RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 22 kielellä
Uudet kielet:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


OTC-johdannaiset, keskusvastapuolet ja kauppatietorekisterit

OTC-johdannaiset (over-the-counter derivatives) ovat yleensä yksityisesti neuvoteltuja sopimuksia. Näin ollen niitä koskevat tiedot ovat ainoastaan sopimuspuolten saatavilla, mikä vaikeuttaa niihin liittyvien riskien luonteen ja suuruuden arviointia. Näiden puutteiden korjaamiseksi asetuksella annetaan OTC-johdannaissopimuksia, keskusvastapuolia ja kauppatietorekistereitä koskevia säännöksiä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

TIIVISTELMÄ

Asetuksella säännellään tiettyjä johdannaisinstrumentteja, kuten OTC-johdannaissopimuksia *, vahvistamalla niiden määritykseen * ja kahdenväliseen riskienhallintaan liittyvät vaatimukset. Sillä säädetään myös johdannaissopimuksia koskevat raportointivaatimukset sekä keskusvastapuolten * ja kauppatietorekisterien *.

Asetusta sovelletaan

Asetusta ei sovelleta

 • Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) jäseniin
 • Kansainväliseen järjestelypankkiin
 • monenkeskisiin kehityspankkeihin
 • julkisyhteisöihin ja julkisoikeudellisiin laitoksiin
 • Euroopan rahoitusvakausvälineeseen (EN) ja Euroopan vakausmekanismiin.

OTC-johdannaiset: riskienhallinta

OTC-johdannaissopimukset on määritettävä keskusvastapuolessa. Määrittämistä koskevan toimiluvan saatuaan keskusvastapuolen on ilmoitettava siitä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

Järjestelmäriskin välttämiseksi on otettava huomioon muun muassa seuraavat perusteet:

 • sopimusehtojen standardoinnin aste
 • kyseessä olevien OTC- johdannaislajien määrä ja likviditeetti
 • rehellisten, luotettavien ja hyväksyttyjen hintatietojen saatavuus.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen on ylläpidettävä julkista rekisteriä, jossa on ajantasaiset tiedot OTC-johdannaislajeista sekä tunnustetuista keskusvastapuolista ja johdannaissopimusten kestosta.

Markkinapaikkojen on toimitettava keskusvastapuolille kauppatietoja niiden pyynnöstä.

Finanssialalla toimivien vastapuolten ja finanssialan ulkopuolisten vastapuolten on huolehdittava toiminnallisen riskin ja vastapuoliriskin mittaamisesta, valvomisesta ja pienentämisestä kestävillä ja vakioiduilla menettelyillä.

Keskusvastapuolet: vaatimukset ja valvonta

Keskusvastapuoliin sovelletaan seuraavia vaatimuksia:

 • toimilupa: määrityspalvelujen tarjoamiseksi keskusvastapuolen on saatava toimilupa sen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta, johon se on sijoittautunut. Keskusvastapuoli voi laajentaa toimintaansa muilla palveluilla ja sillä on oltava 7,5 miljoonan euron suuruinen alkupääoma.
 • kolmannet maat: kolmanteen maahan sijoittautunut keskusvastapuoli voi tarjota määrityspalveluja EU:n markkinapaikoille vain, jos Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on tunnustanut sen.
 • organisaatio: keskusvastapuolen on perustettava riskinarviointikomitea, joka muodostuu sen määritysosapuolten edustajista, hallituksen riippumattomista jäsenistä ja sen asiakkaiden edustajista. Riskinarviointikomitean on annettava hallitukselle neuvoja järjestelyistä, jotka voivat vaikuttaa keskusvastapuolen riskienhallintaan.
 • rekisterinpito: keskusvastapuolen on säilytettävä kaikki tiedot käsittelemistään sopimuksista vähintään kymmenen vuoden ajan.
 • mittaaminen ja arviointi: keskusvastapuoli voi lähes reaaliaikaisesti mitata ja arvioida kuhunkin määritysosapuoleen liittyviä likviditeetti- ja luottoriskejään sekä sellaiseen toiseen keskusvastapuoleen liittyviä likviditeetti- ja luottoriskejään, jonka kanssa se on tehnyt yhteentoimivuusjärjestelyn.
 • vakuudet, tappiot ja maksukyvyttömyysrahasto luottoriskejään rajoittaakseen keskusvastapuoli määrää ja vaatii vakuuksia ja kerää niitä määritysosapuoliltaan. Vakuuksien on oltava riittäviä kattamaan asianmukaisella aikavälillä tappiot, joita aiheuttaa vähintään 99 prosenttia riskimuutoksista. Keskusvastapuolen on myös perustettava ennalta rahoitettu maksukyvyttömyysrahasto kattaakseen edellä mainitun kynnysarvon ylittävät tappiot.

Yhteentoimivuusjärjestelyt

Toimivaltaisten viranomaisten ennakkohyväksynnän saatuaan keskusvastapuolten, jotka tekevät yhteentoimivuusjärjestelyn, on

 • tunnistettava, valvottava ja hallittava kyseisestä järjestelystä aiheutuvia riskejä
 • sovittava kunkin keskusvastapuolen oikeuksista ja velvollisuuksista
 • tunnistettava luotto- ja likviditeettiriskit, valvottava niitä ja hallittava niitä
 • tunnistettava yhteentoimivuusjärjestelystä aiheutuvat keskinäiset sidossuhteet sekä valvottava niitä ja puututtava niihin.

Kauppatietorekisterit

Kauppatietorekistereillä on EU:hun sijoittautuneen oikeushenkilön asema, ja niiden on rekisteröidyttävä arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Niillä on oltava vahvat päätöksenteko-, ohjaus- ja valvontajärjestelyt sekä selkeä organisaatiorakenne, jossa vastuualueet on määritelty yksityiskohtaisesti.

Keskeiset termit
 • OTC-johdannaissopimus: johdannaissopimus, jota ei panna täytäntöön säännellyllä markkinalla.
 • Määritys: positioiden todentamismenettely, mukaan luettuna nettovelvoitteiden laskeminen, sekä sen varmistaminen, että rahoitusvälineitä ja/tai käteisvaroja on saatavilla näistä positioista johtuvien vastuiden kattamiseksi.
 • Keskusvastapuoli: oikeushenkilö, joka asettuu sellaisten vastapuolten väliin, joiden välisillä sopimuksilla käydään kauppaa yhdellä tai useammalla rahoitusmarkkinalla, ja joka tulee jokaiseen myyjään nähden ostajaksi ja jokaiseen ostajaan nähden myyjäksi.
 • Kauppatietorekisteri: oikeushenkilö, joka keskitetysti kerää ja ylläpitää johdannaisia koskevia tietoja.

VIITE

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaikaEUVL

Asetus (EU) N:o 648/2012

16.8.2012

-

EUVL L 201, 27.7.2012

Tämä tiivistelmä on laadittu tiedotustarkoituksessa. Sillä ei ole tarkoitus tulkita tai korvata viiteasiakirjaa, joka on ainoa sitova oikeusperusta.

Viimeisin päivitys 04.01.2012

Katso myös

 • Sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto – Johdannaisinstrumentit (DE) (EN) (FR)
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun