RSS
Werrej alfabetiku
Din il-pagna hija disponibbli fi 22-il lingwa
Lingwi godda disponibbli:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Derivati OTC, kontropartijiet ċentrai u repożitorji tat-tranżazzjonijiet

Is-soltu, il-prodotti derivati OTC jiġu nnegozjati fuq bażi privata. Għaldaqstant, it-tagħrif ikun aċċessibbi biss għall-partijiet kontraenti, sitwazzjoni li toħloq diffikultajiet fl-evalwazzjoni tal-għamla u l-livell tar-riskji mġarrba. Biex jirbaħ dawn in-nuqqasijiet, dan ir-Regoament għandu l-għan li jistabbilixxi dispożizzjonijiet f'dak li għandu x'jaqsam mal-kuntratti tad-derivati OTC, il-kontropartijiet ċentrali u r-repożitorji tat-tranżazzjonijiet.

ATT

Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u ta-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet (Test b’relevanza għaż-ŻEE).

SOMMARJU

Dan ir-Regolament għandu l-għan li jirregola ċerti prodotti derivati bħall-kuntratti derivati OTC *, u dan, bis-saħħa tat-twaqqif ta' obbigi ta' kumpens * u ta' ġestjoni bilaterali tar-riskju. Jirregola wkoll l-obbligi ta' dikjarazzjoni għall-kuntratti derivati, kif ukoll l-obbligi uniformi dwar it-twettiq tal-attivitajiet tal-kontropartijiet ċentrali * u tar-repożitorji tat-tranżazzjonijiet *.

Ir-Regolament japplika għal:

Dan ir-Regolament ma jaffettwax:

 • lill-membri tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (SEBĊ);
 • il-Bank għall-Ħlasijiet Internazzjonali;
 • il-banek multilaterali tal-iżvilupp;
 • l-entitajiet tas-settur pubbliku;
 • il-Faċilità Ewropea ta' Stabbiltà Finanzjarja (EN) u l-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà.

Derivati OTC: immaniġġjar tar-riskji

Il-kuntratti tad-derivati OTC huma soġġetti għall-obbligu ta' kumpens minn kontroparti ċentrali. Ladarba jiġi konkuż, l-approvazzjoni trid tiġi nnotifikata lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA).

Sabiex jiġi evitat ir-riskju sistemiku, iridu jittieħdu f'kunsiderazzjoni ċerti kriterji bħal:

 • il-grad ta' standardizzazzjoni tal-klawżoli tal-kuntratti;
 • il-volum u l-likwidità tal-kategorija tad-derivati OTC inkwistjoni;
 • l-eżistenza ta' tagħrif imparzjali, affidabbli u aċċettat dwar it-tiswir tal-prezz.

L-ESMA hija inkarigata milli żżomm reġistru pubbliku li fih taġġorna l-kategoriji tad-derivati OTC, kif ukoll il-kontropartijiet ċentrali awtorizzati, flimkien mad-durata tal-kuntratti derivati.

Iċ-ċentru tan-negozjar irid jipprovdi d-dejta dwar it-tranżazzjonijiet lil kwalunkwe kontroparti ċentrali wara li ssirlu talba.

Il-kontropartijiet finanzjarji u mhux finanzjarji jridu jiżguraw li jkelju, jissorveljaw u jimmitigaw ir-riskju operazzjonali u r-riskju ta' kreditu tal-kontroparti, u dan għandu jsir bis-saħħa ta' proċeduri formalizzati u solidi.

Kontropartijiet ċentrali: rekwiżiti u sorveljanza

Il-kontropartijiet ċentrali huma soġġetti għall-eżiġenzi li ġejjin:

 • awtorizzazzjoni: biex tforni s-servizzi ta' kumpens, kontroparti ċentrali trid tikseb awtorizzazzjoni mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li twaqqfet fih. Għandha l-possibilità li testendi l-attivitajiet tagħha għal servizzi oħrajn u jkollha kapital inizjali ta' 7,5 miljun euro.
 • pajjiż terz: kontroparti ċentrali mwaqqfa f'pajjiż terz ma għandhiex il-possibilità li tforni servizzi ta' kumpens lil ċentri tan-negozjar tal-UE, sakemm ma tkunx rikonoxxuta mill-ESMA.
 • organizzazzjoni: kontroparti ċentrali hija meħtieġa tistabbilixxi kumitat tar-riskju msawwar minn rappreżentati u l-membri tal-ikklerjar tagħha, amministraturi indipendenti u rappreżentanti tal-klijenti. Dan il-kumitat huwa inkarigat li jikkonsulta mal-Bord tad-Diretturi dwar kull miżura li tista' tħalli effett fuq l-immaniġġjar tar-riskji tal-kontroparti ċentrali.
 • żamma tat-tagħrif: kontroparti ċentrali hija meħtieġa żżomm it-tagħrif kollu dwar il-kuntratti li daħlet fihom tul tal-inqas l-aħħar għaxar snin.
 • kejl u evalwazzjoni: kontroparti ċentrali għandha l-possibilità li tkejjel u tevalwa f'ħin reali l-likwidità tagħha u l-iskoperturi tal-kreditu tagħha fir-rigward ta' kull membru tal-ikklerjar, kif ukoll fir-rigward ta' kontroparti ċentrali oħra li magħha kkonkludiet arranġament tal-interoperabilità.
 • marġini, telf u fondi tal-inadempjenza: kontroparti ċentrali timponi, issejjaħ u tiġbor marġini mill-membri tal-ikklerjar tagħha bil-għan li tillimita l-iskoperturi tal-kreditu tagħha. Dawn il-marġini jridu jkunu biżżejjed sabiex ikopru t-telf li jirriżulta minn tal-inqas 99 % tal-varjazzjoni tal-iskoperturi f'durata xierqa. Irid jitwaqqaf fond tal-inadempjenza prefinanzjat sabiex jiġi kopert it-telf li jaqbeż dan il-livell limitu.

Arranġamenti tal-interoperabilità

Wara l-approvazzjoni minn qabel tal-awtoritajiet kompetenti, il-kontropartijiet ċentrali li jikkonkudu arranġament tal-interoperabilità jridu:

 • jidentifikaw, jissorveljaw u jikkontrollaw ir-riskji li joħorġu mill-arranġament;
 • jilħqu ftehim fuq id-drittijiet u l-obbligi rispettivi tagħhom;
 • jidentifikaw, jissorveljaw u jikkontrollaw ir-riskji tal-kreditu u tal-likwidità;
 • jidentifikaw, jissorveljaw u jikkontrollaw l-interdipendenzi li joħorġu mill-arranġament.

Repożitorji tat-tranżazzjonijiet

Ir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet għandhom il-personalità ġuridika stabbilita fl-UE u huma meħtieġa jirreġistraw mal-ESMA. Irid ikollhom dispożizzjonijiet solidi ta' governanza, struttura organizzazzjonali ċara, bi tqassim tar-responsabilitajiet iddefinit sew.

Termini ewlenin tal-att
 • Kuntratti tad-derivati OTC: kuntratt derivat li l-eżekuzzjoni tiegħu ma ssirx fuq suq irregolat.
 • Kumpens: proċess li jinvolvi t-twaqqif tal-pożizzjonijiet, b'mod partikolari l-kalkolu tal-obbligi netti, u li għandu l-għan li jiżgura li l-istrumenti finanzjarji, fi flus, jew it-tnejn li huma, huma disponibbli sabiex ikopru l-iskoperturi li joħorġu minn dawn il-pożizzjonijiet.
 • Kontroparti ċentrali: persuna ġuridika li tidħol bejn il-kontropartijiet f'kuntratti nnegozjati f'suq finanzajrju wieħed jew iktar, billi ssir ix-xerrejja fir-rigward ta' kull bejjiegħ u l-bejjiegħ fir-rigward ta' kull xerrej.
 • Repożitorju tat-tranżazzjonijiet: persuna ġuridika li tiġbor u żżomm b'mod ċentralizzat ir-reġistrazzjonijiet relatati mal-prodotti derivati.

REFERENZA

AttDħul fis-seħħPerjodu ta' traspożizzjoniĠurnal Uffiċjali

Regolament (UE) Nru 648/2012

16.8.2012

ĠU L 201 tas-27.7.2012

Dan is-sommarju qiegħed jiġi ppubblikat għal għanijiet ta' informazzjoni. Dan ma għandux l-għan li jinterpreta jew li jissostitwixxi d-dokument ta' referenza, li jibqa' l-unika bażi ġuridika kontraenti.

L-aħħar aġġornament: 04.01.2012

Ara wkoll

 • Direttorat Ġenerali għas-Suq Intern u s-Servizzi – Prodotti derivati (DE) (EN) (FR)
Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna