowych CCP musi uzyskać zezwolenie od właściwego organu państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę. CCP może rozszerzać swoją działalność na inne usługi i musi posiadać kapitał założycielski w wysokości co najmniej 7,5 mln EUR,
 • państwa trzecie: CCP mający siedzibę w kraju trzecim nie może świadczyć usług rozliczeniowych platformom obrotu mającym siedzibę w UE, o ile nie został uznany przez ESMA,
 • organizacja: CCP jest zobowiązany powołać komisję ds. ryzyka, w której skład wchodzą przedstawiciele jego członków rozliczających, niezależni członkowie zarządu oraz przedstawiciele klientów. Zadaniem komisji jest doradzanie zarządowi w zakresie wszelkich uzgodnień, które mogą wpłynąć na zarządzanie ryzykiem CCP,
 • prowadzenie dokumentacji: CCP przechowuje kompletne informacje na temat wszystkich zrealizowanych przez siebie kontraktów przez okres co najmniej dziesięciu lat,
 • pomiary i ocena: CCP może w czasie bliskim rzeczywistemu dokonywać pomiaru ekspozycji na ryzyko utraty płynności i ekspozycji kredytowej oraz oceniać te ekspozycje w odniesieniu do każdego członka rozliczającego, oraz, w stosownych przypadkach, w odniesieniu do innego CCP, z którym zawarł uzgodnienie dotyczące interoperacyjności,
 • depozyty zabezpieczające, straty i fundusze na wypadek niewykonania zobowiązania: CCP ustala depozyty zabezpieczające, wzywa do ich wniesienia i pobiera je w celu ograniczenia ekspozycji kredytowych od swych członków rozliczających. Depozyty te są wystarczające do pokrycia strat wynikających z co najmniej 99 % zmian ekspozycji w odpowiednim horyzoncie czasowym. W celu dodatkowego ograniczenia swoich ekspozycji CCP utrzymuje fundusz na wypadek niewykonania zobowiązania, któremu wcześniej zapewniono finansowanie.

Uzgodnienia interoperacyjne

Po uzyskaniu zezwolenia od właściwych organów CCP zawierający uzgodnienia interoperacyjne muszą:

 • wykrywać i monitorować wynikające z uzgodnienia ryzyko oraz zarządzać tym ryzykiem,
 • uzgadniać swoje prawa i obowiązki,
 • wykrywać i monitorować ryzyko kredytowe i ryzyko utraty płynności oraz zarządzać tymi ryzykami,
 • wykrywać, monitorować i uwzględniać współzależności wynikające z uzgodnienia.

Repozytoria transakcji

Repozytoria transakcji mają osobowość prawną ustanowioną w UE i są zobowiązane do rejestracji w ESMA. Repozytorium transakcji posiada skuteczne zasady zarządzania obejmujące jasną strukturę organizacyjną z dobrze określonymi obszarami odpowiedzialności.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie
 • Kontrakty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym: kontrakty pochodne, które nie są zawierane na rynku regulowanym.
 • Rozliczanie: proces ustalania pozycji, w tym obliczania zobowiązań netto, oraz zapewniania dostępności instrumentów finansowych, środków pieniężnych lub obydwu na potrzeby zabezpieczenia ekspozycji wynikających z tych pozycji.
 • CCP: osoba prawna, która działa pomiędzy kontrahentami kontraktów będących w obrocie na co najmniej jednym rynku finansowym, stając się nabywcą dla każdego sprzedawcy i sprzedawcą dla każdego nabywcy.
 • Repozytorium transakcji: osoba prawna zajmująca się gromadzeniem i przechowywaniem na szczeblu centralnym danych dotyczących instrumentów pochodnych.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycjiDziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 648/2012

16.8.2012

-

Dz.U. L 201 z 27.7.2012

Niniejsze streszczenie jest rozpowszechniane w celach informacyjnych i nie służy interpretacji ani nie zastępuje dokumentu odniesienia, który pozostaje jedyną wiążącą podstawą prawną.

Ostatnia aktualizacja: 04.01.2012

Zobacz także

 • Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego i Usług – Instrumenty pochodne (DE) (EN) (FR)
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony