RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 22 talen
Nieuwe beschikbare talen:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters

Otc-derivaten worden doorgaans op een particuliere basis verhandeld. De informatie is daarom alleen toegankelijk voor de contracterende partijen, wat moeilijkheden veroorzaakt bij de beoordeling van de aard en het niveau van de risico's. Om aan deze tekortkomingen tegemoet te komen, heeft dit reglement tot doel bepalingen vast te stellen omtrent otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 omtrent otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (tekst relevant voor de EER).

SAMENVATTING

Deze verordening strekt tot reglementering van bepaalde derivaten, zoals otc-derivaten *, en wel dankzij de introductie van clearingsverplichtingen * en een bilateraal risicobeheer. Het houdt ook toezicht op de rapporteringsverplichtingen voor derivatencontracten, alsook de uniforme verplichtingen omtrent de uitvoering van activiteiten van centrale tegenpartijen * en transactieregisters *.

De verordening is van toepassing op:

Deze verordening is niet van toepassing op:

 • leden van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB);
 • de Bank voor Internationale Betalingen;
 • de multilaterale ontwikkelingsbanken;
 • overheidsentiteiten;
 • het Europees Fonds voor Financiële Stabiliteit (EN) en het Europees stabiliteitsmechanisme.

Otc-derivaten: risicobeheer

Otc-derivaten zijn onderworpen aan verplichte clearing door een centrale tegenpartij. Eenmaal gesloten, moet de overeenkomst worden gemeld aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten (EAEM).

Om systeemrisico's te vermijden moeten bepaalde criteria in acht worden genomen, zoals:

 • de mate van standaardisatie van contractuele bedingen;
 • het volume en de liquiditeit van de klasse van otc-derivaten in kwestie;
 • het bestaan ​​van billijke, betrouwbare en aanvaarde informatie over de prijsstelling.

De EAEM is verantwoordelijk voor het handhaven van een openbaar register waarin ze de klassen van otc-derivaten bijhoudt, alsook de centrale tegenpartijen en de duur van de derivatencontracten.

Het handelsplatform moet de transactiegegevens op aanvraag aan elke centrale tegenpartij ter beschikking stellen.

De financiële en niet-financiële tegenpartijen dienen het operationeel risico en het kredietrisico van de tegenpartij te controleren, te monitoren en te verminderen, en dit met behulp van formele en solide procedures.

Centrale tegenpartijen: eisen en monitoring

De centrale tegenpartijen zijn onderworpen aan de volgende eisen:

 • overeenkomst: om clearingdiensten te kunnen aanbieden, moet een centrale tegenpartij een vergunning hebben van de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij is gevestigd. Ze heeft de mogelijkheid om haar activiteiten uit te breiden naar andere diensten en beschikt over een startkapitaal van 7,5 miljoen euro.
 • derde land: een centrale tegenpartij gevestigd in een derde land heeft niet de mogelijkheid om clearingdiensten aan te bieden aan de handelsplatformen van de EU, tenzij ze wordt erkend door de EAEM.
 • organisatie: een centrale tegenpartij moet een risicocommissie oprichten, bestaande uit vertegenwoordigers en haar clearingleden, onafhankelijke bestuurders en vertegenwoordigers van de klanten. Deze commissie is verantwoordelijk voor het adviseren van het bestuur inzake alle acties die het risicobeheer van de centrale tegenpartij kunnen beïnvloeden.
 • bewaring van informatie: een centrale tegenpartij heeft de plicht om alle informatie over contracten die werden behandeld gedurende ten minste tien jaar te bewaren.
 • meting en beoordeling: een centrale tegenpartij heeft de mogelijkheid om bijna in realtime haar liquiditeit en kredietrisico's te meten en te evalueren ten opzichte van elk clearinglid, alsook ten opzichte van andere centrale tegenpartijen waarmee zij een interoperabiliteitsovereenkomst heeft gesloten.
 • marges, verliezen en wanbetalingsfonds: een centrale tegenpartij bepaalt en verzamelt de marges bij haar clearingleden om haar kredietrisico's te beperken. Deze marges moeten voldoende zijn om verliezen te compenseren die voortkomen uit minimum 99 % van de variatie van blootstelling gedurende een aanvaardbare periode. Een vooraf gefinancierd wanbetalingsfonds moet worden opgericht om verliezen die deze drempel overschrijden te dekken.

Interoperabiliteitsovereenkomsten

Na de goedkeuring van de bevoegde autoriteiten moeten de centrale tegenpartijen die een interoperabiliteitsovereenkomst aangaan:

 • risico's die uit de overeenkomst voortvloeien opsporen, bewaken en beheren;
 • het eens raken over elkaars plichten en rechten;
 • krediet- en liquiditeitsrisico's opsporen, bewaken en beheren;
 • onderlinge afhankelijkheden die voortvloeien uit de overeenkomst opsporen, bewaken en beheren.

Transactieregisters

De transactieregisters bezitten rechtspersoonlijkheid binnen de EU en moeten zich registreren bij de EAEM. Zij moeten beschikken over solide governanceregelingen en een duidelijke organisatiestructuur met een wel omlijnde verdeling van verantwoordelijkheden.

Belangrijkste begrippen
 • Otc-derivaten: derivatencontract waarvan de uitvoering niet plaatsvindt op een gereglementeerde markt.
 • Clearing: een proces dat bestaat uit het oprichten van posities, met name de berekening van netto-verplichtingen, met als doel de financiële instrumenten, de contanten of beide beschikbaar te stellen om risico's te dekken die voortvloeien uit deze posities.
 • Centrale tegenpartij: rechtspersoon die zich tussen de tegenpartijen plaatst van contracten die worden verhandeld op een of meer financiële markten en daarbij de rol van de koper aanneemt tegenover de verkoper, en die van de verkoper tegenover de koper.
 • Transactieregister: rechtspersoon die de registers over derivaten op gecentraliseerde wijze verzamelt en bijhoudt.

REFERENTIE

BesluitInwerkingtredingUiterste datum voor omzettingPublicatieblad

Verordening (EU) nr. 648/2012

16.8.2012

-

PB L 201 van 27.7.2012

Deze samenvatting wordt verspreid bij wijze van informatie. Ze dient niet als interpretatie of vervanging van het referentiedocument, dat de enige juridisch bindende tekst blijft.

Laatste wijziging: 04.01.2012

Zie ook

 • Directoraat-generaal Interne markt en diensten - Derivaten (DE) (EN) (FR)
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven