RSS
Abėcėlinė rodyklė
Šis puslapis prieinamas 22 kalbu
Naujos galimos kalbos:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ne biržos išvestinės finansinės priemonės, pagrindinės sandorio šalys ir sandorių duomenų saugyklos

Derybos dėl ne biržos išvestinių priemonių paprastai vykdomos privačiai. Todėl informacija gali naudotis tik sutarties šalys ir tampa sunku įvertinti patiriamos rizikos pobūdį ir apimtis. Ištaisant šiuos trūkumus, šiuo reglamentu siekiama užfiksuoti nuostatas dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų.

DOKUMENTAS

2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (tekstas svarbus EEE).

SANTRAUKA

Šiuo reglamentu nustatomi tam tikrų išvestinių produktų, tokių kaip ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartys *, tarpuskaitos * ir dvišalio rizikos valdymo reikalavimai. Jame taip pat nustatomas reikalavimai teikti ataskaitas, taikomi išvestinių finansinių priemonių sutartims, ir vienodi pagrindinių sandorio šalių * ir sandorių duomenų saugyklų * veiklos reikalavimai.

Reglamentas taikomas:

 • pagrindinėms sandorio šalims ir jų tarpuskaitos nariams;
 • finansų sandorio šalims;
 • sandorių duomenų saugykloms;
 • ne finansų sandorio šalims ir, kai kuriais atvejais, prekybos vietoms;
 • vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonėms, kaip apibrėžta finansinių priemonių rinkų direktyvoje (MiFID).

Šis reglamentas netaikomas:

 • Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) nariams;
 • Tarptautinių atsiskaitymų bankui;
 • daugiašaliams plėtros bankams;
 • valstybinio sektoriaus subjektams;
 • Europos finansinio stabilumo fondui (EN) ir Europos stabilumo mechanizmui.

Ne biržos išvestinės finansinės priemonės: rizikos valdymas

Ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaita privalo būti atliekama pasitelkus pagrindinę sandorio šalį. Sudarius sutartį apie ją turi būti pranešta Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI).

Siekiant išvengti sisteminės rizikos, turi būti atsižvelgta į tam tikrus kriterijus, tokius kaip:

 • sutarčių sąlygų standartizacijos lygis;
 • atitinkamos klasės ne biržos išvestinių finansinių priemonių apimtis ir likvidumas;
 • galimybė gauti teisingą, patikimą ir pripažįstamą kainodaros informaciją.

EVPRI yra įgaliota tvarkyti viešą registrą, kuriame ji atnaujina informaciją apie ne biržos išvestinių finansinių priemonių klases, o taip pat patvirtintas pagrindines sandorio šalis ir išvestinių sutarčių trukmę.

Prekybos vieta kiekvienai pagrindinei sandorio šaliai pastarosios prašymu turi pateikti su sandoriais susijusius duomenis.

Finansų ir ne finansų sandorio šalys turi išmatuoti, stebėti ir stengtis sumažinti veiklos riziką ir sandorio šalies kredito riziką, ir tai daryti naudodamos standartizuotas ir patikimas procedūras.

Pagrindinės sandorio šalys: reikalavimai ir priežiūra

Pagrindinėms sandorio šalims taikomi šie reikalavimai:

 • Leidimai: norėdama teikti tarpuskaitos paslaugas pagrindinė sandorio šalis iš valstybės narės, kurioje ji įsikūrusi, kompetentingos institucijos turi gauti leidimą. Ji gali išplėsti savo veiklą ir teikti kitas paslaugos ir tam turi pradinį 7,5 milijono eurų kapitalą.
 • Trečioji šalis: trečiojoje šalyje įsteigta pagrindinė sandorio šalis gali teikti tarpuskaitos paslaugas ES prekybos vietoms tik tuo atveju, jei ta pagrindinė sandorio šalis yra pripažinta EVPRI.
 • Organizacija: pagrindinė sandorio šalis turi įsteigti rizikos valdymo komitetą, kurį sudaro jos tarpuskaitos nariai ir jų atstovai, nepriklausomi valdybos nariai bei jos klientų atstovai. Ši komitetas valdybai pataria klausimais, kurie gali turėti poveikį pagrindinės sandorio šalies rizikos valdymui.
 • Įrašų saugojimas: mažiausiai dešimt metų pagrindinė sandorio šalis privalo saugoti visus įrašus apie sudarytas sutartis.
 • Nustatymas ir įvertinimas: beveik realiu laiku pagrindinė sandorio šalis turi galimybę nustatyti ir įvertinti savo likvidumo ir kredito riziką kiekvieno tarpuskaitos nario ir kitos pagrindinės sandorio šalies, su kuria ji sudarė sąveikos susitarimą, atžvilgiu.
 • Garantinės įmokos, nuostoliai ir įsipareigojimų nevykdymo fondas: pagrindinė sandorio šalis nustato, reikalauja pateikti ir iš savo tarpuskaitos narių surenka garantines įmokas, kuriomis siekia riboti savo kredito riziką. Tokios garantinės įmokos turi būti pakankamos galimiems nuostoliams, kurie per atitinkamą laikotarpį patiriami mažiausiai 99 % rizikos kitimo atvejų, padengti. Iš anksto finansuojamas įsipareigojimų nevykdymo fondas turi būti suformuotas siekiant padengti šį slenkstį viršijančius nuostolius.

Sąveikos susitarimai

Gavusios išankstinį atsakingų institucijų patvirtinimą, sąveikos susitarimą sudarančios pagrindinės sandorio šalys turi:

 • nustatyti, stebėti ir valdyti riziką, kylančią dėl to susitarimo;
 • susitarti dėl savo atitinkamų teisių ir pareigų;
 • nustatyti, stebėti ir veiksmingai valdyti kredito ir likvidumo riziką;
 • nustatyti, stebėti ir spręsti tarpusavio priklausomybės klausimus, kylančius dėl sąveikos susitarimo;

Sandorių duomenų saugyklos

Sandorių duomenų saugyklos turi būti ES įkurti juridiniai asmenys, įregistruoti EVPRI. Jos turi turėti griežtą duomenų valdymo sistemą, aiškią organizacinę struktūrą su gerai apibrėžtomis atsakomybės ribomis.

Pagrindiniai dokumente vartojami terminai
 • Ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartys: išvestinių finansinių priemonių sutartis, nevykdoma reguliuojamojoje rinkoje.
 • Tarpuskaita: procesas, kurio metu nustatomos pozicijos, įskaitant grynųjų įsipareigojimų apskaičiavimą, ir užtikrinama, kad esama finansinių priemonių, grynųjų pinigų arba ir finansinių priemonių, ir grynųjų pinigų dėl šių pozicijų atsirandančiai rizikai apdrausti.
 • Pagrindinė sandorio šalis: juridinis asmuo, kuris užima sutarčių, kuriomis prekiaujama vienoje ar daugiau finansų rinkų, sandorio šalių tarpininko padėtį ir taip tampa pirkėju iš visų pardavėjų ir pardavėju visiems pirkėjams.
 • Sandorių duomenų saugykla: juridinis asmuo, kuris centralizuotai renka ir saugo informaciją apie išvestines finansines priemones.

NUORODA

DokumentasĮsigaliojimo dataPerkėlimo terminasOficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 648/2012

2012 8 16

-

OL L 201, 2012 7 27

Ši santrauka yra informacinio pobūdžio. Ji neinterpretuoja ir nepakeičia pamatinio dokumento, kuris išlieka vieninteliu privalomuoju teisiniu pagrindu.

Paskutinį kartą atnaujinta: 04.01.2012

Taip pat žr.

 • Vidaus rinkos ir paslaugų generalinis direktoratas – Išvestinės finansinės priemonės (DE) (EN) (FR)
Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią