RSS
Alfabētiskais rādītājs
Ši lapa ir pieejama 22 valodas
Jaunas pieejamas valodas:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ārpusbiržas atvasinātie instrumenti, centrālie darījumu partneri un darījumu reģistri

Ārpusbiržas atvasinātie instrumenti parasti ir privāti slēgti līgumi. Attiecīgi informācija ir pieejama tikai līgumslēdzējām pusēm, kas apgrūtina tā riska rakstura un līmeņa noteikšanu, kas ir saistīts ar ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem. Lai samazinātu šos trūkumus, šīs regulas mērķis ir izveidot noteikumus par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (dokuments attiecas uz EEZ).

KOPSAVILKUMS

Šīs regulas mērķis ir uzraudzīt dažus atvasinātus produktus, piemēram, ārpusbiržas atvasinātos instrumentus *, ieviešot tīrvērtes pienākumu * un divpusēju riska pārvaldību. Tajā ir arī paredzēti ziņošanas pienākumi attiecībā uz atvasināto instrumentu līgumiem un vienotas prasības centrālo darījumu partneru * un darījumu reģistru * darbībai.

Regula attiecas uz:

Šī regula neattiecas uz:

 • Eiropas Centrālo banku sistēmas dalībniekiem (ECBS),
 • Starptautisko norēķinu banku,
 • daudzpusējām attīstības bankām,
 • valsts sektora struktūrām,
 • Eiropas Finanšu stabilitātes instrumentu (EN) un Eiropas Stabilizācijas mehānismu.

Ārpusbiržas atvasinātie instrumenti: riska pārvaldība

Ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu tīrvērte ir jāveic centrālajam darījumu partnerim. Par noslēgtajiem līgumiem jāpaziņo Eiropas vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI).

Lai novērstu sistēmisku risku, ir jāņem vērā tādi konkrēti kritēriji kā:

 • attiecīgo līgumu noteikumu standartizācijas pakāpe,
 • attiecīgās ārpusbiržas atvasināto instrumentu klases apjoms un likviditāte,
 • tas, cik pieejama ir patiesa, uzticama un vispārpieņemta informācija par cenu noteikšanu.

EVTI pienākums ir uzturēt publisko reģistru, kurā tā atjaunina informāciju par ārpusbiržas atvasināto instrumentu klasēm, centrālo darījumu partneriem un atvasināto instrumentu līgumu termiņu.

Tirdzniecības vieta sniedz informāciju par darījumiem pēc centrālo darījumu partneru pieprasījuma.

Finanšu un nefinanšu darījumu partneriem jāmēra, jāuzrauga un jāmazina darbības risks un darījumu partnera kredītrisks, izmantojot noturīgus standartizētus procesus.

Centrālo darījumu partneri: prasības un uzraudzība

Centrālo darījumu partneriem jāievēro šādas prasības:

 • akreditācija: lai sniegtu tīrvērtes pakalpojumus, centrālo darījumu partnerim jāsaņem akreditācija no tās dalībvalsts kompetentas iestādes, kurā tas veic uzņēmējdarbību. Tas var sniegt arī citus pakalpojumus, un tā pamatkapitāls ir 7,5 miljoni euro,
 • trešās valstis: centrālo darījumu partnerim, kas veic uzņēmējdarbību trešās valstīs, nav tiesību sniegt tīrvērtes pakalpojumus ES tirdzniecības vietām, ja vien EVTI nav atzinusi šo darījumu partneri,
 • organizācija: centrālo darījumu partnerim jāizveido riska komiteja, kas sastāv no tā tīrvērtes dalībniekiem, neatkarīgiem valdes locekļiem un klientu pārstāvjiem. Minētās riska komitejas uzdevums ir konsultēt valdi par pasākumiem, kas var iespaidot centrālo darījumu partnera riska pārvaldību,
 • informācijas saglabāšana: centrālo darījumu partnera pienākums ir vismaz desmit gadus pēc līguma izbeigšanas glabāt visu informāciju par visiem līgumiem, ko tas apstrādājis,
 • mērīšana un novērtēšana: centrālo darījumu partneris pēc iespējas reālā laikā var mērīt un novērtēt savu likviditāti un kredītriskus ar katru tīrvērtes dalībnieku un attiecīgā gadījumā ar citu centrālo darījumu partneri, ar kuru tam ir izveidots sadarbspējas mehānisms,
 • maržas, zaudējumi un fondi saistību neizpildes gadījumiem: centrālo darījumu partneris nosaka, pieprasa un iekasē maržas no tīrvērtes dalībniekiem, lai ierobežotu savus kredītriskus. Šīm maržām jābūt pietiekamām, lai segtu zaudējumus, kas rodas no vismaz 99 % riska darījumu attiecīgā laikposmā. Ir jāizveido priekšfinansēts fonds saistību neizpildes gadījumiem, lai segtu zaudējumus, kas pārsniedz minēto slieksni.

Sadarbspējas mehānismi

Pēc iepriekšēja apstiprinājuma, ko sniedz kompetentās iestādes, centrālo darījumu partneriem, kas izveido sadarbspējas mehānismu:

 • jāidentificē, jāuzrauga un jāpārvalda riski, kas izriet no mehānisma,
 • jāvienojas par to atbilstīgajām tiesībām un pienākumiem,
 • jāidentificē, jāuzrauga un jāpārvalda kredītriski un likviditātes riski,
 • jāidentificē, jāuzrauga un jāpārvalda savstarpējās atkarības, kas rodas, izveidojot sadarbspējas mehānismu.

Darījumu reģistri

Darījumu reģistri ir juridiskas personas, kuras veic uzņēmējdarbību Savienībā, un tie ir jāreģistrē EVTI. Tiem ir jāveic pastāvīgi pārvaldības pasākumi, un šajos darījumu reģistros ir jānodrošina skaidra organizatoriskā struktūra, kurā ir precīzi definēts atbildības sadalījums.

Aktā lietotie svarīgākie termini
 • Ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumi: atvasināto instrumentu līgums, kura izpilde nenotiek regulētā tirgū.
 • Tīrvērte: pozīciju noteikšana, tostarp neto saistību aprēķināšana, un pārliecināšanās, ka ir pieejami finanšu instrumenti, skaidra nauda vai abi, lai nodrošinātos pret šo pozīciju radītajiem riskiem.
 • Centrālo darījumu partneris: juridiska persona, kura ir darījumu pušu starpnieks attiecībā uz līgumiem, ko tirgo vienā vai vairākos finanšu tirgos, un kura kļūst par pircēju attiecībā uz katru pārdevēju un par pārdevēju attiecībā uz katru pircēju.
 • Darījumu reģistrs: juridiska persona, kas centralizēti vāc un uztur datus par atvasinātajiem instrumentiem.

ATSAUCE

AktsStāšanās spēkāTransponēšanas termiņšOficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 648/2012

16.8.2012.

-

OV L 201, 27.7.2012.

Šis kopsavilkums ir sniegts tikai informatīvā nolūkā. Tā mērķis nav interpretēt vai aizstāt atsauces dokumentu, kuram vienīgajam ir juridisks spēks.

Pēdējā atjaunināšana: 04.01.2012

Skatīt arī

 • Iekšējā tirgus un pakalpojumu ģenerāldirektorāts – Atvasinātie instrumenti (DE) (EN) (FR)
Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums